Consument verkoopt matras aan derde voordat klacht bij commissie aanhangig wordt gemaakt. Consument kan geen oordeel meer geven over veronderstelde schade. Consument niet-ontvankelijk in klacht.

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Ontvankelijkheid    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 67143

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 11 januari 2012 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een matras tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.095,–.   De levering vond plaats op of omstreeks begin februari 2012.   De consument heeft begin februari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De aangeschafte matras voldeed niet. De ondernemer weigerde mede te werken aan een passende oplossing voor de miskoop. Daarop is de matras doorverkocht voor een bedrag van € 250,–.   De consument verlangt een schadevergoeding van € 1.014,–.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Toen bleek, dat de matras problemen veroorzaakte, is aan de consument een nieuwe matras geleverd om niets. Vervolgens heeft de consument wederom geklaagd. Er is aan hem medegedeeld, dat onze service thans is geëindigd.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de overgelegde stukken, alsmede het verhandelde ter zitting heeft de commissie vastgesteld, dat de consument de in geding zijnde matras aan een derde partij heeft verkocht, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt. Daargelaten het motief, dat de consument heeft gehad om dit te doen, is de commissie van oordeel, dat zij door deze handelwijze niet meer in staat is haar eigen oordeel te geven over de oorzaak van de door de consument aangegeven schade. De commissie zal daarom het geschil niet verder in behandeling kunnen nemen. Hieraan kan niet afdoen, hetgeen de consument aan de commissie heeft medegedeeld over de in zijn ogen oorzaak van de door hem vastgestelde schade. Het is immers aan de commissie om door middel van eigen waarneming tot een weloverwogen en gefundeerd oordeel te komen. Dit nu is thans door toedoen van de consument niet meer mogelijk. Hetgeen van de zijde van de consument ter verdediging van zijn standpunt is aangevoerd kan het gegeven oordeel van de commissie niet anders maken.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De consument wordt in zijn klacht niet-ontvankelijk verklaard.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen op 1 oktober 2012.