Consument niet eens met eenzijdige wijziging Voordeelurenabonnement

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Openbaar Vervoer    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2020
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 19015/24922

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument klaagt dat het per 1 januari 2021 met een ov-chipkaart met Voordeelurenabonnement niet meer mogelijk is om met korting in de avondspits te reizen. De consument heeft het Voordeelurenabonnement destijds onder de huidige voorwaarden aangeschaft en stelt dat de voorwaarden niet zomaar gewijzigd kunnen worden. De ondernemer stelt dat de consument een Voordeelurenabonnement heeft uit het oude productenportofolio en welk productportfolio in 2011 gewijzigd is. Een wijziging was het stoppen met de verkoop van het Voordeelurenabonnement. Degenen die dit abonnement al hadden, konden het abonnement tegen de oude voorwaarden behouden. De ondernemer wil per 2021 het groeiende aantal reizigers spreiden en daarom wijzigingen doorvoeren. Het Voordeelurenabonnement wordt gelijkgetrokken met de andere kortingsabonnementen. De commissie oordeelt dat op grond van de voorwaarden waarmee de consument akkoord is gegaan, de ondernemer de mogelijkheid heeft om de voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De klacht is ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft het wijzigen van de voorwaarden van het dalurenabonnement.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

Mijn klacht bestaat uit de aangekondigde wijziging van mijn OV chipkaart (Voordeelurenabonnement) waarbij het per 1 januari 2021 niet meer mogelijk is om met korting in de avondspits te reizen.
Ik ga wekelijks van [woonplaats] naar [woonplaats], ‘s morgens vóór de spits maar middags terug in de avondspits, dit gaat mij dan € 6,56 extra kosten per reisdag. Dit maal 52 (weken) komt op een totaal van € 341,13 meer kosten per jaar. De [naam van de ondernemer] wil dit slechts compenseren met een eenmalige korting van € 7,– per jaar waardoor het totale verlies uitkomt op € 334,13 per jaar, toch een aanmerkelijk buitenproportioneel verschil.

Het argument dat de [naam van de ondernemer] gebruikt voor deze wijziging is dat er teveel verschillende abonnementen zijn waardoor het te ingewikkeld wordt voor de klant, dit lijkt mij niet steekhoudend. Dat zij spreiding van drukte in de trein willen verhelpen, een ander argument, kan ik me wel voorstellen maar nu wordt er slechts een kleine groep gedupeerd, het inzetten van extra materiaal lijkt me meer voor de hand liggend. Studenten mogen wel gebruik maken van de zelfs gratis voorzieningen van de [naam van de ondernemer] in de spitsuren, hier worden geen beperkingen opgelegd.

Daarbij is het toch de bedoeling i.v.m. duurzaamheid mensen meer met het OV te laten reizen, deze maatregel staat daar haaks op, voor mij wordt het nu weer interessant. om de auto te pakken
Waar mijn klacht voor het belangrijkste deel op is gebaseerd is het feit dat ik deze kaart destijds onder de huidige voorwaarden heb aangeschaft, die kunnen toch niet zomaar gewijzigd worden?

Het lijkt op het huren van een woning waarbij na verloop van tijd de tuin terug wordt gevorderd.
De [naam van de ondernemer] stelt als alternatief voor een ”altijd flex” abonnement te nemen, dan mag je dus blijkbaar wel in de spits met korting reizen. Dit is echter een veel duurder abonnement, het lijkt er dus erg op dat de maatregel die mij nu treft er alleen een is van kostenbesparing.

