Consument zegde overeenkomst op, vergoeding op basis van herstructurering niet van toepassing

  • Home >>
  • Recreatie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Recreatie    Categorie: Herstructurering / Kosten    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 188793/191784

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Partijen verschillen van mening over de vraag of de voorwaarden die horen bij herstructurering van toepassing zijn. De consument heeft de overeenkomst per brief opgezegd. Verder heeft de consument niet aannemelijk gemaakt dat de overeenkomst voor deze opzegging door de ondernemer is opgezegd vanwege herstructurering. Hierdoor zijn de voorwaarden omtrent herstructurering niet van toepassing. De klacht van de consument is dan ook ongegrond.

De uitspraak

Behandeling van het geschil
Partijen zijn overeengekomen dit geschil bij bindend advies door de Geschillencommissie Recreatie (verder te noemen: de commissie) te laten beslechten.

Het geschil is ter zitting behandeld op 10 maart 2023 te Utrecht en digitaal (via [app]).

Partijen hebben ter zitting hun standpunt toegelicht.

De ondernemer werd ter zitting vertegenwoordigd door de heer [naam] die werd bijgestaan door de heer [naam] en mevrouw [naam].

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 30 maart 2018 tussen partijen tot stand gekomen staanplaatsovereenkomst, welke vervolgens jaarlijks voor 1 kalenderjaar is verlengd.

De consument heeft op 16 juli 2022 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De nieuwe eigenaar van de camping heeft vanaf het moment van overname van de camping gelijk duidelijk gemaakt dat de camping zou worden doorontwikkeld (en daarbij diverse bewoordingen gebruikt, zie ook bijlagen). Daarbij is ook aangegeven dat jaarplaatsen hierbij niet meer gegarandeerd waren. Er is wisselend gesproken over na 2022 of na 2023. Er zijn gesprekken gehouden, maar niet met iedereen (in elk geval niet met mij, terwijl ik me wel aangemeld had). Over de collectieve gesprekken heb ik geen inhoudelijke terugkoppeling gehad. Gesprekken werden als vertrouwelijk beschouwd, met als resultaat dat ik geen informatie kreeg over de plannen die er wél lagen. Dat betekent in mijn beleving niet dat er geen plannen bekend zijn gemaakt, ze zijn niet met iedereen gedeeld, dat is iets anders.

Mijn opzegging dateert van zaterdag 16 juli 2022, waarbij ik heb aangegeven dat ik graag in gesprek wilde met betrekking tot een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten. Dit is door de nieuwe eigenaar afgewezen om de door hem benoemde redenen. Ik ben van mening dat er wel degelijk sprake is van herstructurering en de daarbij behorende voorwaarden van de RECRON. Zonder plannen voor verdere ontwikkeling van de camping en alle informatie die per mail is verstuurd voorafgaande aan mijn opzegging had ik mijn caravan nooit verplaatst en dus daarvoor geen kosten hoeven maken. Bovendien worden op dit moment meerdere caravans op het terrein door deze eigenaar opgekocht, wat wel degelijk duidt op concrete plannen tot herstructurering. Ik ben dan ook van mening dat ik wel degelijk recht heb op de verplaatsingskosten conform de RECRON-voorwaarden en zou die graag alsnog ontvangen.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. Ik heb de opzegbrief van 5 september 2022 niet ontvangen. Het bestemmingsplan is nog in 2021 vernieuwd. De herstructurering is gelijk na de overname aangekondigd, en wordt feitelijk ook doorgevoerd, want er was al veel kaalslag op het veld waar ik stond.

De consument verlangt de ondernemer te verplichten tot het betalen van de tegemoetkoming in de verplaatsingskosten bij herstructurering, een en ander volgens de RECRON-voorwaarden.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 29 november 2022 heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de ondernemer en recreant. Dit gesprek heeft helaas niet geleid tot een oplossing van het voorliggende probleem en partijen zijn dan ook zonder resultaat uiteengegaan.

In de nieuwsbrief van de ondernemer van 22 maart 2022 staat bij “aanvullende informatie verkoop camping” te lezen dat de chalet/stacaravan plaatsen zeker tot en met 2023 gegarandeerd zijn. Dit komt overigens geheel overeen met de inhoud van onze brief van 5 september 2022 waarin wij de huurovereenkomst per 31 december 2023 met de recreanten hebben beëindigd.

Op 16 juli 2022 hebben wij een email van recreant ontvangen waarin zij haar huurovereenkomst per 31 december 2022 heeft opgezegd.

Op basis van de nieuwsbrief van 23 juli 2022 waarin eenieder wederom op de hoogte is gebracht van de ontwikkeling van [de camping] wordt duidelijk dat er enkel sprake is van een globaal concept plan en dat er nog geen definitieve besluiten zijn genomen. Onderstaand doen wij u een tweetal passages uit die nieuwsbrief toekomen waaruit voldoende duidelijk blijkt dat er op dat moment nog geen enkele sprake is van de beëindiging van de onderhavige overeenkomsten, te weten:

– Afgelopen dinsdag is er een overleg geweest met enkele vertegenwoordigers van alle velden van de vaste staanplaatshouders met de eigenaar. In dit overleg heeft de eigenaar een glo baal concept plan van de mogelijke herinrichting van de [de camping] gegeven, waarbij hij geïnteresseerd was wat de input en bemerkingen van de vertegenwoordigers zouden zijn. Wij benadrukken dat dit concept plan nog niet meer is dan een denkrichting.

