Consument ontvankelijk: klacht direct na ontdekking gemeld bij wederpartij; geen herstel maar schadevergoeding.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verbouwingen en nieuwbouw    Categorie: Bevoegdheid/ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 61347

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft klachten naar aanleiding van werkzaamheden van de ondernemer. Het betreft het saus klaar opleveren van de plafonds.   Standpunt van de consument   Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komen de klachten op het volgende neer.   De consument is bij het ondertekenen van de opdracht er van uitgegaan dat het opleveren van “de plafonds klaar voor sauswerk” inhoudt dat de plafonds dan na het sausen glad zouden zijn, zonder dat naden van de gipsplaten of uitstekende schroeven zichtbaar zouden zijn.   De consument heeft de volgende klachten: 1. Naden gipsplaten zichtbaar; 2. Plafonds niet glad opgeleverd zodat strepen zichtbaar zijn; 3. Plafond woonkamer kraakt/beweegt als gelopen wordt in de slaapkamer; 4. Sinds augustus 2011 steken schroeven uit de gipsplaten, deze werden plots zichtbaar; 5. De consument heeft op 7 december 2012 gemeld dat hij scheuren heeft  aangetroffen in de randen van het plafond op de overloop.   De consument wenst herstel van de plafonds, zodat na sauswerk niet meer naden of schroeven zichtbaar zijn. Tevens dient het kraken van het plafond verholpen worden en dient beoordeeld te worden of de plafonds juist zijn gemonteerd.   Standpunt van de ondernemer   Ook voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het verweer op het volgende neer.   De ondernemer zal, ondanks dat de consument het geschil niet binnen drie maanden na het ontstaan ervan bij de geschillencommissie aanhangig heeft gemaakt, dit verweer niet opwerpen.   De klachten van de consument met betrekking tot de naden in de plafonds, de gladheid van het plafond, het kraken en/of bewegen van het plafond in de woonkamer en de zichtbaarheid van de schroeven in de plafonds zijn allen te laat gemeld bij de ondernemer. Bij oplevering d.d. 14 januari 2011 is slechts melding gemaakt van de naden in verschillende plafonds. Dit oplevergebrek is op 10 februari 2011 verholpen. Hierna heeft de consument pas op 21 april 2011 opnieuw geklaagd. Dit is na de service periode van twee maanden conform artikel 12 lid 1 van de [branchevereniging] 2010. De overige vier klachten zijn niet bij oplevering en ook niet binnen de service periode van twee maanden gemeld. De ondernemer heeft aangevoerd dat de gestelde gebreken geen verborgen of ernstige gebreken opleveren op grond van artikel 13 lid 1 van de [branchevereniging] 2010. De ondernemer heeft het werk opgeleverd conform de overeenkomst. Deze klachten dienen ongegrond te worden verklaard.   Deskundigenrapport   De commissie heeft een onderzoek laten verrichten door [een deskundige], die daarover schriftelijk heeft gerapporteerd aan de commissie. De inhoud van dit rapport geldt – voor zover hierna niet aangehaald – als hier herhaald en ingelast. De consument heeft op 1 augustus 2012 gereageerd op het deskundigenrapport. De ondernemer heeft op 16 augustus een reactie op het deskundigenrapport doen toekomen.   Beoordeling van het geschil   De commissie overweegt als volgt.   De commissie zal in het kader van goede procesorde de brief van de gemachtigde van consument d.d. 14 november 2011 buiten toepassing van deze procedure laten en de brief ongelezen terzijde leggen.   Alvorens de klacht inhoudelijk te beoordelen, dient de commissie eerst te oordelen of de consument ontvankelijk is in zijn klachten 1 tot en met 4. In het bindend advies van 16 maart 2012 heeft de commissie zich al uitgesproken over de ontvankelijkheid van de consument ten aanzien van klacht 5.   Ontvankelijkheid De commissie stelt vast dat tussen partijen op 14 oktober 2010 een overeenkomst is gesloten waarbij de consumentenvoorwaarden verbouwingen van [de branchevereniging] 2010 van toepassing zijn verklaard. Het werk is door de ondernemer op 12 januari 2011 opgeleverd.   De commissie overweegt dat klacht 1 op het proces verbaal van oplevering staat vermeld. De overige 4 klachten heeft de consument aan de ondernemer gemeld nadat deze zijn ontdekt.   Artikel 13 lid 1 sub a en lid 2 [branchevereniging] 2010 bepaalt: “Aansprakelijkheid na afloop van de serviceperiode –  Na de serviceperiode is de ondernemer niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen aan het werk tenzij: het werk of enig onderdeel daarvan een tekortkoming bevat die door de consument redelijkerwijs niet eerder dan op het tijdstip van ontdekking onderkend had kunnen worden; –  (…) –  De consument zal van een tekortkoming binnen redelijke termijn na de ontdekking mededeling doen.”   De commissie is van oordeel dat, gezien de aard en de wijze en het tempo waarop de gestelde tekortkomingen zich hebben geopenbaard, de consument de klachten redelijkerwijs niet eerder kon onderkennen. De consument heeft na ontdekking binnen een redelijke termijn de gestelde tekortkomingen aan de ondernemer gemeld. Daarom is de commissie van oordeel dat de consument ontvankelijk is in zijn klachten.   