Consument niet-ontvankelijk in klacht vanwege onderhouds-/serviceabonnement.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Installerende bedrijven    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 60961

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 46,– per jaar.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft de CV-/tapwaterinstallatie in het huis van de consument ontworpen en geïnstalleerd. Het systeem bestaat mede uit een zonnecollector. Vervolgens heeft de consument een onderhoudsabonnement genomen. Ondanks dat abonnement heeft de ondernemer verzuimd om het jaarlijks onderhoud aan de zonnecollector uit te voeren. Bovendien heeft hij verzuimd de installatie geschikt te maken voor het aftappen van de vloeistof die zich daarin bevindt. Die vloeistof moet elke vijf jaar worden vervangen.   De ondernemer heeft de installatie ontworpen en aangelegd in opdracht van de hoofdaannemer. De consument verlangt uitvoering van het achterstallig onderhoud en het aanbrengen van een aftappunt voor de vloeistof in de zonnecollector, alles zonder dat hem daarvoor kosten in rekening worden gebracht.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft (nog) niet inhoudelijk op de klacht gereageerd.   Het standpunt van de ondernemer, voor zover kenbaar uit de door de consument overgelegde correspondentie, luidt in hoofdzaak als volgt. De consument heeft een onderhoudsabonnement afgesloten voor alleen de CV-installatie. In dat contract was onderhoud aan de zonnecollector niet inbegrepen. Dat voert de ondernemer ook nooit zelf uit.   De installatie is aangebracht conform bestek van de hoofdaannemer. Daar stond geen aftappunt in vermeld en daarom acht de ondernemer zich ook niet gehouden om gratis alsnog zo’n aftappunt aan te brengen.   Beoordeling van de ontvankelijkheid   De commissie heeft het volgende overwogen.   Voor zover de klacht ziet op de nakoming van een tussen partijen gesloten onderhoudscontract kan de consument daarin niet ontvangen worden. Ingevolge artikel 5, aanhef en onder b van het Reglement Geschillencommissie Installerende Bedrijven verklaart de commissie een consument ambtshalve niet-ontvankelijk wanneer het geschil voortvloeit uit een service- of onderhoudscontract.   Voor zover het geschil ziet op het aanleggen van een ondeugdelijke installatie, kan de consument ook niet in zijn klacht worden ontvangen, omdat tussen consument en ondernemer dienaangaande geen overeenkomst tot stand is gekomen. Uit de inhoud van de door partijen overgelegde stukken blijkt immers dat de ondernemer zijn werkzaamheden als onderaannemer heeft uitgevoerd in opdracht van een door de consument kennelijk ingeschakelde hoofdaannemer. In een dergelijk geval dient de consument zich met klachten betreffende de nakoming van de overeenkomst tot de hoofdaannemer te richten.   Het voorgaande voert dan tot na te melden beslissing.   Beslissing   De consument wordt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Installerende Bedrijven op 27 december 2011.