Dat makelaar ook recht zou hebben op bemiddelingskosten indien de koop door de consument niet zou doorgaan, is niet aangetoond. Geen bewijs van een taxatieopdracht.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Factuur    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0062

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de nota’s van de ondernemer terzake van bemiddeling en taxatie.

Door de consument is een bedrag van € 1.426,25 in depot gestort.
 
Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft in strijd met de afspraak een factuur gezonden voor bemiddelingswerkzaamheden. De mondelinge afspraak was dat indien de koop niet door zou gaan, niets verschuldigd zou zijn. Voor een taxatie is door ons geen opdracht gegeven. Ook die nota is dus niet verschuldigd.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft gesteld dat de consument mondeling opdracht heeft gegeven voor de bemiddeling en de taxatie. De afspraak dat geen bemiddelingskosten verschuldigd zouden zijn indien de koop niet geëffectueerd zou worden is door de ondernemer bestreden.
 
Beoordeling van het geschil

De commissie stelt vast dat niet in geschil is dat noch terzake de taxatie, noch terzake de bemiddeling een schriftelijke of elektronische bevestiging van de gestelde overeenkomst bestaat.
Daarnaast staat vast dat de koper van de woning de koopovereenkomst heeft ontbonden binnen de wettelijke bedenktijd.
De ondernemer heeft hier in strijd met het bepaalde in art. 3 van de LMV-voorwaarden – die hem opleggen een bevestiging van de bemiddelingsovereenkomst te verzorgen – gehandeld.
Ingevolge art. 3 lid 5 van de LMV-voorwaarden heeft de ondernemer in een dergelijke situatie geen recht op betaling van honorarium of onkosten, tenzij hij het bestaan van de opdracht bij betwisting alsnog kan bewijzen.
Enig bewijs van de taxatieopdracht ontbreekt volledig zodat om die reden geen aanspraak bestaat op honorarium of kosten.
Nu is de opdracht tot bemiddeling wel erkend, doch niet de door de ondernemer gestelde inhoud daarvan, te weten dat ook aanspraak zou bestaan indien de koop geen doorgang zou vinden. Bij gebreke van bewijs van die inhoud bestaat derhalve ook geen aanspraak op honorarium of kosten te dier zake, temeer niet nu in art. 13 lid 5 van de voorwaarden is bepaald dat geen recht op courtage bestaat indien een totstandgekomen koopovereenkomst door de koper in de wettelijke bedenktijd wordt beëindigd.
De klacht is daarom gegrond en het depot dient aan de consument te worden gerestitueerd.
Daarnaast is er aanleiding de ondernemer het klachtgeld te laten vergoeden.

Derhalve wordt als volgt beslist.
 
Beslissing

De commissie verklaart de klacht gegrond en bepaalt dat de consument niets verschuldigd is aan de ondernemer.

Het door de consument in depot gestorte bedrag van € 1.426,25 zal worden teruggestort aan de consument.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 11 januari 2008.