– Na de zomer zullen we ieder, zowel vaste staan- als seizoenplaatshouders informeren. In deze tijd houden we alle opties open en nemen we de tijd om zorgvuldig te kiezen in hoeverre we wel of niet en in welke vorm we tot een mogelijke herstructurering van de camping overgaan.

Op basis van deze informatie had recreant ook kunnen besluiten om haar opzegging terug te draaien. Dit heeft zij echter niet gedaan. Wij stellen ons dan ook op het standpunt dat wij recreant geen tegemoetkoming in de verplaatsingskosten verschuldigd zijn op basis van de betreffende bepalingen in de RE-CRON-voorwaarden 2016.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De ondernemer blijft bij wat door hem is aangevoerd. Recreant heeft de staanplaatsovereenkomst beëindigd voordat de herstructurering in gang was gezet met opzegging. Als de recreant zelf heeft opgezegd, dan geldt de ontruimingsverplichting van artikel 15 van de RECRON-voorwaarden. Daarin is niets geregeld over een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten c.q. ontruimingskosten. De ondernemer is niet bereid een schikking aan te gaan met recreant, want daar gaat een niet gewenste precedentwerking van uit.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Bij de stukken bevindt zich het volgende bericht van recreant aan de ondernemer:

Van: [de consument] Datum: zaterdag 16 juli 2022 om 11:59 Aan: [de ondernemer] CC: [de ondernemer] Onderwerp: opzegging jaarplaats Goedemorgen, Zoals laatst mondeling al toegelicht aan de receptie, hierbij mijn schriftelijke opzegging van mijn jaarplaats ([plaats]) m.i.v. het nieuwe jaar, vanwege de door u aangekondigde herstructurering van het terrein. Het transport van de stacaravan zal op 16 september 2022 plaats gaan vinden. Daarna heb ik nog enige tijd nodig om het plekje verder vrij te maken. Indien ik hiermee klaar ben voor 31 dec, zal ik u hierover uiteraard informeren. Graag kom ik nog in gesprek m.b.t. een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten. Vriendelijke groet, [de consument]

Daarop heeft de ondernemer als volgt geantwoord:

Van: [de ondernemer] Verzonden: maandag 18 juli 2022 23:43 Aan: [de consument]; [de ondernemer] Onderwerp: Re: opzegging jaarplaats Geachte mevrouw [de consument], We hebben geen herstructurering aangekondigd en geen plannen hierover bekend gemaakt tot op heden. We hebben gecommuniceerd dat we plannen aan het onderzoeken zijn en graag iedereen hierin willen betrekken middels persoonlijke en collectieve gesprekken. Hiernaast hebben we gegarandeerd dat ieder dat eind 2023 op de camping kan blijven staan, volgens de voorwaarden van de Recron. Wij zullen dan ook niet ingaan op een tegemoetkoming van de verplaatsingskosten. Hartelijke groet, [vertegenwoordiger ondernemer]

Van het door partijen overeengekomene maken deel uit de RECRON-Voorwaarden Vaste Plaatsen (2016).

De in die voorwaarden opgenomen artikelen 11 lid onder h en 12 kunnen niet los van elkaar worden gezien. Dit samenstel bepaalt voor zover hier van belang dat de in artikel 12 aangeduide tegemoetko-ming in de verplaatsingskosten alleen verschuldigd kan zijn bij beëindiging van de overeenkomst door opzegging door de ondernemer, waarbij als eis is gesteld dat alleen tot geldige opzegging wegens her-structurering kan worden overgegaan indien de ondernemer op dat moment een concreet en uitvoerbaar plan heeft.

Hier is de overeenkomst van partijen door recreant opgezegd op 16 juli 2022 (tegen 31 december 2022), en de rechtsgeldigheid van die opzegging is door de ondernemer bevestigd in voormeld bericht van 18 juli 2022.

Recreant heeft niet gepoogd deze opzegging ongedaan te maken.

Daarmee staat onomstotelijk vast dat de overeenkomst van partijen per 31 december 2022 is beëindigd door opzegging door recreant op 16 juli 2022.

Niet is de commissie gebleken dat de ondernemer al voor 16 juli 2022 de overeenkomst van partijen had opgezegd wegens herstructurering op de wijze en met de inhoud waartoe de genoemde artikelen ver-plichten. Door de ondernemer is dit gemotiveerd weersproken en door de recreant zijn geen fei-ten/omstandigheden gesteld waaruit zulks zou kunnen worden afgeleid.

In deze situatie komt de consument niet de in artikel 12 aangeduide vergoeding(en) toe en kon de on-dernemer de formele opzegging wegens herstructurering van de overeenkomst van partijen achterwege laten op 5 september 2022 omdat de overeenkomst van partijen al per 31 december 2022 rechtsgeldig zou eindigen om andere reden, namelijk door opzegging door de recreant.

De slotsom luidt dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
Stelt vast dat de klacht ongegrond is.

Het door de recreant verlangde wordt daarom afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Recreatie bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans, voorzitter, en mevrouw J. Hagedoorn en mr. drs. M.J. Ziepzeerder, leden, op 10 maart 2023.