Creditnota gericht aan ondernemer; een te hoog in rekening gebracht capaciteitstarief door de netbeheerder is middels een interne creditnota aan ondernemer verrekend; ondernemer verantwoordelijk.

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Tariefbepalingen    Jaartal: 2014
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 75072

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de door de netbeheerder gecorrigeerd capaciteitstarief voor elektriciteit, hetgeen aan de ondernemer middels een creditnota zou zijn verrekend zonder doorbetaling aan de consument.   De consument heeft op 3 december 2012 de klacht bij de ondernemer aangekaart.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Blijkens een mededeling van de netbeheerder aan de consument is de ondernemer ervan in kennis gesteld dat de netbeheerder ten gevolge van een meterwisseling in 2009 per abuis een te hoog capaciteitstarief in rekening heeft gebracht. Dit is inmiddels door de netbeheerder gecorrigeerd middels een interne creditnota aan de ondernemer d.d. 22 november 2012. De ondernemer weigert echter het door de consument teveel betaalde bedrag van € 153,49 inclusief BTW betreffende de periode 14 juli 2010 tot 15 september 2010 terug te betalen. Laatstgenoemde periode is niet in de jaarafrekening van de netbeheerder en de nieuwe leverancier opgenomen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft contact gehad met de netbeheerder, die haar heeft gemeld dat de gecorrigeerde nota is toegestuurd aan de nieuwe leverancier. Deze is verantwoordelijk om de correctie te verwerken. De consument dient zich tot de nieuwe leverancier te wenden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tijdens de behandeling ter zitting heeft de consument verklaard dat hij één nota ontving van de ondernemer ter zake geleverde energie en ter zake netbeheer. De consument heeft verwezen naar de stukken waaruit blijkt dat de netbeheerder een creditnota naar de ondernemer heeft gestuurd. De ondernemer doet daar volgens de consument evenwel niets mee en gaat ook niet in op uitgebreide correspondentie van de consument.   Naar het oordeel van de commissie mag de consument niet de dupe worden van het afschuiven van de verantwoordelijkheid op een andere leverancier. Nu de creditnota, gericht aan de ondernemer, voorligt en die betrekking heeft op de korte periode dat de consument van de ondernemer energie afnam, had het op de weg van de ondernemer gelegen het door de consument teveel betaalde bedrag van € 153,49 aan hem terug te betalen en dat bedrag zo nodig te verhalen op de andere leverancier.   De commissie is dan ook van oordeel dat de ondernemer voormeld bedrag aan de consument dient te betalen. Voorts is de commissie van oordeel dat de ondernemer een bedrag van € 100,– ter zake het ondervonden ongerief aan de consument dient te betalen.   De klacht is gelet op het bovenstaande gegrond.   Mitsdien wordt beslist als volgt.   Beslissing   De commissie is van oordeel dat de klacht gegrond is.   De commissie bepaalt dat de ondernemer binnen veertien dagen na de verzenddatum van dit bindend advies een bedrag van € 153,49,– aan de consument terugbetaalt.   De commissie bepaalt dat de ondernemer binnen veertien dagen na de verzenddatum van dit bindend advies een bedrag van € 100,– aan de consument betaalt ter zake het ondervonden ongerief.   De commissie bepaalt dat de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,42 aan de consument dient te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie op 29 juli 2013.