Corrosie aan nieuw, aluminium schip. Aannemelijk dat de oorzaak van buitenaf is gekomen.

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Waterrecreatie    Categorie: HISWA Algemene Aannemings-, verkoop- en leveringsvoorwaarden    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 70321

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op de koop van een nieuwe, aluminium boot, voor een prijs van € 25.195,–.   De consument heeft de klacht 10 mei 2012 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Op 10 november 2011 is de boot geleverd. Al twee weken na de levering had de boot corrosie (witte uitslag en zwarte pitjes, ook is er een voetafdruk zichtbaar). De ondernemer is hier meteen over ingelicht. Daarnaast heeft de consument ook nog twee zonneligbedpanelen die hij meteen na de levering apart heeft gezet (ze rammelden als hij aan het varen was). Deze panelen zijn beide in dezelfde ruimte neergezet. Eén paneel vertoont dezelfde klachten als bij de boot, terwijl het andere paneel nog in perfecte staat is.   In overleg met de ondernemer is [een expert] ingeschakeld. Zij komt tot de conclusie dat de boot na het vervaardigen in contact gekomen is met een vloeistof die het materiaal beschadigd heeft.   De ondernemer wil niets doen omdat naar zijn mening de boot is beschadigd door een oorzaak van buitenaf. Door de consument is de boot nimmer behandeld met enig schoonmaakmiddel. De boot is slechts in aanraking gekomen met water. In totaal heeft de boot nu 60 uur in het water gelegen en zijn er 54 vaaruren gemaakt. De boot wordt steeds droog gestald.   De consument twijfelt aan de onafhankelijkheid van de door de ondernemer aangeraden expert. [Het expertisecentrum] blijkt de koepelorganisatie te zijn van de aluminiumindustrie en heeft ten doel het bevorderen van de toepassing van aluminium in Nederland. Daarnaast heeft de expert van [het centrum] voorafgaand aan haar expertise ook reeds geadviseerd aan de leverancier van het plaatmateriaal. Twee dagen later, op 11 mei 2012, heeft de ondernemer voorgesteld [het centrum] in te schakelen.   Ter zitting is namens de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft de boot zelf opgehaald en is varend naar de plek gegaan waar de boot nu ook ligt. Dezelfde dag is de boot uit het water gehaald, op een trailer gezet en binnen gezet. Negen dagen later vertoont het schip overal corrosie. De consument heeft de boot nooit afgespoten met een hogedrukspuit. Afspoelen met water zou de boot tegen moeten kunnen. De corrosie bevindt zich niet aan één kant van de boot, zodat niet aannemelijk is dat het is veroorzaakt door het afspuiten van een andere boot. De corrosie wordt niet erger. De voetafdruk is zeker van de consument.   De consument verlangt levering van een nieuwe boot.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Van de 125 vergelijkbare boten die wij inmiddels hebben opgeleverd is dit de enige die deze corrosie vertoont bij gebruik van dezelfde [nummer] aluminium kwaliteit. De [nummer] aluminium kwaliteit is de meest toegepaste aluminiumlegering die gebruikt wordt in de aluminium botenbouw. Voor aflevering heeft de ondernemer de consument er op attent gemaakt de boot enkel met schoon water te reinigen. De ondernemer betwijfelt of toch niet andere middelen zijn gebruikt. De boot heeft wellicht in de buurt gestaan van een ander schip dat bijvoorbeeld is afgespoten met een biocleaner, dat zeer gebruikelijk is voor polyester, maar te agressief is voor aluminium.   Op de boot zijn duidelijk leksporen uit de loosgaten van de waterbak achterzijde te zien. Het lijkt alsof de bijtende stof hier uit is gedropen.   De ingebeten voetstap is van de consument zelf. Dat heeft hij zelf aangegeven. Deze voetstap en cirkel waren overigens niet zichtbaar enkele weken na het ophalen van de boot.   De corrosiesporen vertonen zich niet aan de binnenzijde van opbergruimten en aan onderzijde van de boot. Enkel op de oppervlakken die normaliter worden schoongemaakt- of gespoten.   De ondernemer heeft, om de consument tegemoet te komen, het voorstel gedaan om voor inkoopprijs de boot te laten spuiten of stralen.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Er liggen meer van dezelfde boten in Amsterdam en geen enkele heeft dit probleem. De fabrikant kent dit probleem ook niet. Een oplossing kan zijn om de boot te polijsten, maar dan moet je dat steeds bijhouden. De boot is nu even sterk, maar minder fraai om te zien.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Al het plaatmateriaal waaruit de boot is vervaardigd en welke her en der gewaarmerkt zijn, vertoonden aan de buitenzijde witgekleurde aantasting, die doet denken aan een vorm van corrosie. Met hulp van een handmicroscoop kon de deskundige vaststellen dat deze aantastingen een onregelmatig oppervlak vertonen en ‘licht ingevreten’ zijn. Aan de binnenzijde (in kasten onder de zitbanken) was het oppervlak schoon en glad. Opvallend was dat de aluminium strippen langs de banken, gemaakt van geextrudeerd aluminium, niet de onderhavige aantasting vertoonden.   