Consument onvoldoende aangetoond dat gastouder privacy gevoelige informatie met ex-partner consument heeft gedeeld.

  • Home >>
  • Kinderopvang >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Kinderopvang    Categorie: privacy/ informatieverstrekking    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 236858/243412

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft het delen van persoonlijke informatie door de gastouder over de consument aan de ex-partner van de consument. Kort na het opzeggen van het gastoudercontract heeft de gastouder de ex- partner van de consument uitgenodigd op de thee en veel privacygevoelige informatie met hem gedeeld. De ondernemer geeft aan dat de gastouder na het beëindigen van het contract gesproken heeft met de vader van het kind van de consument. Dit om aan te geven dat de opvang gestopt was bij haar en zij hierdoor ook de omgangsregeling niet meer kon borgen met vader. De commissie is van oordeel dat de consument onvoldoende heeft aangetoond dat sprake is geweest van het delen van privacygevoelige informatie waarvoor de ondernemer verantwoordelijk gehouden kan worden. De commissie verklaart de klacht daarom ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het delen van persoonlijke informatie door de gastouder over de consument aan de ex-partner van de consument.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument had een contract met een gastouder via de ondernemer. Omdat de ex-partner van de consument voor veel problemen heeft gezorgd, heeft de gastouder in februari 2023 het contract met onmiddellijke omgang opgezegd. Korte tijd na het opzeggen van dit contract heeft de gastouder de ex- partner van de consument uitgenodigd op de thee en veel privacygevoelige informatie met hem gedeeld. Dit had de gastouder niet mogen doen. De ex-partner heeft geen gezag en stond niet op het contract vermeld. Derhalve had hij geen recht op informatie. De consument heeft de ondernemer hierover ingelicht en om meerdere dingen verzocht. De ondernemer heeft de gastouder gevraagd geen info meer te delen, maar stelt dat er geen datalek is en wil geen verdere stappen ondernemen. Hierdoor is een groot veiligheidsrisico ontstaan.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De ondernemer heeft voldaan aan hetgeen de consument verlangde. Zo heeft de ondernemer op verzoek van de consument aan de gastouder doorgegeven dat praktijk IH graag contact met haar wil.

De ondernemer kan de gastouder daar verder niet toe verplichten, de gastouder maakt hier haar eigen keuze in. De ondernemer heeft aan zijn taak voldaan door het te melden. Verder heeft de ondernemer geen datalek gehad, er is uit de handen/systemen van de ondernemer geen data gelekt naar derden.

De gastouder heeft na het beëindigen van het contract gesproken met de vader van het kind van de consument. Dit om aan te geven dat de opvang gestopt was bij haar en zij hierdoor ook de omgangsregeling niet meer kon borgen met vader. De omgangsregeling was met Veilig Thuis zo geregeld, inhoudende dat de omgang met behulp van de gastouder plaatsvond in de tijd dat het kind bij de gastouder was. Al het andere wat mogelijk gedeeld is met vader, is de ondernemer niet bekend. Inmiddels is de samenwerking tussen de ondernemer en de gastouder beëindigd. Het is de ondernemer niet helemaal duidelijk wat de consument van de ondernemer wil/verwacht.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Vaststaat dat de gastouder een rol had in de omgangsregeling tussen de vader en het kind van de consument. In dat kader had de gastouder contact met de vader/de ex-partner van de consument. Wat er in het gesprek na de beëindiging van het contract precies is gezegd, is niet vast komen te staan. Dat er een gesprek is geweest, is, gelet op de rol die de gastouder had en de daaruit voorkomende contacten met de ex-partner, niet ongepast geweest. Los van de inhoud van het gesprek, is de ondernemer niet verantwoordelijk voor hetgeen in dit gesprek wel of niet is aangegeven. Voor zover zou zijn vastgesteld dat de privacy van de consument is geschonden, zou het op de weg van de ondernemer hebben gelegen de gastouder hierop aan te spreken. Gelet op het feit dat er geen contract meer is tussen de gastouder en de ondernemer kan deze verplichting niet meer aan de ondernemer worden opgelegd. Bovendien is, zoals eerder gesteld, niet komen vast te staan dat sprake is geweest van het delen van privacygevoelige informatie. Bepaalde informatie zou wellicht ook via de dochter van de consument bij de ex-partner terechtgekomen kunnen zijn. De commissie is derhalve van oordeel dat de consument onvoldoende heeft aangetoond dat sprake is geweest van het delen van privacygevoelige informatie waarvoor de ondernemer verantwoordelijk gehouden kan worden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie:

–             verklaart de klacht ongegrond.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Kinderopvang, bestaande uit de heer mr. A.R.O. Mooy, voorzitter, de heer Y. Dragstra, de heer H. Stel, leden, in aanwezigheid van mevrouw mr. M. Gardenier, secretaris, op 10 april 2024