Consument was niet op de hoogte van teruggedraaide kilometerstand.Ondernemer had zelf de kilometerstand moeten controleren of een voorbehoud moeten maken op de koopovereenkomst

  • Home >>
  • Tweewielers >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Tweewielers    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 47943

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 14 augustus 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [merk motorfiets] van 2008, onder inruil van een door de consument geleverde [merk motorfiets] van 1998 voor € 3.750,– en tegen bijbetaling door de consument € 3.895,–.   De levering vond plaats op of omstreeks 16 augustus 2010.   De consument heeft op 20 augustus 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 19 augustus 2010 werd ik gebeld met de mededeling dat de kilometerstand van de door mij ingeruilde [motorfiets] veel hoger was dan op de teller stond aangegeven. Deze mededeling was geheel nieuw voor mij, want ik wist daar niets van, omdat ik de motor van een particulier had gekocht. De ondernemer wil dat ik € 1.500,– bijbetaal voor de aankoop, anders moest ik de motoren weer omruilen. Ik heb de ondernemer bericht dat ik mij niet aansprakelijk houd voor de nalatigheid van de ondernemer om de kilometerstand behoorlijk te controleren bij het sluiten van de overeenkomst.   De consument verlangt dat de koopovereenkomst wordt bevestigd op de wijze zoals deze heeft plaatsgevonden.   Standpunt van de ondernemer   Het namens de ondernemer verwoorde standpunt luidt in hoofdzaak als volgt.   Op de overeenkomst is de kilometerstand van de ingeruilde motor vermeld. Na de aflevering is gebleken dat de kilometerstand van de [motorfiets van de consument] niet juist kan zijn. Uit de gegevens van de Nationale Autopas blijkt dat de motor tussen 18 januari 2005 en 16 augustus 2010 tenminste 56.211 kilometer heeft gereden. De ondernemer heeft door deze overeenkomst een verminderde opbrengst, welke de consument dient te vergoeden. De ondernemer is van mening dat de [motorfiets van de consument] niet aan de eisen heeft voldaan welke de ondernemer daarvan mocht verwachten. De ondernemer wenst een schadevergoeding te ontvangen van  € 1.686,33. De omstandigheid dat de consument niet zelf wist dat de kilometerstand niet juist was baat haar niet. De ondernemer had geen reden om te twijfelen aan de opgave van de kilometerstand door de consument. De consument dient te leveren wat is overeengekomen en is daar in tekortgeschoten.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – aangevoerd, dat sprake is van een onderhandse akte, waarbij de consument de kilometerstand van 63.000 heeft gegarandeerd, zodat geen sprake is van een beroep op dwaling door de ondernemer.   Het is bij de ondernemer gebruikelijk om bij inruil er vanuit te gaan dat de consument de juiste informatie geeft over de kilometerstand. Desondanks pleegt de ondernemer de kilometerstand te controleren aan de hand van de gegevens van het NAP. De ondernemer ontvangt van het NAP een SMS bericht wanneer de kilometerstand niet logisch is. In dit geval is het verkeerd gegaan, want het Sms’je is door de NAP wel verzonden, maar naar een – door de ondernemer eveneens opgegeven – telefoon van zijn zoon, die met vakantie was, ten gevolge waarvan de ondernemer eerst enkele dagen later kon kennisnemen van het bericht.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De consument heeft bij ondernemer een andere motorfiets aangeschaft. Het bewuste voertuig – een [merk en type], voorzien van kenteken [nummer kenteken] met meldcode [nummer meldcode] – is ingeruild tegen een [merk en type], welke is voorzien van kenteken [nummer kenteken]. Nadat de transactie heeft plaatsgevonden, heeft de ondernemer vastgesteld dat de kilometerstand van het ingeruilde voertuig niet juist bleek te zijn. De waarde derving als gevolg van deze hogere kilometerstand, wil de ondernemer nu op de consument verhalen. De ondernemer stelt dat de waarde derving is begroot op  € 1.500,–.   Tijdens het onderzoek is gebleken dat de huidige kilometerstand van het voertuig niet overeenkomt met de kilometerstand welke wordt weergegeven in het instrumentenpaneel. De motorfiets heeft een 5-tal eigenaren gekend. Uit de aangeleverde stukken, welke door derde aan de deskundige zijn overhandigd, blijken tekortkomingen in de kilometerstanden voor te komen. Om een goed beeld te krijgen, volgt hieronder een overzicht van data, omschrijving van de eigenaar en de kilometerstanden.   In het Autolog staan de volgende gegevens geregistreerd:  

Nr: Soort eigenaar/houder   Geregistreerd van … tot … Duur 5 (Erkend) bedrijf   16-08-2010 188 dagen 4 Particulier   28-09-2005   tot   16-08-2010 1783 dagen 3 Lease op naam   19-02-2005   tot   28-09-2005 221 dagen 2 (Erkend) bedrijf   15-02-2005   tot   19-02-2005 4 dagen 1 Lease op naam   19-01-1999   tot   15-02-2005 2219 dagen

  Aan de hand van de verkregen informatie uit de RDC en Tellercheck database kan de volgende opsomming worden gemaakt.  

