Consument ontvangt vergoeding na levering verkeerde tegels

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Bouw-en afbouwmaterialen    Categorie: (on)deugdelijke levering / uitvoering / Aansprakelijkheid / Schadevergoeding    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 204686/209986

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de levering van verkeerde tegels aan een consument. De consument ontdekte na het leggen van de tegels dat deze niet overeenkwamen met de bestelde variant. De verkoper erkende de fout maar wees aansprakelijkheid af omdat de tegels al waren verwerkt. De consument argumenteerde dat de verkoper de tegel voor levering had moeten controleren en dat zij de geleverde tegel op basis van het artikelnummer en naam had geïnspecteerd. De commissie oordeelde dat de ondernemer verantwoordelijk was voor de geleverde verkeerde tegel, aangezien bij de bestelling een fout was gemaakt. Hoewel de consument ook meer zorgvuldigheid had moeten tonen, kon de ondernemer niet worden vrijgesteld van aansprakelijkheid. De commissie kende de consument een vergoeding toe van € 100, – voor de gedeelde verantwoordelijkheid en wees verdere vorderingen af.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
Het geschil betreft verkeerd geleverde tegels.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

Er is een verkeerde tegel geleverd. De afgeleverde tegel is namelijk niet overeenkomstig de bestelling. Dit
is inmiddels erkend. Klant en verkoper zijn het dus eens dat een verkeerde tegel is geleverd. Bijkomstigheid
is dat de tegel is geleverd aan tegelzetter en direct is verwerkt. Tegel was deels verpakt. Ik heb de tegel
bekeken. Oogde wat grijs vergeleken met de tegel die ik heb besteld dus ik heb het artikelnummer
geverifieerd. Dat kwam overeen met de factuur en offerte. Ook artikelnaam kwam overeen. Het was een
grauwe dag en binnen/donker plus de tegel was verpakt en stond rechtop (dus ander licht) dus ik zag
slechts een klein deel van de tegel dus ik was na artikel controle in de veronderstelling dat de juiste tegel is
gekregen alvorens deze is verwerkt. Nadat de tegel is gelegd kom ik thuis en zie ik de tegel voor het eerst
in geheel en zie ik dat dit niet de tegel is die ik heb besteld. Ik dacht nog hoe kan dat nu want naam en
artikel nummer komen overeen met offerte/factuur. Ik ben een dag na de levering naar de winkel gegaan.

Hier heb ik een sample meegekregen die overeenkomt met de tegels zoals in de winkel besteld. Deze
sample heb ik naast de tegel gelegd thuis. Deze tegels komen niet overeen. Winkel stelt zich eerst op
standpunt dat aan de hand van een foto het om een productie verschil kan gaan. Pas nadat ik met een stuk
gelegde tegel (was over na het snijden) naar de winkel ben gegaan en het op de tegel in de winkel heb
gelegd werd direct gezien dat het een andere tegel was en volgde excuses. Ik heb dus een andere tegel
gekregen dan besteld. Vervolgens heeft verkoper dus fout erkend maar zegt verkoper omdat de tegel al is
verwerkt dat deze verantwoordelijkheid bij mij ligt en dat ze slechts tien procent kunnen vergoeden.
(Ongeveer € 20,–).

Ik vind dat de aansprakelijkheid bij de verkoper ligt. De verkoper is verplicht tot het in acht nemen van de
grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van de bestelling van
goederen. De verkoper had zelf de tegel moeten controleren voor bestelling en levering. De verkoper kan
niet zomaar de schade afwimpelen door te zeggen ik de tegel nog meer had moeten controleren voor het
leggen. Ik heb de tegel gecontroleerd. Bij twijfel heb ik het artikel nummer en naam gecontroleerd en dit
klopte. Bovendien was de tegel verpakt waardoor deze niet geheel zichtbaar was. Na zo’n controle mag ik
er vanuit gaan dat dit de tegel was die ik had besteld. Zij hebben de verkeerde tegel voor mij besteld en zij
hadden zelf voor levering deze tegel moeten controleren. Daar zij als professionals ook veel eerder het
verschil hadden kunnen zien aan de (al dan niet deels verpakte) tegel zelf. Ik vind dan ook dat de verkoper
niet overeenkomstig de bestelling heeft geleverd en dat zij dit dienen te herstellen.

