Consument niet eerst schriftelijk bij ondernemer geklaagd.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: (Niet) Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 64266

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het door de ondernemer aan de consument in rekening gebrachte bedrag voor het verwijderen van de gasaansluiting ter grootte van € 377,23.   De consument heeft op 6 december 2011 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft wel telefonisch geklaagd nadat hij moest betalen voor het laten verwijderen van zijn aansluiting. De bepaling in de algemene voorwaarden waarop de ondernemer zich beroept voor haar beroep op de niet-ontvankelijkheid is in strijd met de wet.   Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De commissie dient de consument op grond van het bepaalde in artikel 6 lid 1 sub a van haar Reglement niet-ontvankelijk te verklaren aangezien hij op grond van de toepasselijke Algemene Voorwaarden zijn klacht niet eerst bij de ondernemer heeft ingediend en vervolgens bij de commissie heeft ingediend. In artikel 18 van de Algemene Voorwaarden van de ondernemer staat vermeld dat de klacht binnen 8 weken nadat deze is ontstaan aan de netbeheerder dient voor te leggen. De consument heeft echter op 6 december 2011, ruim 2 jaar na de factuurdatum van 13 november 2009, een klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Beoordeling

De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie volgt in deze het standpunt van de ondernemer en zal de consument niet-ontvankelijk verklaren.   De consument heeft weliswaar aangegeven dat het beroep van de ondernemer op haar Algemene Voorwaarden in strijd is met de wet, maar heeft die stelling verder niet onderbouwd, zodat de commissie aan die stelling voorbij zal gaan.   De stelling dat de consument reeds in een eerder stadium mondeling heeft geklaagd is door de ondernemer gemotiveerd betwist. Uit het e-mailbericht van 6 december 2011 van de consument aan de ondernemer valt evenmin op te maken dat reeds in een eerder stadium is geklaagd. De tekst wijst eerder op het tegendeel.   De commissie is van oordeel dat de consument niet tijdig heeft geklaagd over de door hem van de ondernemer ontvangen factuur. Van omstandigheden die de forse termijnoverschrijding kunnen rechtvaardigen is de commissie niet gebleken.   Derhalve wordt als volgt beslist.
  Beslissing   De consument wordt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water, op 15 februari 2012.