De commissie is van oordeel dat de consument voor elke prijs mag verwachten dat een schutting deugdelijk, naar redelijke eisen van vakbekwaamheid, wordt gemonteerd.

  • Home >>
  • Groen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Groen    Categorie: (Ondeugdelijke) uitvoering overeenkomst / ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 49160

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op of omstreeks 3 augustus 2009 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden en levering van de daartoe benodigde materialen (plaatsen van een schutting) tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.352,–. De oplevering van de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks 20 augustus 2009. De consument heeft op 16 september 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   De consument heeft een bedrag van € 1.352,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer heeft de aangenomen werkzaamheden niet deugdelijk uitgevoerd. Doordat bij het plaatsen van de schutting geen gaten zijn voorgeboord in het hardhout, is dit op diverse plaatsen gaan scheuren, zowel in de planken als bij de bevestigingsbeugels.   Het slot van de poort sluit niet goed en is gammel gemonteerd. Bovendien is het geen RVS slot, zodat het is gaan roesten.   Aan één scherm is een plank geschroefd met een afwijkende maat. In sommige schermen zijn planken krom getrokken. En hier en daar zitten er lelijke planken tussen, dan wel planken die door montagewerk eigenlijk onbruikbaar zijn gemaakt.   Aan de achterkant van de tuin is een passcherm gemaakt, maar dat ziet er niet uit. Het is verzaagd en zit vol oude schroefgaten. Door het slechte montagewerk is dit bovendien aan alle kanten gescheurd. Een klein passtuk naast de schuur is door de wind los geslagen.   De schermen staan niet waterpas. Aan één kant scheelt het zelfs 2 cm.   De aanslaglat bij de schuur ziet er niet fraai uit. De schroefgaten zijn niet voorgeboord en de schroeven zijn er soeverein in gedraaid.   Over dezelfde kwestie heeft ook de buurman al [een geschil] aanhangig gehad onder nummer. Doordat de rechtsbijstandverzekeraar de zaak lang heeft laten liggen, heeft het even geduurd voordat de consument de zaak bij de commissie heeft aangemeld.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Het rapport van de deskundige spreekt voor zichzelf. Ik betwijfel wel of de gebreken aan de schutting hersteld kunnen worden voor het bedrag dat de deskundige begroot. Ik heb offertes laten maken en die kwamen uit op bedragen tussen de € 800,– en € 900,–. De door de deskundige genoemde werkzaamheden zijn daarbij als uitgangspunt genomen. Het prijsverschil zit hem met name in de arbeid. Een scherm dat in de schutting hangt weegt al gauw 90 kilo en dan heb je twee man nodig om dat te tillen. Ten minste één scherm hang scheef en moet losgemaakt en opzij gezet worden om de beugels recht te zetten.   De ondernemer heeft al twee keer de gelegenheid gehad om te herstellen, maar dat is telkens niet voldoende gebeurd. Ik heb geen enkel vertrouwen meer in de ondernemer.   De consument verlangt een schadevergoeding.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft, voordat hij de opdracht tot plaatsing heeft gegeven, eerst een soortgelijke schutting bekeken achter een woning die even verderop lag. Die had ook kleine scheurtjes. Hij wist dus wat hij kon verwachten voor de prijs die de ondernemer vroeg.   Met de rechtsbijstandverzekeraar van de consument is over deze zaak gecorrespondeerd. Daarbij is een schikkingsvoorstel gedaan in die zin dat de consument € 250,– op de prijs in mindering mocht brengen. De consument heeft dat voorstel geaccepteerd.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   In het algemeen merkt de deskundige op dat bij het gebruik van hardhouten schermen in deze prijs- /kwaliteit verhouding een afwijking in de maatvoering mogelijk kan zijn. Bij het plaatsen van de schermen tussen de te plaatsen palen kunnen kleine verschillen ontstaan in de afstand tussen paal en scherm (verticaal). De inspectie en vaktechnische beoordeling heeft alleen betrekking op schermplanken gezien vanuit de binnenzijde rechts en links van de tuin. De schermen, deur, en passtukken achter in de tuin (aansluitend aan het pad) zijn volledig beoordeeld. Dit alles in verband met de gedeelde eigendom van de schermen aan de linker en rechterzijde.   In het hout van de schutting zijn scheuren ontstaan, omdat ter plaatse van aan te brengen houtschroeven (ten behoeve van de beugels) de gaten niet zijn voorgeboord. Scheuren aan kops hout waar geen schroeven zijn ingedraaid is te verwaarlozen.   De schroeven waarmee het slot is bevestigd zijn zeer slordig ingedraaid. Afsluiten van het slot met een sleutel lukt niet. De roestvorming is een eigenschap van het geleverde product. De aanslaglat is slordig gemonteerd.   