Dat de zending is voorzien van een Track & Trace code, maakt niet dat de ondernemer op enigerlei wijze aansprakelijk is voor beschadiging van de zending

  • Home >>
  • Post >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Post    Categorie: Postzending - algemeen    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 45078

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op een postzending.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb destijds een pakket verzonden naar [het buitenland], ze hebben mij een Track & Trace code gegeven terwijl het pakket volgens TNT Post niet verzekerd was. We hebben gekeken of dit mogelijk is, maar zonder verzekering krijg je ook geen Track & Trace. De medewerkster van TNT Post blijft volhouden dat ze hier niets aan kunnen doen en dat de fout bij mij zelf ligt, maar ik heb wel gevraagd toen ik mijn pakket verstuurde of het verzekerd kon. Hierbij zijn dus meerdere klachten ontstaan.   Standpunt van TNT Post   Het standpunt van TNT Post luidt in hoofdzaak als volgt.   Toedracht van het geschil De consument heeft naar hij meldt in februari 2010 een lnternationaal Pakket Basis naar een bedrijf in [het buitenland] gezonden. De inhoud bestond uit een te repareren computeronderdeel. Dit onderdeel kostte € 400,–. Na aflevering constateerde de geadresseerde dat het moederbord beschadigd was. Ook de verpakking bleek beschadigd. De beschadiging zou het gevolg zijn van het transport. De consument heeft van TNT Post daarvoor schadevergoeding geëist. TNT Post heeft de eis van de hand gewezen. De consument heeft de zaak nu aan de Geschillencommissie voorgelegd om alsnog schadevergoeding te krijgen. Zijn stelling is dat het pakket verzekerd is omdat er een Track & Trace streepjescode opgeplakt is. Als dat niet zo is, dan moet TNT Post het pakket toch als ‘Verzekerd’ beschouwen omdat de loketmedewerker had kunnen begrijpen dat hij zijn pakket verzekerd wilde versturen.   Productkenmerken van de zending De consument heeft de zending kennelijk als lnternationaal Pakket Basis verzonden. Het gaat dan om zendingen die groter zijn dan brievenbuspost en niet zwaarder zijn dan 2 kg. Als een dergelijke zending zwaarder is dan 500 g en met Priority naar [het buitenland] wordt gezonden, is het tarief € 11,55. Bij deze wijze van verzending behoeft de afzender geen speciale verzenddocumenten te gebruiken. De zending is dan echter niet ‘verzekerd’, de geadresseerde krijgt het pakket overhandigd, maar tekent niet voor ontvangst.   Er wordt bij het vervoer van lnternationaal Pakket Basis wanneer het in het internationale verkeer komt door vervoerders en buitenlandse postbedrijven geen gebruik gemaakt van Track & Trace. Voor het binnenlandse traject in Nederland wordt voor sorteerdoeleinden wel gebruik gemaakt van Track & Trace zoals dat ook het geval is voor het binnenlandse product Basis Pakket.   Aansprakelijkheidsbeperking en algemene voorwaarden De aansprakelijkheid van TNT Post voor schade die voortvloeit uit behandeling van postzendingen is vastgelegd in artikel 29 van de Postwet 2009 en nader uitgewerkt in artikel 8.1 van de Algemene Voorwaarden voor opgedragen Postvervoer van TNT Post (‘AVP’). Het komt er in hoofdzaak op neer dat TNT Post slechts – beperkte – aansprakelijkheid aanvaardt voor schade aan internationale postzendingen als die met de aanvullende diensten "aantekenen" (al dan niet met waarde-aangifte) of "lnternationaal Pakket Plus" verzonden zíjn. Het pakket van de consument is niet op één van deze wijzen verzonden.   De aansprakelijkheid is beperkt omdat TNT Post dagelijks circa 15 miljoen postzendingen vervoert. Bij een dergelijke omvang van de bedrijfsvoering zijn de risico’s zonder aansprakelijkheidsbeperking niet meer goed te overzien. Hierdoor zou het gevaar ontstaan dat de tarieven zeer hoog zouden worden, hetgeen de wetgever maatschappelijk gezien ongewenst acht.   De AVP liggen op alle postvestigingen ter inzage. Zij worden op verzoek gratis verstrekt en kunnen desgewenst ook worden opgevraagd bij [Klantenservice Consumenten]. Ze kunnen ook worden geraadpleegd op onze site: http://tntpost.nl. Dat de AVP ook in dit geval van toepassing waren, stond bovendien vermeld op het kassastrookje dat de consument voor deze zending van de loketmedewerker ontving, maar kennelijk niet (meer) heeft. Indien hier als vaststaand wordt aangenomen dat de consument de zending heeft verstuurd, had hij derhalve voldoende gelegenheid om kennis te nemen van de voorwaarden waaronder hij de overeenkomst met TNT Post is aangegaan.   Visie TNT Post Ten aanzien van de opmerking van de consument op het klachtformulier – in zijn communicatie was daarvan eerder geen sprake – dat hij aan de loketmedewerker gevraagd heeft of hij het pakket kon verzekeren, merkt TNT Post op dat het pakket, indien verzonden als lnternationaal Pakket Plus, tot € 500,– verzekerd zou zijn geweest. lnternationaal Pakket Plus is een bekend ‘standaard’ product voor loketmedewerkers. TNT Post acht het dan ook weinig plausibel – indien de vraag gesteld is – dat de loketmedewerker daarop niet correct geadviseerd zou hebben.   Anderszins mag een loketmedewerker van de eigen verantwoordelijkheid van de consument uitgaan en erop vertrouwen dat deze weet wat hij doet.   Het gegeven dat de consument op het pakket "fragile" geschreven heeft, impliceert voorts niet dat hij daardoor aanspraak heeft op een zorgvuldiger behandeling van zijn zending dan ten aanzien van zendingen waarop dit niet staat vermeld. Dergelijke opschriften of stickers op de verpakking hebben geen signaalfunctie. Het sorteer- en vervoerproces van TNT Post en van buitenlandse postbedrijven is een massabedrijf, waarbij de individuele inhoud van zendingen geen criterium vormt.   Indien de afzender kwetsbare goederen via TNT Post wenst te vervoeren, is hij zelf verantwoordelijk voor een zorgvuldige verpakking, welke dient te zijn aangepast aan de inhoud en de wijze van vervoer. In de AVP staat deze waarschuwing ook vermeld in artikel 13.5.   De consument gaat eraan voorbij dat indien een – door hem gebruikt – luchtkussen op wat voor wijze dan ook lek raakt, zijn zending "speelruimte" in de verpakking krijgt, waardoor er in het verdere softeer- en vervoerproces beschadigingen kunnen optreden.   Conclusie TNT Post wijst de claim van de hand. Dat de consument achteraf vaststelt dat hij de zending beter had moeten verpakken, c.q. op een andere wijze had moeten verzenden, sluit niet in dat daarmee "dus" sprake is van een aan TNT Post verwijtbaar handelen of nalaten.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Op grond van de stukken en het verhandelde ter zitting onderschrijft de commissie in grote lijnen het standpunt van de ondernemer. De omstandigheid dat de zending is voorzien van een Track & Trace code, maakt niet dat de ondernemer op enigerlei wijze aansprakelijk is voor beschadiging van de zending. Vermeldingen op de verpakking als "breekbaar" of "fragile", al dan niet met uitroeptekens doen hieraan niet af. De klacht treft geen doel.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Post op 7 januari 2011.