Consument weigert mee te werken aan deskundigenonderzoek. Daarom kan oorzaak klacht niet vastgesteld worden

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Deskundigenonderzoek    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: VOE08-0449

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 7 februari 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 552,01. De werkzaamheden zijn verricht op of omstreeks 7 februari 2008. De consument heeft op 9 juli 2008 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 7 februari 2008 is de auto voor een reparatie aan de ondernemer aangeboden. Die dag zijn in de voordeuren twee nieuwe portiersloten gemonteerd vanwege een klacht over een slecht functionerende centrale deurvergrendeling. Op 8 juli 2008 waren deze sloten opnieuw defect. Ook de aansturingunits van de deursloten waren kapot.   Deze sloten zijn opnieuw kapot gegaan binnen de garantietermijn op de nieuwe sloten. De ondernemer weigert nu de sloten onder garantie gratis te vervangen. Hij kan echter niet aantonen wat de oorzaak voor het opnieuw defect raken van de sloten is en zo lang dat niet duidelijk is, dient de ondernemer zijn garantieverplichtingen na te komen.   Kennelijk heeft de ondernemer in februari 2008 klakkeloos de twee deursloten vervangen, zonder (voldoende) onderzoek te doen naar de oorzaak van het defect raken van deze sloten. Als daardoor de vernieuwde sloten opnieuw kapot gaan, komt dat voor rekening van de ondernemer.   De consument wil niet meewerken aan een technisch onderzoek door een door de commissie gezonden deskundige, omdat deze het onderzoek in het bedrijf van de ondernemer wil uitvoeren in aanwezigheid van de ondernemer en een technisch man van de importeur. Zij zijn belanghebbenden en zouden niet tijdens het onderzoek door de deskundige gehoord moeten worden. De consument is niet bereid de kosten te dragen die mogelijk het gevolg zouden kunnen zijn van het inschakelen van een ander bedrijf dan dat van de ondernemer bij het uitvoeren van het onderzoek door de deskundige.   Bovendien leidt de consument uit uitlatingen van de deskundige tegenover hem af dat deze vooringenomen is.   De consument verlangt, na aanpassing van zijn eis bij brief van 1 november 2008, restitutie van de door hem gemaakte kosten voor het vervangen van de beide deursloten [factuurnummer] d.d. 7 februari 2008 ad € 552,01 inclusief BTW).   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het tweede defect aan de deursloten is van een andere aard dan (en staat los van) de eerste reparatie. Om die reden is vervanging onder garantie niet aan de orde.   Op 7 februari 2008 zijn door een ervaren monteur de beide portiersloten vervangen. Verder zijn de aanstuurmodules Auto-door en BCEM uitgelezen, waarbij is gebleken dat de functies open/dicht/superlock naar behoren werkten. Er zijn dus niet zomaar klakkeloos onderdelen gemonteerd, maar er heeft wel degelijk onderzoek plaatsgevonden.   Vijf maanden later is de consument teruggekomen met een vergelijkbaar probleem. Niet alleen de sloten bleken defect, maar ook de Auto-door-modules. De consument claimt garantie, omdat de ondernemer niet zou hebben aangetoond waardoor nu ineens de beide Auto-door-modules tegelijkertijd kunnen uitvallen. Deze maken deel uit van hetzelfde stroomcircuit. Alle onderdelen van dat circuit hebben een vergrote kans op defecten als gevolg van overbelasting, wanneer er één schakel uitvalt.   De oorzaak voor het tweede defect aan de sloten is gelegen in het defect raken van de Auto-door-modules. Dat is een andere oorzaak dan bij de eerste reparatie, want toen is vastgesteld dat deze modules in orde waren. Bovendien is dat geen storing of gebrek aan de geleverde deursloten.   De omstandigheid dat de consument niet bereid is om medewerking te verlenen aan het onderzoek van de deskundige, toont aan dat hij niet bereid is om mee te werken aan een oplossing van het geschil.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik blijf bij hetgeen ik al op schrift heb gesteld. De sloten zijn defect geraakt doordat de ECU’s defect zijn geraakt. Dat staat helemaal los van de kwaliteit van de in februari geleverde deursloten en het defect raken daarvan valt dan ook niet onder de garantie op die sloten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In de onderhavige zaak staat vast dat de in februari 2008 gemonteerde sloten na korte tijd opnieuw defect zijn geraakt. De consument claimt een gratis vervanging onder de op de sloten gegeven garantie. De ondernemer voert aan dat deze sloten defect zijn geraakt door een van buiten komende oorzaak, waardoor de vervanging niet onder de afgegeven garantie valt.   In een zaak als deze, waarin partijen met elkaar van mening verschillen over de oorzaak van een defect, dient één der partijen zijn of haar gelijk ten minste aannemelijk te maken. Wanneer het een defect betreft dat optreedt tijdens de garantieperiode, ligt die bewijslast (en daarmee het risico dat zij haar gelijk niet kan bewijzen) in beginsel bij de ondernemer.   De geëigende weg om dit bewijs te leveren is een onderzoek door een daartoe in te schakelen deskundige. De commissie beschikt daartoe over een groep deskundigen die in haar opdracht, onafhankelijk van partijen, onderzoek verrichten. Bij die onderzoeken dienen partijen aanwezig te zijn, zodat zij direct ten overstaan van de deskundige op vragen zijnerzijds kunnen antwoorden en hun commentaar kunnen geven op de (voorlopige) bevindingen van de deskundige. Deze door de commissie ingeschakelde deskundigen plegen hun werk (ter besparing van kosten) over het algemeen te verrichten in het bedrijf van de ondernemer. Zulks laat hun onafhankelijkheid volledig onverlet, want zij worden niet door de ondernemer betaald, noch zijn zij op enigerlei wijze gehouden aan de mening van een ondernemer meer waarde te hechten dan aan die van een consument.   In de onderhavige zaak is een onderzoek door een deskundige niet mogelijk gebleken, omdat de consument daar geen medewerking aan heeft willen verlenen. De door de consument daarvoor aangevoerde argumenten snijden echter – gelet op het voorgaande – geen hout. Nu het leveren van bewijs door de opstelling van de consument onmogelijk is gebleken en daarmee door toedoen van de consument de oorzaak van het defect niet vastgesteld is kunnen worden, verbindt de commissie daaraan het gevolg dat de klacht niet gegrond kan worden bevonden.   Daarom wordt beslist als na te melden.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 12 mei 2009.