Standpunt van de ondernemer
De consument heeft een Voordeelurenabonnement. Het Voordeelurenabonnement is een abonnement uit het oude productenportfolio van [naam van de ondernemer], welk productenport-folio in 2011 is gewijzigd toen de abonnementen ‘verchipt’ werden als gevolg van de invoering van de OV-chipkaart in Nederland. Eén van de wijzigingen van destijds hield in dat [naam van de ondernemer] is gestopt met de verkoop van het Voordeelurenabonnement. Het Voordeelurenabonnement geeft nu nog als enige abonnement van [naam van de ondernemer] recht op 40% korting in de middagspits en in de maanden juli en augustus de gehele dag. Op weekdagen geldt de korting voor 06.30 uur en vanaf 09.00 uur. Dit abonnement wordt zoals gezegd sinds 2011 niet meer verkocht, maar reizigers die het abonnement in 2011 al hadden, konden het abonnement tegen de oude voorwaarden behouden. Het abonnement werd ieder jaar automatisch verlengd. Zij hebben de afgelopen jaren dus nog met 40% korting kunnen reizen in de middagspits. Dit in tegenstelling tot reizigers die vanaf 2011 het alternatieve abonnement, een Dal Voordeelabonnement, hebben aangeschaft. 1 De klant ontving hier 7 weken van te voren een vooraankondiging over en op de dag van de verlenging een bevestiging van de verlenging.

Onder meer om het groeiende aantal reizigers te spreiden, zal [naam van de ondernemer] in 2021 een aantal veranderingen doorvoeren in haar abonnementenportfolio. Deze aanstaande wijziging en heeft [naam van de ondernemer] aangekondigd in november 2019 (zie het persbericht van 5 november 2019 in bijlage 1). [naam van de ondernemer] beoogt een meer flexibel en eenvoudiger abonnementenportfolio en een betere spitsspreiding en halveert als gevolg daarvan het aantal abonnementsvormen – van 22 naar 11. Eén van de gevolgen van deze verandering is de aanpassing van de voorwaarden van het Voordeelurenabonnement, onder andere door de momenten waarop met korting gereisd kan worden gelijk te trekken met de andere kortingsabonnementen. Concreet betekent dit dat het recht op korting tijdens de middagspits en in de maanden juli en augustus de gehele dag zal komen te vervallen. [naam van de ondernemer] verwacht dat daarmee een deel van de reizigers die nu met het Voordeelurenabonnement tijdens de middagspits reist uit zal wijken naar andere tijden, waardoor er tijdens de spits meer ruimte komt.

Op 5 november 2019 heeft [naam van de ondernemer] brieven en mailings uitgestuurd om deze wijziging in de voorwaarden van het Voordeelurenabonnement aan te kondigen (zie een voorbeeld in bijlage 2). Ook is er uitgebreid aandacht aan besteed in de media (zie bijvoorbeeld het persbericht in bijlage 1). De consument is het niet met de wijzigingen eens en heeft op 29 november 2019 via twitter geklaagd bij [naam van de ondernemer] Klantenservice. [naam van de ondernemer] Klantenservice legt in haar reactie uit waarom de voorwaarden van het Voordeelurenabonnement gewijzigd worden.

2. De klacht
De consument is het niet eens met het wijzigen van de voorwaarden van het Voordeelurenabonnement. Naar haar mening is zij met [naam van de ondernemer] ‘destijds een contract aangegaan onder de huidige voorwaarden’, en mogen die niet zomaar door [naam van de ondernemer] gewijzigd worden. De consument schrijft dat met het aanpassen van de voorwaarden van het Voordeelurenabonnement slechts een kleine groep wordt gedupeerd. Het lijkt haar meer voor de hand liggen om langere treinen in te zetten om de drukte op te vangen, dan om de voorwaarden van het Voordeelurenabonnement aan te passen.

3. Reactie [naam van de ondernemer] [naam van de ondernemer] kan zich niet vinden in de klacht van de consument. Haar reactie zet zij hieronder uiteen. [naam van de ondernemer] licht eerst de achterliggende redenen voor aanpassing van het abonnementenportfolio toe en licht vervolgens toe dat de klacht van de consument niet slaagt omdat [naam van de ondernemer] de voorwaarden van het Voordeelurenabonnement eenzijdig mag wijzigen.

