Consument vraagt om verwijderen gasaansluiting. Consument moet kosten daarvoor betalen.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Tariefbepalingen    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114121

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kosten van het verwijderen van de gasaansluiting.

De consument heeft op 15 augustus 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Hij heeft geen gasaansluiting meer nodig voor zijn woning en daarom wil hij niet betalen voor het verwijderen van de aansluiting.
De commissie heeft in 2006 een beslissing genomen waaruit blijkt dat de consument dat ook niet hoeft te betalen.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Hij wil af van de aansluiting omdat hij vastrecht moet betalen zolang de aansluiting in zijn woning zit.
Hij heeft zijn woning gerenoveerd en daarbij gekozen voor het zogenaamde “nul meter” concept.
Hij heeft gebruik gemaakt van een subsidieregeling en daardoor is het laten verwijderen van de aansluiting verplicht.
Hij ziet het afnemen van gas als een abonnement. Als men het abonnement van zijn krant opzegt, dan hoeft men ook niet te betalen voor het laten stoppen van de bezorging.
Als er zo veel is veranderd in de afgelopen tijd dan had de ondernemer de consument daarover moeten inlichten.

De consument verlangt het kosteloos verwijderen van de gasaansluiting.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Tussen de consument en de ondernemer is een zogenaamde aansluit- en transportovereenkomst van toepassing. Op die overeenkomst zijn de algemene voorwaarden aansluiting en transport van elektriciteit en gas kleinverbruikers van toepassing en in die voorwaarden staat in artikel 5.3 – kort gezegd – dat als een consument vraagt om het weghalen van een aansluiting dat in dat geval de kosten voor rekening van de consument komen.

Sinds 2006 is er veel veranderd in de energiewereld met name op het gebied van de wetgeving.
Door de wijzigingen in de Tarievencode, de Netcode en de Informatiecode is de uitspraak van de commissie uit 2006 waar de consument naar verwijst, niet meer actueel.
Kort geleden heeft de commissie een uitspraak gedaan waaruit blijkt dat de consument de verwijderingskosten moet betalen.
In mei 2017 zijn vragen gesteld hierover door het kamerlid Van der Velden en uit het antwoord van de Minister van Economische Zaken Kamp blijkt dat het nog steeds de bedoeling van de wetgever is om een tarief in rekening te brengen voor het verwijderen van een gasaansluiting.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Hij is verplicht de aansluitingen aan te leggen en te onderhouden en die verplichting kost geld.
Aangezien consumenten niet vrij zijn om een netbeheerder te kiezen heeft de wetgever er voor gekozen de tarieven strak te reguleren en ook vast te leggen wat een consument wel en wat hem niet in rekening gebracht mag worden.

Aangezien de bepalingen die van toepassing zijn op de overeenkomst tussen hem en de consument niet zijn veranderd, rustte er op de ondernemer geen actieve informatie plicht.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Het klopt dat er een overeenkomst tussen partijen bestaat op grond waarvan de consument in het verleden gas geleverd kreeg. Op die overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing en zoals de ondernemer heeft aangegeven. Dat betekent dat de consument de kosten moet betalen voor het op zijn verzoek verwijderen van de gasaansluiting.

De vergelijking zoals de consument maakt met het opzeggen van een abonnement gaat volgens de commissie niet op. Bij het afsluiten van een abonnement worden meestal geen afspraken gemaakt zoals in dit geval wel is gebeurd en bovendien zijn er meestal geen directe kosten verbonden aan het opzeggen van een abonnement. Het weghalen van een gasaansluiting kost geld en niet valt in te zien dat de kosten door de ondernemer moeten worden gedragen als de consument om het weghalen er van vraagt.

Dat de ondernemer in gebreke zou zijn gebleven bij het informeren van de consument over veranderingen in de energiewereld is niet gebleken.

De klacht is ongegrond en daarom wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 12 december 2017.