Consument niet eens met deskundigenrapport

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: Tussen Advies   Uitkomst: x   Referentiecode: 202174/209058

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Deze uitspraak is een Tussen Advies. De commissie houdt de zaak aan in afwachting van bericht van consument.
Dit geschil vloeit voort uit een aannemingsovereenkomst tussen consument en ondernemer. Ondernemer heeft zich verplicht een tuin aan te leggen voor consument. Consument meent dat de tuin gebreken vertoont. Een deskundige heeft de tuin bekeken en een rapportage met zijn bevindingen aangeleverd. Uit het deskundigenrapport blijkt dat een gedeelte van de werkzaamheden gebreken betreffen die hersteld kunnen worden. Consument biedt aan een contra-expertise in te brengen. De commissie stelt dat het doelmatig is dat partijen de kritiekpunten in het werk te bespreken met elkaar. Consument kan daarna verzoek doen voor een nadere mondelinge behandeling van het geschil.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Groen (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

De commissie heeft kennisgenomen van de overgelegde stukken.

De behandeling heeft plaatsgevonden op 19 september 2023 te Den Haag.

Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

De consument werd ter zitting bijgestaan door [naam] ([naam rechtsbijstandskantoor]).

Ter zitting werd de ondernemer vertegenwoordigd door [naam] en [naam].

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een overeenkomst tot aanleg van een tuin, inclusief beplanting, vijver en (her)bestrating voor de aanneemsom van € 17.500,–. Als meerwerk is overeengekomen de aanleg van bedrading voor een door de consument aangeschafte robotmaaier, zulks voor de prijs van circa € 270,–. Beide bedragen zijn door de consument voldaan.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument is van oordeel dat de uitvoering van de aangenomen werkzaamheden gebreken vertoont, in het bijzonder wat betreft de bedrading voor de robotmaaier, de aanleg van een grasveld, de aanwezigheid van zand in de vijver, schade aan beplanting en bomen door de robotmaaier, ongelijke tegels en het ontbreken van een tekening van de aangebrachte drainage en elektradoos.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In het algemeen kan de ondernemer zich vinden in de bevindingen van de door de commissie benoemde deskundige.

Het deskundigenonderzoek
De deskundige [naam] heeft op 8 juli 2023 een rapport uitgebracht van zijn bevindingen. Die komen op het volgende neer.

Het grasveld ligt op de juiste hoogte en vertoont geen te grote kale plekken. Het vijverwater was te troebel om vast te kunnen stellen of en hoeveel zand zich in de vijver bevindt. Er is door gebruik van de robotmaaier schade ontstaan aan het ilex vak en aan twee lei-fruitbomen. Het terras ligt er overwegend goed in op een enkele tegel na die met een maximaal drie millimeter hoogteverschil verwerkt is ten opzichte van de ernaast gelegen tegel. De kwestie van de tekening is ter plaatse opgelost.
De bedrading voor de robotmaaier is op verschillende punten zodanig aangelegd dat het niet mogelijk is de robotmaaier goed te laten functioneren.
De deskundige doet een voorstel tot verbetering van de gebreken met betrekking tot de tegels en de bedrading voor de robotmaaier.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting heeft de ondernemer zich akkoord verklaard met de bevindingen en het voorstel tot verbeteringen van de deskundige. De consument heeft verklaard daarmee niet akkoord te zijn. Hij acht het deskundigenrapport deels onjuist en deels onvoldoende onderbouwd, zowel wat betreft de kwestie van de ongelijke tegels, als het zand in de vijver en de bedrading voor de robotmaaier. Hij kan zich ook niet vinden in het voorstel van de deskundige met betrekking tot de bedrading voor de robotmaaier, in het bijzonder, omdat in dat voorstel uitgegaan wordt van twee, niet door eenzelfde maaier te bewerken, van elkaar gescheiden grasvelden. Naar de mening van de consument moet een passende doorgang worden gecreëerd tussen beide velden, zodat de robotmaaier deze zelfstandig kan bewerken. Dat zou zijns inziens onder meer bewerkstelligd kunnen worden door verkleining van de vijver. De consument biedt uitdrukkelijk aan een contra-expertise in het geding te brengen met betrekking tot zijn kritiekpunten.

De commissie acht het doelmatig dat partijen nogmaals ter plaatse samenkomen om die kritiekpunten in het werk te bespreken en in overleg te treden over de mogelijke oplossingen, zowel wat betreft de tegels, als de vijver en de bedrading voor de robotmaaier. Indien partijen of één van hen daartoe niet bereid zijn/is of indien dat overleg niet tot overeenstemming leidt, wordt de consument in de gelegenheid gesteld een contra-expertise in te brengen, die vervolgens bij een nadere mondeling behandeling door de commissie aan de orde zal worden gesteld. Het is aan de consument om de commissie tezijnertijd over het resultaat van een en ander in te lichten en om zo nodig om een nadere mondelinge behandeling te verzoeken.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie houdt de zaak aan in afwachting van bericht van de zijde van de consument, zoals hiervoor bij de beoordeling bedoeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven, voorzitter, de heer B. van Swigchem, de heer H.H. van der Linden, leden, op 19 september 2023.