Doelwijziging voorwaarden: vergroten capaciteit in de middagspits
[naam van de ondernemer] wil de trein voor iedereen toegankelijk en betaalbaar houden. Het aantal reizigers stijgt fors. Het wordt steeds drukker in de trein, met name tijdens de spitsuren, en ook voor de komende jaren wordt een sterke groei in het aantal reizigers verwacht. Om deze groei te accommoderen, wil [naam van de ondernemer] de reizigers zoveel mogelijk spreiden. Dit betekent dat [naam van de ondernemer] de sociaal-recreatieve reizigers die niet direct tijdens de spits hoeven te reizen, zoveel mogelijk wil stimuleren om tijdens de daluren te reizen, waardoor in de spits zoveel mogelijk ruimte wordt geboden aan reizigers die moeten reizen tijdens de spits. De huidige [naam van de ondernemer]-abonnementen kennen al een spits-dalsturing, maar er is momenteel nog steeds een groep reizigers die met flinke kortingen in de middagspits reist, namelijk de reizigers die nog gebruikmaken van een Voordeelurenabonnement of reizen met Keuzedagen. De wijziging van het abonnementenaanbod en de maatschappelijke discussie om de groei van mobiliteit te accommoderen, is aanleiding om deze kortingsregeling vanaf 2021 te herzien. [naam van de ondernemer] trekt haar abonnementsvormen op dit punt gelijk, zodat op werkdagen niet meer door een selecte groep reizigers met hoge kortingen in de middagspits gereisd kan worden. [naam van de ondernemer] vindt het geven van deze korting aan de groep reizigers met een Voordeelurenabonnement (of Keuzedag) ook niet meer te rechtvaardigen voor de grootste groep reizigers in de middagspits die geen aanspraak kan maken opeen dergelijke korting. [naam van de ondernemer] verwacht dat aanpassing van de reisvoorwaarden van het Voordeelurenabonnement daadwerkelijk bijdraagt aan een betere spitsspreiding.

Uit onderzoek van [naam van de ondernemer] blijkt dat een aanzienlijke groep klanten nog regelmatig met een Voordeelurenabonnement in de middagspits reist. De verwachting van [naam van de ondernemer] is dat één op de acht reizen die nu nog in de middagspits wordt gemaakt, verschuift naar de daluren. Dit zal een substantiële bijdrage leveren aan de noodzakelijke aanpak van drukte in de middagspits. Het aanpassen van de voorwaarden van het Voordeelurenabonnement is onderdeel van de zogenoemde abonnementenupdate van [naam van de ondernemer]. [naam van de ondernemer] wil niet alleen een betere spitsspreiding, maar wil ook een meer flexibel en overzichtelijker aanbod van abonnementen. Door de jaren heen is het productaanbod van abonnementen en losse vervoerbewijzen flink toegenomen. [naam van de ondernemer] wil daar een overzichtelijker portfolio van maken. Vanaf eind 2020 zullen daarom veel wijzigingen plaats gaan vinden in het productaanbod en de bijbehorende voorwaarden (zie bijlage 1 Wijziging voorwaarden Voordeelurenabonnement).

[naam van de ondernemer] is zoals gezegd in 2011 al gestopt met de verkoop van het Voordeelurenabonnement. [naam van de ondernemer] heeft destijds aan de consumentenorganisaties vertegenwoordigd in het LOCOV (het ‘Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer’) onverplicht toegezegd dat het een termijn van 12 maanden zal aanhouden als het van haar recht gebruik maakt om de (kortings)voorwaarden voor bestaande Voordeelurenabonnementen aan te passen of het abonnement te beëindigen. Het LOCOV was namelijk van mening dat reizigers de tijd moeten krijgen om hun reisgedrag aan te passen als [naam van de ondernemer] in de toekomst de betreffende korting wilde stopzetten. Een termijn van minimaal een jaar werd door het LOCOV redelijk geacht. [naam van de ondernemer] heeft zich hieraan gehouden door de abonnementhouders meer dan een jaar van tevoren te informeren over het stopzetten van de korting in de middagspits in 2021.

