Consument zelf verantwoordelijk voor het volgen van de juiste opleiding voor beroepschauffeur. Ondernemer niet tekortgeschoten in zijn informatie en zorgplicht.

  • Home >>
  • Rijopleidingen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Rijopleidingen    Categorie: Lesovereenkomst    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 118816

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 11 mei 2016 tussen partijen totstandgekomen lesovereenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verzorgen van een opleiding voor het verkrijgen van een Code 95 aantekening op het rijbewijs (actualisering kennis vakbekwaamheid chauffeur) voor de door consument in totaal te betalen prijs van € 834,–. De lesovereenkomst is uitgevoerd in de periode van 23 mei 2016 tot en met 7 juni 2016. De consument heeft op 16 juli 2016 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft de consument onjuist geïnformeerd over de cursussen die hij diende te volgen om de aantekening “Code 95” op zijn rijbewijs te krijgen.
Niet de door de ondernemer aangeboden cursussen, maar de vakken V2V en V3C en de toets besloten terrein waren voldoende voor het verkrijgen van die aantekening. De ondernemer had dat moeten weten en had de consument daar op moeten wijzen. De opleiding V2V heeft de consument al behaald bij de ondernemer. De opleidingen V3C en rijden besloten terrein heeft hij gehaald bij een ander opleidingsinstituut. Maar de consument heeft daardoor wel dubbele kosten gehad.

De ondernemer heeft de consument ten onrechte aan de afgenomen cursussen laten deelnemen. Om die reden verlangt de consument zijn geld terug, € 834,–.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Voordat ik bij de ondernemer kwam, ben ik bij een andere rijschool geweest. Daar vertelden ze mij dat ik nog drie vakken moest hebben. Ik heb daar over gesproken met een oud-ijzerhandelaar waar ik vaker zaken mee doe. Die vertelde dat een code 95 genoeg was. Naderhand heb ik gebeld met het CBR. Daar zeiden ze me dat ik beter geïnformeerd had moeten worden.

Ik had mijn rijbewijs gehaald op 7 mei 2010.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer betwist dat hij de consument misleidende informatie heeft gegeven of onjuist zou hebben geïnformeerd. Hij merkt op dat het de eigen verantwoordelijkheid is van elke cursist om zich er tevoren van te vergewissen welke documenten hij voor welk doel nodig heeft. Dat heeft de consument in onvoldoende mate gedaan.

Nadat de consument zich had gemeld voor het verkrijgen van een code 95 heeft de ondernemer met hem een planning gemaakt en aan de consument meegegeven. Die heeft toen niet gezegd dat er iets niet zou kloppen.

Na het volgen van de opleiding is hij naar de gemeente gegaan en toen bleek dat hij de basiskwalificatie niet had gehaald. De consument is toen teruggekomen en met hem is afgesproken dat hij bij de ondernemer alsnog de basiskwalificatie kon halen tegen een gereduceerd tarief. Daar is hij mee akkoord gegaan.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Wanneer zich bij mij iemand meldt met de mededeling dat hij code 95 moet halen, dan gaat hij bij mij in de opleiding voor code 95. Ik ga er dan van uit dat de man zijn chauffeursdiploma al gehaald heeft. In de tijd waarin dit speelde meldden zich heel veel chauffeurs die een code 95 moesten halen. Alle beroepschauffeurs die vóór september 2009 hun rijbewijs hadden gehaald hadden tot 2016 de tijd voor bijscholing. Daarom kwamen er in 2016 heel veel beroepschauffeurs voor hun code 95.

Wanneer iemand zich meldde voor een opleiding voor code 95, ging ik ervan uit dat hij beschikte over een rijbewijs en het benodigde chauffeursdiploma om als beroepschauffeur aan het verkeer deel te nemen. Ik controleerde dan ook alleen aan de hand van het identiteitsbewijs of de persoon in kwestie ook op de presentielijst stond, maar niet of die persoon ook tevoren alle benodigde papieren heeft gehaald. Ik ging ervan uit dat zij zelf wel wisten wat ze aan papieren nodig hadden.

Code 95 is een herhalings- en opfriscursus voor beroepschauffeurs. Die moeten dat eens in de vijf jaar doen. Maar om als beroepschauffeur te kunnen werken, moeten ze eerst hun chauffeursdiploma gehaald hebben. Daarvoor moeten ze een cursus volgen met drie modules. De opleiding voor code 95 bestaat uit 28 uur theorie en 7 uur praktijkles. Achteraf bleek dat de consument wel een rijbewijs had, maar geen chauffeursdiploma. Dat had hij eerst moeten halen. En omdat hij zijn rijbewijs na september 2009 heeft gehaald, had hij de code 95 niet eerder dan maximaal vijf jaar na het halen van zijn chauffeursdiploma hoeven te doen.

Ik heb ook van de consument de geldigheid van zijn rijbewijs gecontroleerd. Maar op dat rijbewijs kan ik niet zien of hij zijn chauffeursdiploma al heeft gehaald of nog niet.

Nu ik hoor dat de consument zijn rijbewijs in 2010 heeft gehaald, merk ik op dat dan het chauffeursdiploma, zou hij dat toen ook hebben gehaald, in 2016 al was verlopen, omdat hij uiterlijk in 2015 de code 95 herhalingscursus had moeten doen. Bij het nalaten daarvan vervalt het chauffeursdiploma. Of ik nu zou hebben nagevraagd of niet: de consument had in elk geval in 2016 de cursussen voor het chauffeursdiploma moeten volgen en de daarvoor te maken kosten moeten uitgeven.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Wanneer een consument als beroepschauffeur aan de slag wil, is het aan hem of haar om zich te oriënteren en te onderzoeken aan welke eisen moet zijn voldaan om als zodanig de weg op te mogen. De benodigde informatie is eenvoudig op te vragen bij het CBR.

In dit geval is niet gebleken dat de consument de ondernemer heeft gevraagd om hem voor te lichten over de mogelijkheden om als beroepschauffeur aan de slag te gaan. De consument heeft zich gemeld met het verzoek om hem deel te laten nemen aan de opleiding voor code 95. De ondernemer mag er in dat geval van uitgaan dat de consument voldoet aan alle voorwaarden om voor een code 95 in aanmerking te komen, waaronder de voorwaarde dat hij in het bezit moet zijn van een chauffeursdiploma. Een rijschoolhouder hoeft er redelijkerwijs niet op bedacht te zijn dat iemand die zich meldt met de specifieke vraag om code 95 te mogen volgen niet beschikt over een chauffeursdiploma.

Daar komt in dit specifieke geval bij dat de commissie uit de verklaring van de consument ter zitting afleidt dat hij eerder al informatie had ingewonnen bij een andere rijschool, maar dat hij op advies van een derde, niet zijnde een rijschoolhouder, dat advies niet heeft opgevolgd, maar een code 95-opleiding is gaan volgen. In dat geval kan de commissie niet uitsluiten dat de consument tevoren al gewaarschuwd was dat hij eerst een chauffeursdiploma diende te halen.

De commissie komt, al met al, tot de slotsom dat de ondernemer niet is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst of in een daarmee samenhangende zorgplicht. In dat geval moet worden beslist als na te melden.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Rijopleidingen, bestaande uit de heer mr. R.J.M. Cremers, voorzitter, de heer A. Belt en de heer ing. D.G. Kooman, leden, op 14 november 2018.