Consument trekt zonder aankondiging de opdracht in zonder klachten eerst met makelaar te bespreken

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij Consumentenmarkt    Categorie: Dienstverlening    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 202147/208176

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil vloeit voort uit een overeenkomst van opdracht tussen ondernemer en consument. Ondernemer heeft zich hierbij verplicht tot het bemiddelen in de verkoop van het huis van consument. Consument vindt dat ondernemer de opdracht niet zorgvuldig en deskundig heeft uitgevoerd en wil daarom de factuur niet volledig betalen. De commissie oordeelt dat ondernemer de overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd en de factuur moet in zijn geheel betaald worden. De klacht wordt ongegrond verklaard.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn tijdig en behoorlijk opgeroepen ter zitting te verschijnen.

Onderwerp van het geschil
Op 17 mei 2022 is tussen de consument als opdrachtgever en de makelaar als opdrachtnemer een schriftelijke opdracht tot stand gekomen. De makelaar heeft op zich genomen de bemiddeling bij de verkoop of de verhuur van de woning van de consument aan de [straatnaam] in [plaatsnaam].

Op 25 juli 2022 heeft de consument de opdracht ingetrokken. De makelaar heeft een courtagenota gestuurd van in totaal € 1.694,– (opnamekosten van € 786,50 en intrekkingskosten van € 907,50 inclusief btw). De consument heeft deze factuur behoudens € 750,– (exclusief btw) niet betaald en in depot gestort bij de commissie.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. De consument vindt dat de makelaar is tekortgeschoten in de zin van artikel 16 van de Algemene Consumentenvoorwaarden Makelaardij. Ook wordt aangevoerd dat de makelaar de opdracht niet zorgvuldig en deskundig heeft uitgevoerd (artikel 5.1). De klachten zien op:

– niet correcte opmetingen van het gehuurde;
– foto’s die niet goed waren maar later wel hersteld;
– niet alle bezichtigingen zijn door de makelaar uitgevoerd (twee door de consument);
– slechte bereikbaarheid van de makelaar wat betreft de afwikkeling van de klachten.

Daarbij merkt de consument op dat het hem vooral gaat om de optelsom van de klachten.

Standpunt van de makelaar
Voor het standpunt van de makelaar verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De makelaar betwist dat hij tekort is geschoten op de door de consument genoemde punten. De argumenten van de makelaar blijken uit de motivering hieronder.

Beoordeling van het geschil
De commissie is van oordeel dat de klacht over de foutieve opmeting niet opgaat. De makelaar heeft aan de hand van meerdere meetrapporten geïllustreerd dat het om een moeilijk meetbaar pand gaat. De rapporten liepen uiteen van een oppervlakte van 72 m2, 100 m2, 92,6 m2 en 88,4 m2. In dat kader is de opmeting door de makelaar van “circa 92 m2” niet als foutief aan te duiden.

Gebleken is dat de consument kritiek had op de foto’s. De makelaar heeft daar aanleiding daarvan de presentatie aangepast binnen de marges die [naam woningwebsite] toestond en de consument heeft daarmee ingestemd waarna de verkoop van start ging.

Totaal zijn er negen bezichtigingen geweest waarvan de makelaar er zeven zelf heeft gedaan. De bezichtiging van 12 juli 2022 is door de consument in afstemming met de makelaar diezelfde avond zelf gedaan, omdat de echtgenoot niet bij de bezichtiging in de ochtend kon zijn. Een andere bezichtiging heeft de makelaar niet kunnen doen, omdat hij geveld was door Corona.

Dat de makelaar niet goed bereikbaar was om de klachten af te wikkelen, herkent de commissie niet. De consument trekt immers zonder enige aankondiging de opdracht in terwijl van de consument als redelijk handelend opdrachtgever had kunnen worden verwacht dat hij zijn grieven eerst met de makelaar zou bespreken. Na de intrekking heeft de makelaar direct de bemiddeling stopgezet en dat aan de consument doorgegeven.

Tot slot is het de commissie gebleken dat de makelaar de met hem overeengekomen werkzaamheden heeft uitgevoerd zodat er geen reden bestaat dat de consument niet de volledige courtagenota zou moeten betalen. Het gedeponeerde bedrag moet daarom aan de makelaar worden betaald.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De klacht is ongegrond.

Het in depot gestorte bedrag van € 750,– (exclusief btw) moet aan de makelaar worden uitbetaald.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij, bestaande uit de heer mr. A.J.J. van Rijen, voorzitter, de heer E.H. Jansen, mevrouw drs. W. Nienhuis, leden, op 20 juni 2023.