Op 5 november 2019, ruim 8 jaar nadat het Voordeelurenabonnement uit de verkoop is genomen, heeft [naam van de ondernemer] vanwege de hierboven omschreven omstandigheden de betreffende abonnementhouders geïnformeerd dat en waarom de voorwaarden van het Voordeelurenabonnement (en de Keuzedagen) wijzigen in 2021 (zie bijlage 2).De consument heeft dit bericht ook ontvangen.

Vanaf 2021 wordt geen korting meer gegeven op reizen gemaakt tijdens de spits en verandert het e.e.a. voor wat betreft de korting van de Keuzedagen. Na 10 jaar komt dus ook voor deze selecte groep reizigers een einde aan het reizen met korting in de middagspits. [naam van de ondernemer] heeft het recht om de voorwaarden te wijzigen. Op het Voordeelurenabonnement van de consument zijn de Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement van toepassing. De consument heeft met (de toepasselijkheid van) deze voorwaarden ingestemd toen zij het Voordeelurenabonnement afsloot. [naam van de ondernemer] is op grond van de productvoorwaarden van het Voordeelurenabonnement (“Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement”) gerechtigd om deze productvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.

In deze productvoorwaarden (zie bijlage 3) staat in artikel 7.2 en 7.3 uitdrukkelijk een eenzijdig wijzigingsbeding: Artikel 7.2 luidt: “[naam van de ondernemer] heeft de bevoegdheid de voorwaarden of gebruiksmogelijkheden van het Voordeelurenabonnement (inclusief Keuzedagen en Dag Voordeelurenkaarten) zonder meer te wijzigen indien de wijziging geen wezenlijke afwijking van de overeengekomen prestatie betreft. De gewijzigde voorwaarden gelden vanaf de datum van hun inwerkingtreding voor alle Voordeelurenabonnementen. Onder gebruiksmogelijkheden wordt onder meer ver- de tijden en dagen waarop, de treinen waarin en de vervoerders bij wie u uw Voordeelurenabonnement kunt gebruiken.”

Artikel 7.3 luidt: “[naam van de ondernemer] heeft de bevoegdheid de voorwaarden of gebruiksmogelijkheden van het Voordeelurenabonnement (inclusief Keuzedagen en Dag Voordeelurenkaarten)zonder meer te wijzigen indien de wijziging één wezenlijke afwijking van de overeengekomen prestatie betreft. U heeft dan het opzeg-recht dat is vermeld bij artikel 5.4. De wezenlijke wijziging in de voorwaarden wordt tenminste één maand voor de inwerkingtreding van de wijziging openbaar aangekondigd. De gewijzigde voorwaarden gelden vanaf de datum van hun inwerkingtreding voor alle Voordeelurenabonnementen. Onder gebruiksmogelijkheden wordt onder meer verstaan de tijden en dagen waarop, de treinen waarin en de vervoerders bij wie, u uw Voordeelurenabonnement kunt gebruiken”. Een dergelijk beding geeft [naam van de ondernemer] als gebruiker van de productvoorwaarden het recht om de voorwaarden van het Voordeelurenabonnement eenzijdig te wijzigen. Onder verwijzing naar dit beding wijzigt [naam van de ondernemer] de voorwaarden van het Voordeelurenabonnement in 2021. Toestemming voor of instemming met deze wijziging door de afzonderlijke abonnementhouders is niet vereist.

