Consument wil door te late levering bestelling annuleren.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Levertijd/levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: THU09-0077

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 21 maart 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een kraan tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 285,–. De levering vond niet plaats.   De consument heeft de klacht op 8 mei 2009 voorgelegd aan [de brancheorganisatie] die de klacht heeft doorgestuurd naar de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft de bestelling geannuleerd vanwege de onvoorzien lange levertijd. Na correspondentie accepteert de ondernemer de annulering, maar hij houdt ten onrechte € 20,– in wegens kosten. Dat mag niet.   De consument verlangt betaling van € 20,– en kosten voor de commissie.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn verweer tegen de klacht aan de commissie kenbaar te maken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de beschikbare stukken blijkt dat de consument bij e-mail van 27 maart 2009 heeft gevraagd naar de leverdatum van de kraan, waarop de ondernemer bij e-mail van diezelfde datum heeft geantwoord: “Uw order staat aangekondigd te vertrekken vanuit [het buitenland] 22-4-09”. Daarop heeft de consument bij e-mail van 30 maart 2009 aan de ondernemer geschreven: “Aangezien de late levering van mijn bestelling niet uitkomt met de levering van mijn keuken, wil ik mijn bestelling annuleren”. Op diezelfde datum schreef de consument verder te verzoeken: “de bestelling te annuleren en het bedrag te retourneren op mijn rekening”. De ondernemer schreef bij e-mail van 2 april 2009: “Wij hebben bij deze uw bestelling geannuleerd en het doorgegeven aan de boekhouding”. Op 6 mei 2009 ontving de consument een bedrag van € 265,–. Met betrekking tot de resterende € 20,– schreef de ondernemer op diezelfde dag aan de consument: “U hebt een artikel geannuleerd welke niet geannuleerd mag worden; dit is geen voorraad artikel en wordt speciaal besteld (…), vandaar de levertijd van 4 weken. Als coulance hebben wij de kosten van dit artikel op ons genomen; wij kunnen dit artikel immers niet retourneren. Hiervoor hebben wij een minimaal bedrag van € 20,– in rekening gebruikt”. Uit verdere correspondentie blijkt dat de ondernemer meent die € 20,– als administratiekosten aan de consument te mogen berekenen, omdat hij de kraan al bij zijn leverancier had besteld en de leverancier de kraan niet retour neemt.   De commissie overweegt dat de consument er op grond van de bij e-mail van 2 april 2009 door de ondernemer geschreven bevestiging dat haar bestelling was geannuleerd en die annulering was doorgegeven aan de boekhouding, gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de door haar betaalde prijs van € 285,– volledig zal worden terugbetaald. Voor zover de ondernemer daarbij mocht zijn afgeweken van eerder tussen partijen overeengekomen algemene voorwaarden, kan dat niet afdoen aan het gerechtvaardigd vertrouwen dat de consument aan die latere e-mail heeft mogen ontlenen.   De commissie overweegt verder dat de ondernemer in zijn correspondentie aan de consument heeft geschreven: “Zoals u in onze algemene voorwaarden kunt lezen kunnen wij speciaal bestelde artikelen niet annuleren”. Zo de tussen partijen overeengekomen algemene voorwaarden al een dergelijke bepaling bevatten, kan daarmee echter niet worden bewerkstelligd dat de consument de bescherming verliest die hem krachtens regelgeving van de Europese en Nederlandse wetgever toekomt. Daartoe behoort het recht van de consument om gedurende zeven werkdagen – en in sommige gevallen drie maanden – na de ontvangst van de zaak de koop op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Daarbij mag de verkoper dan in beginsel geen vergoeding aan de koper in rekening brengen. Nu de kraan in dit geval nog niet is geleverd maar de consument na levering het recht zal toekomen de onderhavige overeenkomst te ontbinden zonder dat de ondernemer haar daarvoor administratiekosten in rekening mag brengen, is het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de ondernemer thans bij eerdere annulering aanspraak maakt op € 20,– administratiekosten.   Gelet op het voorgaande verlangt de consument terecht (terug)betaling van de resterende € 20,–. Ter beëindiging van het geschil oordeelt de commissie dat ook redelijk en billijk. Nu de klacht gegrond wordt bevonden wordt tevens bepaald dat de ondernemer aan de consument het betaalde klachtengeld moet vergoeden. De consument concretiseert en staaft niet dat zij daarnaast nog schade lijdt.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Gelet op het voorgaande behoeven de overige geschilpunten geen bespreking meer.   Daarom wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie bepaalt dat de ondernemer aan de consument een bedrag van € 20,– (terug)betaalt. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van € 25,– ter zake klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel op 14 december 2009.