De auto is voor de aflevering gepolijst en daarbij zijn de krassen ontstaan. Schadevergoeding voor consument. Ondernemer had consument voorstel moeten doen om ze weg te halen. Schadevergoeding voor consument.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Beschadiging    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 38643

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 23 oktober 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een nieuwe [merk auto en type] tegen een door de consument te betalen prijs van € 49.810,92.   De overeenkomst is op 16 januari 2009 uitgevoerd.   De consument heeft op 17 januari 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Bij de aflevering bleek dat de motorkap beschadigd was. Er was sprake van krassen. De consument heeft de ondernemer hierop gewezen en deze verklaarde zich bereid de schade op korte termijn te zullen herstellen. Tot op heden is de ondernemer niet tot herstel overgegaan.   Het MP 820/SE systeem heeft nooit goed gefunctioneerd. Op verzoek van de consument is dit systeem vervangen door een MMIS-systeem. Het verschil in aankoopprijs is door de ondernemer vergoed aan de consument. De ondernemer heeft wel ten onrechte opnieuw inbouwkosten ter grootte van € 325,– in rekening gebracht.   Het parrot-systeem is daarbij uit de auto gehaald, maar niet teruggeplaatst. De standaard radio is destijds verwijderd. Deze radio dient aan de consument te worden geleverd.   De auto voldoet niet aan de overeenkomst. Ook het MMIS-systeem werkt niet naar behoren. De telefoon werkt niet.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument heeft wel degelijk tijdig over de krassen geklaagd. De ondernemer wist van de krassen, maar heeft de consument nooit uitgenodigd voor een afspraak om ze weg te laten halen. De auto is voor de aflevering gepolijst en daarbij zijn de krassen ontstaan. Bij e-mail heeft de consument de schade aangegeven. De ondernemer heeft nooit een behoorlijk voorstel gedaan om deze kwestie op te lossen.   Met de importeur is inmiddels een regeling getroffen over de tweede door de ondernemer ingebouwde installatie. Inmiddels is [een andere ] installatie geplaatst. De consument mist de standaard radio.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft geklaagd over lichte poetskrassen. Deze kunnen gemakkelijk worden verwijderd door te polijsten. De consument heeft de auto niet tijdig bij de ondernemer aangeboden. Het kan de ondernemer niet worden verweten dat de krassen niet zijn gepolijst.   Inmiddels is het MMIS systeem vervangen en heeft de consument het aankoopbedrag terug ontvangen. Dit probleem is dus opgelost.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De consument is diverse malen niet komen opdagen. Inmiddels zit er steenslag op de motorkap en is polijsten niet meer mogelijk. De auto is voorzien van zwarte metallic lak.   Op [de andere installatie] zit een bluetooth voorziening zodat de consument geen belang meer heeft bij een los kastje. De consument wilde de radio aanvankelijk niet. De consument kan hem zo terugkrijgen. De radio ligt nog in de schappen van de ondernemer. De wagen is nooit gepolijst.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Partijen twisten in het onderhavige geschil nog over een drietal kwesties. De teruggave van het parrot systeem, de teruggave van de standaard radio en het herstel van de krassen die bij de aflevering van de auto op de motorkap aanwezig bleken.   Voor wat betreft het parrot systeem overweegt de commissie dat de consument de stelling van de ondernemer dat het huidige in de auto ingebouwde systeem van een bluetooth voorziening is voorzien, niet heeft tegengesproken, zodat de consument geen belang meer heeft bij een apart kastje. De vordering van de consument zal dan ook bij gebreke van een redelijk belang worden afgewezen.   De ondernemer heeft ter zitting aangegeven de standaard radio aan de consument ter beschikking te zullen stellen. De commissie gaat ervan uit dat de ondernemer daartoe zal overgaan.   Voor wat betreft de krassen op de motorkap is de commissie van oordeel dat de ondernemer deze klacht, die bij haar bekend was, weinig voortvarend heeft opgepakt. Gelet hierop acht de commissie een redelijke schadevergoeding passend en geboden. Naar billijkheid wordt deze vastgesteld op € 150,–.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gedeeltelijk gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 150,–. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   De ondernemer stelt de zich onder haar bevindende standaard radio desgevraagd ter beschikking van de consument.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie na matiging een bedrag van € 62,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie na matiging als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 165,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 21 december 2010