[naam van de ondernemer] komt een beroep toe op dit beding in de Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement. Het beding van artikel 7.2 en 7.3 is duidelijk en helder geformuleerd en biedt abonnementhouders de bevoegdheid tot opzegging van het abonnement. [naam van de ondernemer] heeft, zoals hiervoor toegelicht, meerdere valide redenen voor deze wijziging van de voorwaarden. Bovendien heeft [naam van de ondernemer] ruimschoots voldaan aan de voorwaarden voorkennisgevingen overige voorwaarden die uit het beding, de gemaakte afspraken en de toepasselijke wettelijke bepalingen volgen. Dit wijzigingsbeding, in deze omstandigheden, is geen beding dat wordt aangemerkt als onredelijk bezwarend (artikel 6:236 BW) of dat wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn (artikel 6:237 BW). Een beroep op dit beding is niet onredelijk, niet oneerlijk en ook niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.

Een wijzigingsbeding zou oneerlijk kunnen zijn in de zin van Richtlijn 93/13/EEG indien [naam van de ondernemer] haar abonnementhouders de opzegbevoegdheid na wijziging van de voorwaarden zou ontzeggen. Daarvan is geen sprake. Artikel 7.3 van de Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement, met verwijzing naar artikel 5.4, regelt uitdrukkelijk dat abonnementhouders het recht hebben het Voordeelurenabonnement op te zeggen als de wijziging van het abonnement een wezenlijke afwijking van de overeengekomen prestatie betreft. Uit artikel 5.4 volgt dat een afwijking met betrekking tot het verlenen van korting als een wezenlijke wijziging kwalificeert. De abonnementhouder heeft dus zonder meer het recht het Voordeelurenabonnement op te zeggen.

Artikel 5.4 van de Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement bepaalt dat het opzeggen dient te geschieden tegen een moment dat is gelegen tot drie maanden na de inwerkingtreding van de gewijzigde voorwaarden. Abonnementhouders die hun Voordeelurenabonnement als gevolg van de aangekondigde wijziging willen opzeggen, hebben daartoe dus meer dan voldoende gelegenheid. Volgens artikel 7.3 van de Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement moet de wezenlijke wijziging in de voorwaarden tenminste één maand voor de inwerkingtreding openbaar worden aangekondigd. De gewijzigde voorwaarden gelden vanaf de datum van inwerkingtreding voor alle Voordeelurenabonnementen.

[naam van de ondernemer] heeft de aanstaande wijzigingen meer dan 12 maanden voor de inwerkingtreding openbaar aangekondigd, in lijn met de toezegging die zij in 2011 aan de vertegenwoordigde consumentenorganisaties in het LOCOV heeft gedaan. Bovendien heeft [naam van de ondernemer] gepersonaliseerde mailings uitgestuurd. Reeds uit het enkele feit dat het LOCOV destijds om een openbaarmakingstermijn van 12 maanden heeft verzocht, volgt dat ook de vertegenwoordigde consumentenorganisaties terdege rekening hielden met het feit dat [naam van de ondernemer] de kortingsregeling van het Voordeelurenabonnement op een zeker moment zou aanpassen. Ook uit de formulering van artikel 5.4 van de Productvoorwaarden Voordeeluren-abonnement volgt nadrukkelijk dat aanpassing van de kortingsregeling mogelijk is. Het hiervoor geciteerde wijzigingsbeding heeft overigens in alle versies van de Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement gestaan die voor dit type abonnement van kracht zijn geweest.

[naam van de ondernemer] merkt tot slot op dat het opnemen van een eenzijdig wijzigingsbeding in algemene voorwaarden overigens zeer gebruikelijk is; ook bijvoorbeeld de Algemene voorwaarden stads-en streekvervoer 2015 (o.a. van toepassing op trein- en busvervoer dat wordt verricht door Arriva, RET, HTM, Connexxion en GVB) bevatten een vergelijkbaar wijzigingsbeding. Met inachtneming van alle hiervoor genoemde omstandigheden dient geconcludeerd te worden dat het wijzigingsbeding in de Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement geen oneerlijk of onaanvaardbaar beding is en dat het [naam van de ondernemer] in deze opstandigheden vrij staat de voorwaarden van het Voordeelurenabonnement op de voorgenomen wijze te wijzigen. Minister van Infrastructuur en Waterstaat bevestigt dat de aangekondigde wijziging van het Voordeelurenabonnement gerechtvaardigd is [naam van de ondernemer] handelt, kortom, binnen de toepasselijke contractuele en wettelijke kaders. Dit is ook door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat uitdrukkelijk bevestigd.

