Dakramengeschil opgelost: Ondernemer verleent korting na schikking

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: (non)conformiteit / Deskundigenonderzoek    Jaartal: 2024
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Schikking ter zitting   Referentiecode: 225704/228664

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Het geschil draaide om een Velux 3-in-1 dakraam dat te hoog was geplaatst volgens de consument, in strijd met haar wensen om naar buiten te kunnen kijken. De ondernemer beweerde dat het raam correct was geplaatst, in overeenstemming met de wensen van de partner van de consument. Een deskundige bevestigde dat het raam te hoog was geplaatst voor het gewenste uitzicht naar buiten, en dat het verlagen ervan €1.200 zou kosten. Tijdens de mondelinge behandeling bereikten beide partijen een schikking. De ondernemer stemde ermee in om een korting van €1.200 toe te kennen op het factuurbedrag. De commissie hoefde daarom niet verder in te gaan op de zaak, maar registreerde de overeengekomen schikking.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Het geschil betreft een overeenkomst van 1 maart 2023 tot levering en montage van een (Velux 3 in 1)
dakraam, waarvoor de consument is gefactureerd tot een bedrag van € 5.192,40.

De consument heeft een bedrag van € 2596,20 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.

Standpunt van de ondernemer
Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.

Het dakraam is volgens de regelen der kunst geplaatst ter plaatse waar de partner van de consument mee
akkoord en tevreden was.

Standpunt van de consument
Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.

De consument heeft vooraf aan de ondernemer verklaard dat het dakraam zodanig moest worden
gepositioneerd dat zij naar buiten moest kunnen kijken, aan welke eis niet is voldaan omdat het raam te
hoog is geplaatst. Zij wenst dat het dakraam alsnog op de juiste hoogte wordt geplaatst, zodat uitkijk
mogelijk is.

Het deskundigenonderzoek
De deskundige heeft omtrent zijn bevindingen ter plaatse op 23 januari 2024 een rapport
uitgebracht. Zijn oordeel luidt dat het raam aan de hoge kant is, indien het de wens is om naar buiten te
kunnen kijken en dat met het lager plaatsen een bedrag van € 1.200,– inclusief btw gemoeid zal zijn.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

Tijdens de mondelinge behandeling hebben partijen alsnog overeenstemming bereikt over de wijze waarop
het geschil opgelost zal worden. Dit betekent dat de commissie niet toekomt aan een inhoudelijke
beoordeling van het geschil. Volstaan wordt met het hierna vastleggen van de tussen partijen tot stand
gekomen schikking.

De ondernemer zal aan de consument een korting op het factuurbedrag toekennen van € 1.200,–.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing
De ondernemer kent aan de consument een korting op het factuurbedrag toe van € 1.200,–.
Met inachtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag als volgt verrekend.

Aan de ondernemer dient een bedrag van € 1.396,20 te worden doorbetaald en aan de consument dient
een bedrag van € 1.200,– te worden terugbetaald.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie behandelingskosten
verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussenbedrijven, bestaande uit de heer mr. R.J. van Boven,
voorzitter, de heer R.C. Schenk, de heer H.H. van der Linden, leden, op 26 februari 2024.