Op een aantal plaatsen doet het verschijnsel, ook in de vorm van verruwing van het oppervlak en witgekleurde aantasting, zich in herkenbare vorm voor. – Op de stuurboordbank vertoonde het oppervlak vijf duidelijk herkenbare afdrukken van schoeisel en een cirkel, lijkende op een aftekening van bijvoorbeeld een emmer. – Op de stuurkolom aan bakboordzijde tekende zich een kleinere cirkel af. De consument gaf aan dat hier een zuignap voor de houder van de mobiele telefoon bevestigd is geweest. – Onder de afvoeren van de buitenboord motorbak vertoonde het plaatmateriaal ‘afvoerstrepen’ in de vorm van corrosie. – Vanaf de bakboord navigatieverlichting, gemonteerd in de huid en aan de binnenzijde zittende in de bakskist, vertoonde het plaatmateriaal ‘leksporen’ in de vorm van corrosie.   Voorts toonde de consument twee deksels die als ‘zonnedeksels’ bedoeld zijn, doch in de praktijk nooit zijn gebruikt en sinds levering opgeslagen liggen in het magazijn van de jachtwerf. Deze twee deksels waren vrij van de eerder op de boot aangetroffen aantasting met uitzondering van één rand van een van de twee deksels.   Op basis van de visuele waarnemingen, de wijze, de vorm en de plaatsen waar de aantasting zich voordoet, concludeert de deskundige dat met zeer grote waarschijnlijkheid deze aantasting het gevolg is van een voor aluminium agressieve vervuiling. Vooralsnog ontbreken aanwijzingen dat het verschijnsel zou kunnen worden toegeschreven aan een minderwaardige eigenschap van het materiaal zelf.   Het [expertisecentrum] uit [plaatsnaam] heeft eerder onderzoek uitgevoerd en in hun rapportage worden een aantal stoffen genoemd die een dergelijke aantasting zouden kunnen veroorzaken. De locatie rond de werf waar de boot normaliter gestald staat ligt in een industrieel gebied en het is bekend dat in die omgeving van tijd tot tijd zich vervuilingen voordoen. Indien men 100% zekerheid inzake de oorzaak wil verkrijgen, zou een metallurgisch onderzoek uitgevoerd moeten worden.   Herstel van het plaatmateriaal tot in een conditie als voorheen en zoals bedoeld, zou betekenen herbouw van het casco van de boot met gebruikmaking van niet aangetaste onderdelen. Vlakken en polijsten zou een alternatief kunnen zijn, maar is praktisch moeilijk uitvoerbaar.   De ondernemer liet weten meerdere varende objecten, gefabriceerd van het onderhavige plaatmateriaal, geleverd te hebben en liet ook weten dat de onderhavige aantasting, bij zijn weten, uniek is voor wat betreft deze productie.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie onderschrijft de inhoud van het uitgebrachte deskundigenrapport, nu zij geen aanleiding heeft hiervan af te wijken. Op basis van het deskundigenrapport en nu de boot van de consument vervaardigd is van gecertificeerd en gewaarmerkt aluminium, acht de commissie het niet aannemelijk dat de corrosie van de boot zijn oorzaak vindt in een materiaalfout. Dit vindt ook een bevestiging in de bevindingen van [het expertisecentrum]. De commissie onderschrijft het oordeel van de deskundige dat de wijze, de vorm en de plaats waar de aantasting zich voordoet, er op wijst dat dat de corrosie veroorzaakt is door een voor aluminium agressieve vervuiling van buitenaf. Dat de precieze oorzaak niet bekend is, doet daaraan niet af.   Derhalve komt de consument geen beroep toe op het bewijsvermoeden bij consumentenkoop, dat inhoudt dat wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord indien de afwijking zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, omdat de aard van de afwijking zich daartegen verzet. In deze zaak kan worden vastgesteld dat de aard van de afwijking (corrosie) ziet op een van buitenaf komende oorzaak, zodat het wettelijk vermoeden in deze zaak niet opgaat.   Omdat de corrosie eerst is geconstateerd na levering van de boot aan de consument, kan tevens niet worden aangenomen dat de vervuiling die de corrosie heeft veroorzaakt reeds voor de levering van de boot aanwezig was. De bewijslast daarvoor ligt bij de consument, als eisende partij, maar de consument heeft dat niet aannemelijk weten te maken.   Nu niet is aangetoond dat de ondernemer een verwijt te maken valt ten aanzien van de buitenaf komende oorzaak, is de ondernemer niet gehouden om de boot (onder garantie) te repareren, dan wel te vervangen en/of tot restitutie van de koopprijs over te gaan. De geconstateerde corrosie ligt daarmee in de risicosfeer van de consument.   Dit betekent dat de klacht van de consument faalt en dat de commissie van oordeel is dat de klacht ongegrond is. Hoewel de commissie begrijpt dat dit voor de consument onbevredigend is, kan de commissie niet tot een ander oordeel komen.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Waterrecreatie, op 15 januari 2013.