Dansschoenen nooit ontvangen. Tekortkoming in de nakoming. Ondernemer is tegenover consument aansprakelijk voor handelwijze leverancier.

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Levertijd/levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 41644

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

De consument stelt onweersproken dat het geschil voortvloeit uit een op 13 januari 2010 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van [merknaam en type]-schoenen (hierna te noemen: dansschoenen) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 66,75 en dat de levering niet plaatsvond.   De consument heeft de klacht sinds 2 februari 2010 voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ondanks herhaalde contacten met de ondernemer heeft de consument haar dansschoenen nooit mogen ontvangen.   De consument verlangt haar geld terug.   Standpunt van de ondernemer   De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Nu de ondernemer de klacht niet weerspreekt staat vast dat de ondernemer tekort is geschoten in de nakoming van de op haar rustende verplichting om de dansschoenen in eigendom aan de consument over te dragen en af te leveren.   Dit vindt ook de steun in de onweersproken stukken van de consument, waaronder correspondentie die afkomstig is van de ondernemer. Daaruit volgt dat er in ieder geval tussen 2 februari en 3 maart 2010 e-mailverkeer tussen partijen is geweest, waarin partijen nader zijn overeengekomen dat in plaats van de oorspronkelijk bestelde maat 39 maat 40 zal worden geleverd en de ondernemer heeft aangegeven dat de aflevering nog in februari 2010 zou plaatsvinden, maar dat aflevering niet heeft plaatsgevonden.   De tekortkoming in de nakoming van de op de ondernemer rustende verplichting om de dansschoenen in eigendom aan de consument over te dragen en af te leveren, maakt de consument bevoegd om de overeenkomst te (doen) ontbinden. Daarvoor is niet vereist dat de tekortkoming aan de ondernemer kan worden toegerekend. Voor zover de ondernemer zijn toeleverancier heeft ingeschakeld en hij door diens toedoen zijn verplichtingen tegenover de consument heeft geschonden, is de ondernemer voor de handelwijze van zijn leverancier tegenover de consument aansprakelijk en komen aan die leverancier toe te rekenen problemen voor risico van de ondernemer.   Dit alles leidt er toe dat de door de consument verzochte terugbetaling in beginsel toewijsbaar is. De commissie oordeelt dat ter beëindiging van het geschil ook redelijk en billijk. Nu de consument ter zitting verklaart dat de ondernemer haar de betaalde prijs van € 66,75 tijdens de onderhavige procedure inmiddels al spontaan heeft terugbetaald, zal de commissie echter volstaan met het oordeel dat de klacht gegrond is. Omdat de klacht gegrond is dient de ondernemer aan de consument tevens het betaalde klachtengeld te vergoeden.   Gelet op het voorgaande behoeven de overige geschilpunten geen bespreking meer en wordt als volgt beslist.   Beslissing   De commissie oordeelt dat de klacht gegrond is.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van €  25,– wegens betaald klachtengeld.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, op 26 juli 2010.