[naam van de ondernemer] verwijst op dit punt naar Kamervragen die gesteld zijn n.a.v. de berichtgeving van [naam van de ondernemer] en de antwoorden die de Minister van Infrastructuur en Waterstaat daarop heeft gegeven (zie bijlage 4). De Minister stelt vast dat [naam van de ondernemer] handelt binnen de afspraken die in de concessie voor het hoofdrailnet zijn vastgelegd.

Prijsverlaging Voordeelurenabonnement
Door het wijzigen van de voorwaarden verdwijnt het recht op korting in de middagspits voor reizigers met een Voordeelurenabonnement. Onverplicht heeft [naam van de ondernemer] besloten haar reizigers tegemoet te komen door de prijs van het Voordeelurenabonnement daarom, tegelijk met het aanpassen van deze kortingsregeling, met meer dan 10% te verlagen (van 67 euro naar 60 euro per jaar). De groep reizigers met een Voordeelurenabonnement die sporadisch reist in de middagspits, profiteert direct van het lagere abonnementstarief. Reizigers die vaak in de middagspits reizen, betalen voortaan een tarief vergelijkbaar met het tarief dat de overige spitsreizigers betalen.

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op Kamervragen hierover geantwoord dat reizigers met de nieuwe voorwaarden kunnen reizen met 40% korting in het weekend en op doordeweekse dagen buiten de spitsuren. Hiermee wordt volgens de Minister een bijdrage geleverd aan een betere spreiding van de reizigers en wordt de middagspits ontlast. Voor deze reizigers wordt reizen alleen duurder als zij in de avondspits tegen regulier tarief reizen. Hiervoor worden zij gecompenseerd met een lagere abonnementsprijs, aldus ook de Minister (zie bijlage 4).

Dalsturing en spits mijden
De consumentstelt dat het meer voorde hand ligt dat [naam van de ondernemer] langere treinen in zet om de drukte in de middagspits tegen te gaan, dan dat zij de voorwaarden van het Voordeelurenabonnement aanpast. [naam van de ondernemer] merkt hier graag over op dat het stoppen met het geven van 40% korting in de middagspits vanaf 2021 slechts één van de maatregelen is die [naam van de ondernemer] heeft genomen en zal nemen in het kader van de drukke treinen. [naam van de ondernemer] stemt de materieelinzet af op de drukte op bepaalde tijden en trajecten. Er zijn echter grenzen aan de inzet. Er mag in verband met de veiligheid maar een maximaal aantal treinen per uur op een bepaald traject rijden, en treinen kunnen niet langer zijn dan het kortste perron van de stations waar de trein stopt. [naam van de ondernemer] stimuleerteen betere spreiding van reizigers over de treinen ook met omroepberichten, de uitgebreide Zitplaatszoeker in de [naam van de ondernemer]-app en gerichte inzet van servicepersoneel. Daarnaast worden nieuwe manieren getest om reizigers te stimuleren om alternatieve, minder drukke, treinen te nemen, zoals gepersonaliseerde berichten aan [naam van de ondernemer]-Extra klanten die regelmatig in drukke treinen reizen. Ook werkt [naam van de ondernemer] in samenwerking met andere (lokale) partijen, zoals onderwijsinstellingen en het ministerie van I en W aan de brede aanpak van de hyperspits. Daarnaast investeert [naam van de ondernemer] doorlopend in meer en nieuwe treinen. Ondanks deze maatregelen blijft het bieden van voldoende vervoercapaciteit een grote uitdaging. Bovendien meent [naam van de ondernemer] dat het gelijktrekken van haar abonnementsvormen, zodat op werkdagen niet door slechts een selecte groep reizigers met hoge kortingen in de middagspits gereisd kan worden, juist een eerlijke maatregel is.

