De bestelde deur is samengesteld volgens specificaties op de website, maar is geen maatwerk. Consument kan gebruik maken van zijn herroepingsrecht

  • Home >>
  • Thuiswinkel >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Thuiswinkel    Categorie: Algemene voorwaarden / Product voldoet niet aan verwachtingen(non-conformiteit)    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 533/5240

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over

De consument bestelt een deur volgens de door hem gewenste specificaties. De deur bevalt hem niet en hij wil de deur teruggeven. Dat kan niet volgens de ondernemer omdat “maatwerk” is uitgesloten van het wettelijk herroepingsrecht. De deur is speciaal voor de consument gemaakt.
Daar is de commissie het niet mee eens. Dat de consument een keuze heeft gemaakt uit verschillende standaardmaten, maakt niet dat de zaak specifiek voor de consument is vervaardigd. Omdat de consument de deur heeft laten repareren, kan hij toch geen beroep doen op zijn herroepingsrecht en is de klacht toch ongegrond.

Volledige uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit de op 4 april 2019 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst waarbij de ondernemer zich heeft verbonden om een binnendeur met blank glas bij de consument af te leveren en de consument zich heeft verplicht om daarvoor een prijs van € 557,– te betalen.

De bezorging en aflevering bij de consument heeft plaatsgevonden op 1 mei 2019.

De consument heeft de klacht eerst voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft via internet een binnendeur gekocht. Omdat de consument ontevreden was, wilde de consument de op 1 mei 2019 afgeleverde binnendeur binnen de wettelijke bedenktijd retourneren. De ondernemer beweert dat dit niet kan omdat het een maatwerkproduct is, maar het is gewoon een standaardproduct.

De consument verlangt, samengevat, dat de ondernemer de binnendeur terug moet nemen.

Standpunt van de ondernemer
Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

De gekochte en afgeleverde binnendeur betreft maatwerk en dat kan niet retour worden genomen. Ook gaf de consument al op 1 mei 2019 aan dat de afgeleverde binnendeur niet goed was afgewerkt, maar dat een bij hem aanwezige monteur de schade in 2,5 uur zou kunnen oplossen. De consument is akkoord gegaan met het door de ondernemer toen uit coulance gedane aanbod om de daarvoor verschuldigde kosten van € 70,– te vergoeden.

Beoordeling van het geschil
Met betrekking tot haar bevoegdheid in dit geval overweegt de commissie ambtshalve dat de consument aanneemt dat hier de Thuiswinkelvoorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. De ondernemer weerspreekt dat niet en vermeldt zelfs nadrukkelijk in de op 4 april 2019 direct ter bevestiging van de bestelling aan de consument gezonden factuur dat hier:
“zijn de algemene voorwaarden Thuiswinkel van toepassing. Deze voorwaarden zijn bijgevoegd”.
De commissie is op grond van de Thuiswinkelvoorwaarden bevoegd. Met zijn akkoordverklaring onder het vragenformulier heeft de consument de bevoegdheid van de commissie zijnerzijds nogmaals bevestigd. Nu uit de ingebrachte stellingen en stukken niet een (tevens) bevoegde andere geschillencommissie volgt, oordeelt de commissie zich bevoegd om dit geschil vol te behandelen. De commissie overweegt daartoe verder het volgende.

De factuur vermeldt onderaan: “Maatwerkartikelen kunnen niet worden geruild”. Een dergelijke vermelding kan echter niet afdoen aan het de consument wettelijk toekomende herroepingsrecht om een op afstand gesloten consumentenkoop binnen een bedenktijd van minimaal veertien dagen na de dag waarop de zaak is ontvangen, zonder opgave van redenen te mogen ontbinden (artikel 6:230o lid 1 Burgerlijk Wetboek, vgl. artikel 6 lid 1 Thuiswinkelvoorwaarden).

De consument heeft dat herroepingsrecht niet bij een consumentenkoop met betrekking tot de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde zaken, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn (artikel 6:230p lid 1 sub f onder 1e Burgerlijk Wetboek, vgl. artikel 10 lid 7 Thuiswinkelvoorwaarden).

Van zo’n uitzonderingsgeval is hier echter geen sprake. Onvoldoende is dat hier -zoals de ondernemer in een niet te dateren mail schrijft- op de website van de ondernemer:
“(…) er keuze is uit een aantal maten, maar door een ruime keuze aan verschillende opties, wordt elke deur per order geproduceerd. Om deze redenen wordt deze deur als maatwerk gezien”.
Dat de consument een keuze heeft gemaakt uit verschillende standaardmaten, maakt niet dat sprake is van het wettelijk uitzonderingsgeval dat de zaak specifiek voor de consument is vervaardigd.

Toch mag de consument zich hier tegenover de ondernemer niet op dat herroepingsrecht beroepen, namelijk omdat de commissie dat in dit geval naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar oordeelt. Op grond van de ingebrachte stellingen en stukken moet de commissie immers uitgaan van het navolgende.

De consument stelde al op 1 mei 2019 meteen na aflevering op basis van inspectie en onderzoek vast dat de afgeleverde binnendeur niet aan zijn verwachtingen voldeed. Omdat toen een in zijn opdracht werkzame klusjesman “hier was heeft hij de deur bekeken en was zijn advies om de deur terug te doen. Hij noemde het een maandag model” (e-mail van de consument van 4 mei 2019 om 9.22 uur).
Toch wilde de consument zijn herroepingsrecht niet uitoefenen, maar besloot hij om de klusjesman de opdracht te geven om de binnendeur te herstellen. Dat hij via de ondernemer bij die klusjesman was uitgekomen, laat onverlet dat de consument diens directe opdrachtgever was en de klusjesman hier niet als hulppersoon van de ondernemer geldt. De overeenkomst verplicht de ondernemer ook alleen tot de bezorging en aflevering en strekt niet verder dan dat. Dat de ondernemer uit coulance heeft aangeboden om de aan de klusjesman voor herstelwerk € 70,– te vergoeden, maakt dit niet anders. De consument heeft de klusjesman vervolgens ook herstelwerk door schuren en schilderen laten uitvoeren.
De door de consument zelf gemaakte keuze om bij de afgeleverde gebrekkige binnendeur bewust te kiezen voor herstelwerk in plaats van herroeping, komt voor zijn eigen risico. Dat hij het in zijn opdracht daartoe verrichte schuur- en schilderwerk vervolgens ook nog feitelijk heeft laten uitvoeren, maakt het hier naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de consument het eerst daarna op 3 mei 2019 alsnog ingeroepen herroepingsrecht zou toekomen. Teruggave van de ontvangen binnendeur zoals deze werd bezorgd en afgeleverd, was door bewust toedoen van de consument ook niet langer meer mogelijk.

Nu de consument overigens niets aanvoert dat een ander oordeel rechtvaardigt, concludeert de commissie dat de klacht ongegrond is en zal het door de consument verlangde worden afgewezen.

De commissie beslist als volgt.

Beslissing
De commissie wijst het door de consument verlangde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Thuiswinkel, bestaande uit mr. M.G.W.M. Stienissen, voorzitter, mr. M.A. Arntz en mr. S.L.R. van Nuijs, leden, op 18 september 2019.