De schade is dusdanig dat er een nieuwe tegel besteld moet worden en de tegel tevens vervangen moet
worden. Dat houdt in twee uur werk voor het snijden van de tegel, verwijderen en egaliseren van de vloer/
repareren stuc en een uur werk voor het opnieuw leggen van de tegel. Bij een uurtarief van € 33,– per uur
exclusief btw levert dat een schadepost op van € 66,– exclusief btw (€ 80,–inclusief btw) met voegsel en
lijm af te ronden op € 90,– + nieuwe tegel € 213,–. Ik vind dit niet meer dan redelijk.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Het verhaal is net even wat anders dan mevrouw schetst. Wij werken in de winkel met samples. Deze
tegels zijn natuurproducten en elke productie is dus anders. Wij hebben dus zeker niet een verkeerd artikel
geleverd. Ook dit staat duidelijk vermeld op offerte/orders die mevrouw zelf heeft meegestuurd: Speciaal
voor u bestelde artikelen kunnen niet retour worden genomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele
tekorten of overschot op basis van door u opgegeven maatvoering of tekeningen. Controleer altijd voor
verwerking de geleverde materialen. Klachten op verwerkte materialen worden niet in behandeling
genomen. Getoonde tegels zijn doorsnee kleurmonsters en de gegeven tegelafmetingen zijn indicatief,
door het productieproces kan dit in werkelijkheid enkele millimeters afwijken. In de bijlage treft u onze
algemene voorwaarden die per 1 september 2022 gelden. Wij hebben dus het juiste artikel besteld en
geleverd. Daarna is het vervolgens aan de klant om de goederen te controleren. Als de goederen geplaatst
worden is dat voor ons duidelijk dat de goederen gecontroleerd zijn en ok bevonden.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Ter zitting is gebleken dat, anders dan de ondernemer stelt, de oorsprong van het probleem daarin is
gelegen dat bij de bestelling door de ondernemer aan de leverancier een verkeerd artikelnummer is
opgegeven. Vast staat dus dat de ondernemer een ander artikel geleverd heeft dan de consument wilde
bestellen. De ondernemer beroept zich, nu de consument het product heeft verwerkt, op de toepasselijke
algemene voorwaarden, maar dat kan de ondernemer niet vrijwaren van aansprakelijkheid voor de
gemaakte fout bij de bestelling die niet aan de consument kan worden verweten. Aan de ondernemer kan
worden toegegeven dat de consument bij het controleren van de levering onvoldoende zorgvuldig te werk
is gegaan door alleen het artikelnummer te controleren. Bij nadere beschouwing had de consument ook
moeten zien dat een tegel was geleverd die niet overeenkwam met hetgeen zij meende besteld te hebben.

Nu het product verwerkt is, is omruilen niet meer mogelijk. Onder de gegeven omstandigheden ziet de
commissie aanleiding aan de consument een vergoeding toe te kennen die, gelet op de gedeelde
verantwoordelijkheid van partijen voor de omstandigheid dat herstel door omruiling niet mogelijk is, naar
maatstaven van redelijkheid en billijkheid zal worden vastgesteld op het hierna te noemen bedrag. Voor
toekenning van een hoger bedrag ziet de commissie geen aanleiding.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing
Ondernemer betaalt binnen vier weken na datum verzending binnen het advies aan de consument een
bedrag van € 100,–.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 77,50
aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.
Het meer of anders verlangde wordt afgewezen.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Bouw en Afbouwmaterialen, bestaande uit de heer mr. D.J.
Buijs, voorzitter, de heer J. Breunesse, mevrouw drs. P.C. Hoogeveen-de Klerk, leden, op 31 mei 2023.