Contractverlenging via prijsvergelijker moet in gegeven omstandigheden gehonoreerd worden

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Overeenkomst    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 197596/199607

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil betreft de vraag of een via een prijsvergelijker gesloten overeenkomst geldig is als de prijsvergelijker buiten zijn volmacht heeft gehandeld. De consument stelt dat hij een driejarig contract aan is gegaan met de ondernemer en dat de ondernemer de overeenkomst onterecht niet uitvoert. De ondernemer voert aan dat de consument heeft getracht zijn contract via een prijsvergelijker te verlengen, maar dat dit niet mogelijk is. De commissie overweegt dat de prijsvergelijker een volwmacht van de ondernemer had om contracten als de onderhavige te sluiten. Het was in de gegeven omstandigheden niet kenbaar dat de prijsvergelijker buiten zijn volmacht handelde, waardoor de ondernemer gebonden is aan hetgeen de prijsvergelijker met de consument afgesproken heeft. De klacht is gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft de vraag of een via een prijsvergelijker gesloten overeenkomst geldig is als de prijsvergelijker buiten zijn volmacht heeft gehandeld.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument is een driejarig contract aangegaan met de ondernemer, maar de ondernemer voert de overeenkomst niet uit. De ondernemer zou een alternatief aanbod doen, maar ook die afspraak komt hij niet na.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft via een prijsvergelijker, te weten [website], getracht een verlengingsaanbod te accepteren. Via de prijsvergelijkers worden echter enkel leveringsovereenkomsten aangeboden voor nieuwe klanten. De aanmelding voor een nieuwe leveringsovereenkomst is bij de ondernemer dan ook uitgevallen. De ondernemer heeft de consument hierover geïnformeerd. De consument is het hier niet mee eens en wenst alsnog de “afgesloten” leveringsovereenkomst bij de ondernemer te krijgen. De ondernemer heeft aangegeven dat de consument hier niet voor in aanmerking komt, omdat hij al een leveringsovereenkomst met de ondernemer had. Inmiddels heeft de consument een leveringsovereenkomst afgesloten bij een andere energieleverancier. De ondernemer heeft hem om deze reden ook een eindrekening gestuurd. Van een verlenging van zijn leveringsovereenkomst kan dan ook geen sprake meer zijn. Mocht de consument alsnog een leveringsovereenkomst met de ondernemer willen afsluiten, dan kan hij een nieuwe overeenkomst sluiten tegen de nu geldende voorwaarden en leveringstarieven.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Vaststaat dat de consument zich telefonisch tot een prijsvergelijker heeft gewend en van die prijsvergelijker een schriftelijke bevestiging heeft gekregen van een tussen partijen gesloten [type] contract. Daarna bericht de ondernemer aan de consument dat dergelijke overeenkomsten alleen van toepassing zijn op overstappers en niet op de consument.

De commissie overweegt dat de consument geen overstapper is. Immers een overstapper is iemand die van energiemaatschappij wisselt. In plaats van een variabel contract (hetgeen de consument tot en met 1 januari 2023 met de ondernemer had) over te gaan naar een vast contract bij dezelfde energieleverancier maakt de consument niet tot een overstapper.

Verder overweegt de commissie dat de prijsvergelijker onweersproken een volmacht van de ondernemer had om contracten als de onderhavige te sluiten. De prijsvergelijker was dan ook de vertegenwoordiger van de ondernemer en de ondernemer is aan de handelingen ter zake van de prijsvergelijker gebonden. Dat kan alleen anders zijn indien voor de consument kenbaar was dat de prijsvergelijker buiten zijn volmacht handelde. In dat kader is aan de orde geweest of in het tussen de prijsvergelijker en de consument gevoerde telefoongesprek aan de orde geweest is dat de consument een lopend variabel contract met de ondernemer had. De consument bevestigde dat uitdrukkelijk. De ondernemer heeft dat niet, althans niet voldoende weersproken, zodat de commissie daarvan uitgaat.
De ondernemer heeft er verder op gewezen dat in de door de prijsvergelijker toegezonden overeenkomst staat dat, wanneer de huidige leverancier een opzegvergoeding in rekening brengt, dan deze door de ondernemer gecompenseerd wordt. De commissie is van oordeel dat uit die enkele mededeling niet voor de consument kenbaar is dat de overeenkomst alleen van toepassing is op overstappers, te meer niet nu met het woordje “wanneer” van een voorwaardelijkheid wordt uitgegaan.

De conclusie uit het voorgaande is dat aan de consument niet kenbaar was dat de prijsvergelijker buiten zijn volmacht handelde. De ondernemer is dan ook gebonden aan hetgeen de prijsvergelijker met de consument afgesproken heeft. Overigens is geen alternatief aanbod gedaan, daargelaten wat de relevantie daarvan nog zou kunnen zijn.

De ondernemer heeft er nog op gewezen dat eventuele toewijzing van de vordering op uitvoeringsproblemen stuit nu de consument inmiddels naar een andere energieleverancier is overgestapt. Partijen dienen daarin eerst zelf een oplossing te vinden. Indien dat niet lukt, kan de meest gerede partij zich wederom tot de commissie wenden.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is. In die situatie dient de ondernemer aan de consument het klachtengeld te vergoeden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De commissie verklaart voor recht dat met ingang van 2 januari 2023 tussen partijen een AltijdDalen Extra 3 jaar-contract van toepassing is.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie, bestaande uit de heer mr. R.J. Paris, voorzitter, de heer mr. F.J. Pirard en mevrouw J.M.A. van Haren, leden, op 14 maart 2023.