Voor de volledigheid merkt [naam van de ondernemer] ten slotte nog op dat het studentenreisproduct niet een product van [naam van de ondernemer] is, maar van de overheid. Het studentenreisproduct wordt door de overheid aangeboden en uitgegeven door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het uitvoeringsorgaan voor het onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De vergelijking tussen het Voordeelurenabonnement en het studenten-reisproduct gaat daarnaast ook niet op, omdat laatstgenoemde verkrijgbaar is als week- of weekendabonnement en dus beter vergelijkbaar is met een Weekend Vrij of een Altijd Vrij abonnement van [naam van de ondernemer].

4. Conclusie:
De treinen in Nederland worden steeds drukker. Om de aanhoudende groei aan treinreizigers te accommoderen op het drukst bereden spoornet van Europa, moet [naam van de ondernemer] de reizigers zoveel mogelijk spreiden. [naam van de ondernemer] stimuleert reizigers daarom om tijdens de daluren te reizen, onder andere door het geven van 40% korting tijdens de middagspits. [naam van de ondernemer] herziet daarom de voorwaarden van het Voordeelurenabonnement. [naam van de ondernemer] is op grond de Productvoorwaarden Voordeelurenabonnement gerechtigd de voorwaarden van het Voordeelurenabonnement eenzijdig aan te passen.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft een Voordeelurenabonnement, VUA, waarmee de hele dag na 9 uur gereisd kan worden.

De consument wil het VUA voortzetten, stellende dat door de ondernemer in het verleden is beloofd dat het VUA steeds verlengd kon worden.

De ondernemer heeft echter besloten het VUA in 2021 te beëindigen wegens kort gezegd toenemende drukte en de wens het reizen in de spits te spreiden.
De ondernemer verwijst daartoe naar de Productvoorwaarden VUA.

Op grond van deze voorwaarden, met welke de consument akkoord is gegaan, heeft de ondernemer, gelet op het bepaalde in de artikelen 7.2 en 7.3 van de voorwaarden naar het oordeel van de commissie de mogelijkheid de voorwaarden eenzijdig te wijzigen.

Daarbij is de ondernemer niet over een nacht ijs gegaan. In 2011 is de ondernemer al gestopt met het uitgeven van een VUA. De ondernemer heeft destijds, zo staat als onweersproken vast, overleg gehad met de consumentenorganisaties vertegenwoordigd in het Landelijk overleg consumentenbelangen openbaar vervoer (LOCOV) en op verzoek, maar onverplicht toegezegd een termijn van 12 maanden aan te houden als zij van haar recht gebruik maakt om de betreffende voorwaarden te wijzigen. In de voorwaarden is een termijn van één maand genoemd.

Op 5 november 2019 heeft de ondernemer brieven en mailings uitgestuurd naar de reizigers om de wijziging aan te kondigen van de voorwaarden van het VUA in 2021. Vanaf 2021 wordt geen korting meer gegeven voor reizen tijdens de spits met een VUA en verandert het een en ander bij de kortingsdagen.

De consument heeft wel een opzegrecht.

Alles bijeen is de commissie van oordeel dat de ondernemer op grond van eerder genoemde voorwaarden het recht heeft de voorwaarden te wijzigen, dat zij een te billijken reden heeft om de voorwaarden te wijzigen in de voorgestelde zin en dat zij daarbij redelijke termijnen heeft gehanteerd.

Dat betekent dat de klacht ongegrond moet worden verklaard.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Verklaart de klacht ongegrond

Aldus beslist door de Geschillencommissie Openbaar Vervoer, bestaande uit de heer mr. B.W.T. Hagendoorn, voorzitter, de heer mr. D. van Setten, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 12 juni 2020.