Klacht 1: Naden in gipsplaten zichtbaar De commissie overweegt dat de deskundige heeft vastgesteld dat de naden tussen de gipsplatenplafonds zichtbaar worden omdat deze niet volledig vlak zijn afgeschuurd. Verder rapporteert de deskundige dat op diverse plaatsen schuurplekken in het plafond zichtbaar zijn. De schuurplekken worden veroorzaakt door reparatie-activiteiten van de ondernemer. Die heeft naden plaatselijk nogmaals geschuurd, na het aanbrengen van de spuitlaag. De ondernemer heeft de bevindingen van de deskundige niet gemotiveerd weersproken. Dit geeft de commissie aanleiding om niet af te wijken van de bevindingen en neemt de commissie deze over als de hare. De commissie is van oordeel dat het zichtbaar zijn van de naden tussen de gipsplatenplafonds niet voldoet aan de eisen van goed en deugdelijk werk.   Klacht 2: De plafonds zijn niet glad opgeleverd, zodat strepen etc. zichtbaar zijn. De commissie overweegt dat de deskundige heeft vastgesteld dat het plafond plaatselijk niet goed vlak is. Het niet vlak opleveren van het plafond leidt niet tot zichtbaar worden van strepen. Dienaangaande verwijst de deskundige naar hetgeen hij rapporteert met betrekking tot klacht 1. Naar het oordeel van de commissie faalt deze klacht van de consument.   Ten overvloede merkt de commissie het volgende op. De ondernemer heeft voor het aanbrengen van de gipsplaten het rachelwerk niet goed vlak uitgelijnd, daardoor is het plafond in de woonkamer niet geheel vlak. Echter, de consument vordert geen herstel. Zijn klacht betreft immers dat strepen zichtbaar zijn omdat de plafonds niet glad zijn opgeleverd.   Klacht 3: Plafond woonkamer kraakt/beweegt De commissie overweegt dat de deskundige heeft vastgesteld dat het bewegen/kraken van het plafonds wordt veroorzaakt door het feit dat de balken van de verdiepingsvloer vervormen bij het belopen van de verdiepingsvloer, maar de doorbuigingseis volgens de NEN 6702 niet wordt overschreden. De bevindingen van de deskundige zijn niet gemotiveerd weersproken en geven de commissie ook geen aanleiding om af te wijken van deze bevindingen en neemt de commissie deze over als de hare. Trillingen in een houtenvloer met een constructie zoals die is gemaakt in de woning van de consument  zijn niet ongebruikelijk en, zo is de commissie uit andere zaken bekend, inherent aan de wijze van uitvoering van die constructie. De commissie is, gezien hetgeen zij hiervoor heeft overwogen, van oordeel dat de mate van doorbuiging van de verdiepingsvloer binnen de normen valt. De commissie is van oordeel dat ook deze klacht van de consument faalt.   Klacht 4: schroeven steken uit het plafond De commissie overweegt dat de deskundige heeft vastgesteld dat het uitzakken van de schroeven wordt veroorzaakt doordat de ondernemer de schroeven onvoldoende diep in het rachelhout heeft bevestigd. De bevindingen van de deskundige zijn niet gemotiveerd weersproken en geven de commissie ook geen aanleiding is om af te wijken van deze bevindingen en neemt de commissie deze over als de hare. De commissie is van oordeel dat de schroeven niet juist zijn bevestigd, waardoor deze uitzakken. Er is geen sprake van goed en deugdelijk werk.   Klacht 5: scheuren in de randen van het plafond op de overloop In zijn brief van 7 december 2011 stelt de consument dat hij scheuren in het plafond heeft aangetroffen. De ondernemer betwist niet gemotiveerd dat die scheuren aanwezig zijn. Het is de commissie uit andere zaken bekend dat bij de constructie die is toegepast (houten balken en vloer) vrijwel altijd de naad tussen de wand en het plafond zal scheuren. Naar het oordeel van de commissie behoorde het tot de verantwoordelijkheid van de ondernemer dienaangaande een oplossing van het (latente probleem) aan de consument aan te bieden. Een eenvoudige oplossing kan worden gevonden in het aanbrengen van een plint tussen de wand en het plafond. Aangezien de deskundige zich niet over deze klacht heeft uitgelaten, omdat die klacht niet tot het onderwerp van zijn opdracht behoorde, zal de commissie de herstelkosten begroten. De commissie begroot het bedrag ex aequo et bono op € 180,– (inclusief BTW).   De consument verlangt herstel van de gebreken. Aangezien in verband met de omstandigheden niet van de consument kan worden gevergd dat hij aan de ondernemer de gelegenheid geeft de tekortkomingen binnen redelijke termijn weg te nemen, is de commissie van oordeel dat de ondernemer herstelkosten aan de consument moet betalen. De deskundige heeft een indicatie van de herstelkosten gegeven. De commissie acht deze kosten redelijk, met dien verstande dat het sausen van de plafonds slechts één maal dient te worden vergoed. Immers, de consument heeft de plafonds ook slechts één maal gesausd, voordat de ondernemer enige reparatieactiviteiten ontplooide. De commissie zal de ondernemer dan ook veroordelen tot het vergoeden van de herstelkosten ten bedrag van:   Bijplaatsen schroeven: € 379,– Naschuren plafond: € 326,– Sausen plafond woonkamer, keuken en hal: € 443,– Sausen plafonds verdieping: € 308,– Afdekken/verplaatsen meubilair: € 165,– Herstel van rand (kunstmatige voeg): € 180,– Totaal:€ 1.801,– (inclusief BTW)   Omdat de klachten van de consument gedeeltelijk gegrond zijn bevonden, zal de commissie bepalen dat de door de ondernemer verschuldigde behandelingskosten worden gematigd tot 50% van het oorspronkelijke verschuldigde bedrag.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument  het bedrag van €  1.801,–. Betaling dient plaats te vinden uiterlijk 4 weken na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van dit bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 125,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 750,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Verbouwingen op 6 september 2012.