Eigenaar Bron Datum registratie Kilometerstand afgelezen Geschatte Kilometerstand 1 RDC 19-01-1999 1 1 1 Tellercheck 28-01-2000 30.002 30.002 1 Tellercheck 13-07-2001 66.195 66.195 1 Tellercheck 10-07-2002 8.384 83.840 1 RDC 25-09-2003 101.203 101.203 1 RDC 14-11-2003 103.614 103.614 1 RDC 28-11-2003 104.096 104.096 1 RDC 27-08-2004 114.041 114041 1 RDC 08-09-2004 115.275 115.275 1 RDC 16-09-2004 115.835 115.835 1 RDC 02-11-2004 117.193 117.193 1 RDC 18-01-2005 120.015 120.015   Autolog 15-02-2005

Overschrijving eigenaar 2 2   Geen registratie bekend       Autolog 19-02-2005

Overschrijving eigenaar 3 3   Geen registratie bekend       Autolog 28-09-2005

Overschrijving eigenaar 4 (Consument) 4 Tellercheck 18-05-2006 53.488 123.488 4 Tellercheck 30-11-2006 55.080 125.080 4 Tellercheck 25-05-2007 57.315 127.315 4 Tellercheck 29-05-2007 57.315 127.315 4 Tellercheck 14-08-2008 61.210 131.210 4 Tellercheck 19-05-2008 62.499 132.499   Autolog 16-08-2010

Overschrijving eigenaar 5 (ondernemer)   5 RDC 16-08-2010 63.804 133.804 5 RDC 18-08-2010 63.804 133.804 5 RDC 20-08-2010 63.804 133.804

  Het overzicht kent twee tekortkomingen die schuin gedrukt zijn.   Er van uitgaande dat de registratie welke op 10-07-2002 een typefout van de invoerder is geweest, heeft de motorfiets ongeveer 70.000 kilometer meer gereden dan het instrumentenpaneel weergeeft. Een van de eigenaren 1, 2, 3 of 4 kan van deze kilometerstand aanpassing op de hoogte zijn geweest.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De juistheid van de klacht is in grote lijnen erkend.   Partijen zijn het er over eens dat in redelijkheid niet kan worden gesteld dat de consument zelf de kilometerstand van de motor heeft beïnvloed of laten beïnvloeden, doch dat veeleer een voorganger van de consument zich daaraan heeft schuldig gemaakt.   Het namens de ondernemer ter zitting gestelde ten aanzien van de door de consument gegeven garantie van de kilometerstand, kan niet worden aanvaard.   Immers, in tegenstelling tot hetgeen voor de ondernemer geldt, kan de consument geen navraag doen bij de Stichting Nationale Autopas om de kilometerstand te controleren.   De consument verkeerde mitsdien in de onmogelijkheid om de kilometerstand te garanderen. In de praktijk plegen ondernemers voor zij tot het sluiten van de koopovereenkomst overgaan het register van de NAP te raadplegen.   Het heeft op de weg van de ondernemer gelegen zulks ook te doen of op de koopovereenkomst een voorbehoud te maken voor de afgelezen kilometerstand. De ondernemer heeft zulks nagelaten en de motor aan de consument verkocht, daarbij de inruilprijs vaststellende op de afgelezen kilometerstand.   Het feit dat de controle door de NAP werd verricht als overeengekomen, doch dat de ondernemer niet tijdig van het bericht kon kennisnemen, deert de consument niet nu de omstandigheden waaronder het een en ander fout liep voor rekening en risico van de ondernemer behoren te komen.   Naar het oordeel van de commissie zijn er mitsdien geen gronden aanwezig om de koopovereenkomst niet te bevestigen zoals door de consument verzocht.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie verklaart de tussen partijen gesloten koopovereenkomst rechtsgeldig.   De ondernemer dient overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 445,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Tweewielers, op 4 mei 2011.