Consument spreekt verkeerde partij aan en wordt niet-ontvankelijk verklaard.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: niet-ontvankelijk   Referentiecode: 157295/165388

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument klaagt over de eigen bijdrage die hij dient te betalen na de reparatie van zijn camper. Volgens de consument is de ondernemer als tussenpersoon aansprakelijk, nu de importeur niet voldoet aan het verzoek van de consument. De ondernemer schrijft alleen te hebben bemiddeld tussen de consument en de importeur. De commissie oordeelt dat de consument geen inhoudelijk geschil heeft met de ondernemer, zodat de consument niet wordt ontvangen in zijn klacht.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
De commissie heeft kennis genomen van de overgelegde stukken.

De behandeling van het geschil heeft op 22 april 2022 plaatsgevonden te Den Haag

Aan elk van beide partijen is de gelegenheid gegeven om aan de commissie kenbaar te maken of toch een mondelinge (digitale) behandeling wenselijk wordt geacht.

Partijen hebben niet meegedeeld dat zij een mondelinge behandeling wenselijk achten.

Partijen zijn daarom niet opgeroepen om ter zitting aanwezig te zijn.

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 4 september 2019 door de consument in België, bij [BEDRIJF], nieuw gekochte camper van het merk [MERK], gebouwd op een [MERK 2]-chassis.

De overeenkomst is uitgevoerd.

De consument heeft op 28 oktober 2021 de klacht bij de ondernemer ingediend.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument blijkt uit de overgelegde stukken en komt in hoofdzaak op het volgende neer.

De consument heeft de camper in België gekocht en vervolgens in Nederland geïmporteerd en aangemeld bij de ondernemer, een [MERK]dealer te Gemert.

In 2020 werd een lekkage van de stuurhydraulica geconstateerd en werd een reparatie uitgevoerd, ongeveer twee maanden na het einde van de fabrieksgarantie. Na discussie heeft de ondernemer in overleg met de importeur een coulance verleend, maar de consument is het niet eens met de hem te betalen eigen bijdrage van € 461,–. De consument heeft zich tot de importeur gewend, maar die weigert zijn medewerking.

De consument verlangt dat de importeur, [MERK], de reparatie geheel vergoedt. De ondernemer is slechts tussenpersoon en door de importeur als gesprekspartner aangewezen en als zodanig aansprakelijk.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer blijkt uit de overgelegde stukken en komt in hoofdzaak op het volgende neer.

De ondernemer heeft alleen geprobeerd te bemiddelen tussen de importeur en de consument. De consument heeft zich gewend tot de ondernemer met een probleem met zijn in België gekochte camper. De reparatiekosten bedroegen ongeveer € 1.500,– gelet op het verstreken zijn van de termijn van de fabrieksgarantie kon daarop geen aanspraak worden gemaakt. In tweede instantie werd het coulance verzoek door de importeur gehonoreerd. Dit bracht mee dat de consument 30% van de reparatiekosten zelf diende te voldoen. De consument heeft dit bedrag aan de ondernemer voldaan. Daarbij gaf de consument aan dat hij het bedrag bij de importeur zou terughalen. De ondernemer was nogal verbaasd dat hij daarvoor aansprakelijk wordt gesteld.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument klaagt in dit geschil over een niet volledige vergoeding door de importeur/ondernemer van de kosten van een in opdracht van de consument uitgevoerde reparatie.

De ondernemer voert verweer.

De commissie stelt voorop dat zij hetzij ambtshalve hetzij op verzoek van partijen gehouden is, alvorens een geschil inhoudelijk te behandelen, om te onderzoeken of zij bevoegd is van het geschil kennis te nemen en de consument in zijn klacht kan worden ontvangen.

De commissie is van oordeel dat de consument in dit geschil zijn pijlen op de verkeerde partij heeft gericht. De ondernemer is niet de leverancier van de betreffende camper en de consument heeft geen inhoudelijk geschil met de ondernemer over de wijze waarop de ondernemer de reparatie heeft uitgevoerd. De commissie wijst in dit verband onder meer op het bepaalde in artikel 5 onder b. van haar Reglement.

De slotsom is dat de consument niet-ontvankelijk in zijn klacht is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart de consument niet-ontvankelijk in zijn klacht.

Aldus beslist en vastgelegd door de Geschillencommissie Voertuigen, bestaande uit de heer mr. F.C. Schirmeister, voorzitter, mr. P.P. van der Neut en A. Belt, leden, op 30 mei 2022.