Consument per ongeluk afgemeld als klant, partijen schikken ter zitting

  • Home >>
  • Water >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Water    Categorie: Kosten / Overeenkomst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 165676/171059

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De buren van de consument hebben per ongeluk hun huisnummer aan de ondernemer opgegeven. Hierdoor werd de consument ten onrechte door de ondernemer als klant afgemeld. De consument kwam een half jaar later achter de fout. Hierna ontving de consument een periodeafrekening die niet klopte en gebaseerd was op de door de buren opgegeven beginstand. De consument verlangt dat de ondernemer een berekening maakt op basis van de werkelijke meterstanden. Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke behandeling. Volstaan wordt met het vastleggen van de door partijen getroffen schikking.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil betreft de door de ondernemer gehanteerde meterstanden bij de berekening van het waterverbruik van de consument.

De consument heeft de klacht aan de ondernemer voorgelegd.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is woonachtig op het adres [adres consument]. Op 1 oktober 2019 kreeg de consument nieuwe buren. Hun adres is [adres buren]. De buren hebben per ongeluk hun huisnummer aan de ondernemer opgegeven. Hierdoor werd de consument ten onrechte door de ondernemer als klant afgemeld. De consument kwam in juni 2020 achter de fout. In maart 2021 heeft de consument de meterstand van 1049 m3 opgegeven. Hierna ontving de consument een periodeafrekening die niet klopte en gebaseerd was op de door de buren opgegeven beginstand van 756 m3. In maart 2019 had de consument een meterstand van 805 m3 opgegeven.

De consument verlangt dat de ondernemer een berekening maakt op basis van de werkelijke meterstanden.

Ter zitting heeft de consument in hoofdzaak nog het volgende aangevoerd.

In het kader van een minnelijke regeling van het geschil van partijen gaat de consument alsnog akkoord met het door de ondernemer op 2 juni 2022 gedane voorstel, te weten dat de ondernemer ermee instemmen dat – tegen finale kwijting – de ondernemer aan haar een verbruik van 49 m3 niet in rekening brengt, de incassokosten ad € 17,50 laat vervallen en aan haar het klachtengeld ad € 27,50 vergoedt.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument is sedert 14 juli 2016 contractant voor de drinkwaterlevering aan het adres [adres consument] te [stad]. In oktober 2019 ontving de ondernemer bericht van een nieuwe bewoner op dit adres. Omdat de ondernemer maar één klant hebben op hetzelfde adres werd het contract met de consument automatisch beëindigd. De door de aanmelder opgegeven beginstand is 756 m3 en wordt door de ondernemer ten behoeve van de eindafrekening gebruikt. De consument had al eerder een periodeafrekening ontvangen op basis van de opgegeven meterstand van 805 m3 en een volume van 49 m3 wordt gecrediteerd. De eindafrekening heeft een creditbedrag van € 141,49 dat aan de consument is uitbetaald.

Begin juni 2020 wordt de door de aanmelder gemaakte fout duidelijk en corrigeert de ondernemer deze fout. Ook het contract van de consument wordt hersteld. Uit coulance wordt als beginstand niet 756 m3 aangehouden, maar de meterstand van 805 m3. Een volume van 49 m3 wordt aldus niet in rekening gebracht.

De ondernemer slaagt er niet in één en ander aan de consument uit te leggen. Het schikkingsvoorstel van 2 juni 2022 wordt verworpen en de consument wendt zich tot de commissie.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog in hoofdzaak het volgende aangevoerd.

In het kader van een minnelijke regeling van het geschil van partijen kan de ondernemer ermee instemmen dat het op 2 juni 2022 aan de consument gedane voorstel gestand wordt gedaan en tegen finale kwijting uitgevoerd wordt door de ondernemer.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tijdens de mondelinge mondeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke behandeling. Volstaan wordt met het vastleggen van de door partijen getroffen schikking.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer geeft uitvoering aan het schikkingsvoorstel van 2 juni 2022 dat alsnog door de consument is aanvaard.

Na uitvoering van dit voorstel hebben partijen ter zake niets meer van elkaar te vorderen en verlenen zij elkaar over en weer kwijting en decharge.

Iedere partij draagt de eigen kosten.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Water, bestaande uit mr. F.C. Schirmeister, voorzitter,
drs. L. van Rootselaar en mr. P. Dekker-Stam, leden, op 6 september 2022.