Consument wil verzegeling van de gasmeter. Consument dient de kosten te betalen.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Tariefbepalingen    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112880

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kosten van verzegelen van de gasaansluiting.

De consument heeft op 20 juni 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie allereerst naar de overgelegde stukken. De door de consument overgelegde stukken dienen hier als herhaald en ingelast te worden beschouwd. In de kern komt het standpunt van de consument op het volgende neer.

De ondernemer hanteert voor het langer dan 12 maanden afsluiten van een gasaansluiting een onevenredig hoog bedrag, namelijk € 605,–. Bij andere netbeheerders zijn de kosten voor langer dan 12 maanden afsluiten van de gasaansluiting gratis tot maximaal € 120,–. Helaas kan de consument zelf niet een andere netbeheerder kiezen, een die een redelijk tarief hanteert. Daarom verzoekt de consument de ondernemer om geen (extra) kosten in rekening te brengen bovenop de kosten die hij reeds voor de verzegeling voor 12 maanden heeft moeten betalen, ook indien de periode van afsluiten langer dan 12 maanden bedraagt.
De consument is bereid in totaal een bedrag van € 120,– (incl. BTW) te betalen, een redelijk bedrag dat overeenkomt met de werkelijke kosten en met bedragen die worden gehanteerd door andere netbeheerders.

Ter zitting heeft de consument aan de commissie toegelicht dat hij voor de optie verzegelen (voor maximaal 12 maanden) heeft gekozen, om de dure optie van opzegging van de Aansluit- en Transportovereenkomst te vermijden. Alleen dan is het mogelijk om blijvend van de vaste lasten voor gas af te komen.
Hij verlangt ter oplossing van het geschil dat hem maximaal € 120,– (incl. BTW) in rekening mag worden gebracht voor het afsluiten van gas, hetgeen meer overeenkomt met de werkelijke kosten. Door twee andere netbeheerders wordt dit bedrag ook gehanteerd.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie allereerst naar de overgelegde stukken. De door de ondernemer overgelegde stukken dienen hier als herhaald en ingelast te worden beschouwd. In de kern komt het standpunt van de ondernemer op het volgende neer.

De ondernemer stelt dat de consument, indien er sprake is van de situatie dat een aansluiting permanent niet meer nodig is, zowel op grond van tussen partijen geldende als op grond van de geldende wet- en regelgeving, de door de netbeheerder vastgestelde kosten die aan het verwijderden van een aansluiting verbonden zijn, draagt en aan de netbeheerder dient te voldoen. Het demonteren en verwijderen van een aansluiting omvat veel meer werkzaamheden en is derhalve logischerwijs ook duurder dan een verzegeling.
De ondernemer hoeft de verzegeling niet langer dan 12 maanden toe te staan. De commissie is voorts niet bevoegd om de door ondernemer vastgestelde tarieven aan te passen.
De ondernemer is gerechtigd om voor de werkzaamheden, die aan het demonteren van een aansluiting verbonden zijn, zelf een tarief vast te stellen. Dit tarief is gezien de uit te voeren werkzaamheden en de te maken kosten redelijk, doch in ieder geval niet evident onredelijk.
Dit laatste brengt met zich mee dat de commissie niet bevoegd is om het tarief te beoordelen.
De commissie kan de ondernemer niet verplichten om de demontage en verwijdering van de aansluiting uit te voeren voor een ander (hoger of lager) tarief dan het door de ondernemer vastgestelde tarief. Wat hier nog van belang is dat consumenten/afnemers in vergelijkbare situaties gelijk dienen te worden behandeld.

De ondernemer komt tot de conclusie dat zij correct heeft gehandeld en de regelgeving correct heeft toegepast. De ondernemer concludeert dan ook tot ongegrondverklaring van de klacht.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Op grond van de stukken, in het bijzonder het door de consument ingevulde intakeformulier, maakt de commissie op dat in beginsel in onderhavig geschil de consument af wil van de met de ondernemer gesloten zogenaamde aansluit- en transportovereenkomst. Hij wil de overeenkomst opzeggen, maar vindt de daarmee gepaard gaande kosten te hoog en daarom heeft de consument gekozen voor verzegeling van de meter voor de maximale periode van één jaar in plaats van opzegging van de overeenkomst. De consument heeft dus niet daadwerkelijk opgezegd, doch slechts gekozen voor verzegeling. Partijen twisten over de hoogte van de kosten die de ondernemer in rekening mag brengen bij het opzeggen van de zogenaamde aansluit- en transportovereenkomst (ATO), temeer andere netbeheerders andere goedkopere opties aanbieden.

De commissie stelt voorop dat zij op grond van artikel 3 van haar reglement tot taak heeft geschillen tussen consument en ondernemer te beslechten, voor zover deze betrekking hebben op de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot de aansluiting en/of de levering van gas, warmte of elektrische energie en daarmee samenhangende leveringen en diensten. De commissie is derhalve niet bevoegd te beslissen over de hoogte van de in rekening te brengen tarieven of kosten in zijn algemeenheid. De commissie heeft daarin slechts een marginale beoordelingsruimte. Behoudens in gevallen dat sprake is van evident onredelijke tarieven is het niet aan de commissie om daarover een oordeel te geven.
De tarieven worden van overheidswege getoetst, waarbij de ACM een adviserende rol heeft, die betrekking heeft op de transparantie van de kostenberekening en op het uitgangspunt dat met de tarieven niet meer inkomsten mogen worden behaald dan de geraamde kosten.
Voor zover de klacht ziet op de hoogte van tarieven die de ondernemer hanteert in algemene zin, komt de commissie aan de hand van de haar toekomende beoordelingsruimte tot het oordeel dat hier in zijn algemeenheid niet van evident hoge tarieven kan worden gesproken.

Nu de consument de dure optie van opzegging wilde vermijden en heeft gekozen voor verzegeling, beperkt het oordeel van de commissie zich tot het bovenstaande. Hetgeen door partijen voorts nog naar voren is gebracht behoeft om die reden geen verdere bespreking meer.

De commissie is van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 26 februari 2018.