Op enkele plaatsen zijn de planken van de schermen niet vastgezet met houtschroeven. Een plank van het scherm aan de linkerzijde is 5 cm langer dan de overige planken. De minimale zichtbare holle/bolle kant van enkele planken is te verwaarlozen.   De bevestigingsbeugels (tussen scherm en palen) zijn met een kleine afwijking in een horizontale lijn geplaatst. Ook dat is acceptabel. De schermen en palen staan op één plaats iets uit het lood (verticaal niet waterpas). De verwerkte planken zijn van voldoende kwaliteit. Het passtuk aan de linkerzijde is niet meer aanwezig op de daarvoor bestemde ruimte. Bij gelegenheid van de inspectie viel niet meer te controleren waarom het is losgeraakt. Wel was zichtbaar dat de bevestigingen niet vakkundig waren uitgevoerd. Het passtuk aan de rechterzijde is slordig in elkaar gezet en op een niet vakkundige manier bevestigd.   Herstel van de geconstateerde gebreken is mogelijk. Alle planken die scheuren vertonen ter plaatse van niet voorgeboorde gaten ter bevestiging met beugels aan de palen dienen vervangen te worden. Houtschroeven waarmee het slot vastgezet is zouden vernieuwd en vakkundig ingedraaid moeten worden. Het slot gangbaar maken door smeerolie in te spuiten en, zo nodig, vernieuwen. De aanslaglat opnieuw vakkundig bevestigen. Loshangende planken moeten worden vastgezet met houtschroeven en de te lange plank moet worden ingekort. Het scherm dat uit het lood staat recht zetten. Passtukken aan linker en rechterzijde tuinhuis opnieuw pasmaken en vastzetten. Bij dit alles moet hardhout worden gebruikt zonder oude schroefgaten en scheuren.   De met dit herstel samenhangende kosten begroot de deskundige op € 630,70 inclusief BTW, een en ander als gespecificeerd in zijn rapport.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De waarnemingen en bevindingen van de deskundige en diens daarop gebaseerde conclusies zijn door partijen niet aangevochten, behoudens voor wat betreft de begroting van de herstelkosten. De commissie neemt diens bevindingen en conclusies ten aanzien van de kwaliteit van de schutting over en maakt die tot de hare.   De bevindingen van de deskundige voeren de commissie tot het oordeel dat de geleverde schutting gebreken vertoont die herstel behoeven. Nu de ondernemer daartoe – zoals niet is weersproken – twee maal de gelegenheid heeft gehad en het herstel niet deugdelijk voor elkaar heeft gekregen, kan redelijkerwijs van de consument niet worden gevergd dat deze de ondernemer nogmaals laat pogen de gebreken te herstellen.   Door de ondernemer is nog aangevoerd dat de consument een soortgelijke schutting eerder had gezien, dat die schutting ook scheurtjes vertoonde en dat hij dus wist wat hij kon verwachten voor de prijs die hij moest betalen. Dienaangaande merkt de commissie op dat, wat er ook zij met betrekking tot de afgesproken prijs, de consument voor elke prijs mag verwachten dat een schutting deugdelijk, naar redelijke eisen van vakbekwaamheid, wordt gemonteerd. Uit het rapport van de deskundige blijkt afdoende dat daarvan in dit geval geen sprake is. Daarbij zij opgemerkt dat in elk geval een aantal andere buurtbewoners van de consument, die ook een soortgelijke schutting door de ondernemer hebben laten plaatsen, de kwaliteit van hun schuttingen ook ter beoordeling aan de commissie hebben voorgelegd. Dat andere schuttingen in de buurt ook scheurtjes vertoonden, wil dus nog niet zeggen dat de opdrachtgevers tot het plaatsen van die andere schuttingen die scheurtjes (wel) hebben geaccepteerd.   De commissie zal daarom aan de consument een vergoeding toekennen waarmee hij de schutting kan laten herstellen. De commissie vindt voor wat betreft de omvang van die schadeloosstelling geen aanleiding om af te wijken van de begroting van de deskundige. De door hem opgenomen post arbeid komt neer op een halve dag werk voor twee personen. De commissie is van oordeel dat – gelet op hetgeen ten aanzien van de gebreken is geconstateerd – de inschatting van de deskundige ten aanzien van de benodigde arbeidstijd niet irreëel is.   Dat de consument een aanbod zoals door de ondernemer genoemd zou hebben aanvaard, volgt niet uit de overgelegde stukken. Een dergelijke acceptatie zou door de rechtsbijstandverlener van de consument ongetwijfeld schriftelijk zijn bevestigd. Een dergelijke bevestiging heeft de ondernemer niet in het geding gebracht. Dat tussen partijen een schikking tot stand is gekomen is dan ook niet aangetoond.   Het voorgaande betekent dat zal worden beslist als na te melden.   Beslissing   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 630,70. Betaling kan plaatsvinden door verrekening met het gestort depot.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag ad € 1.352,–als volgt verrekend. Aan de consument wordt terugbetaald een bedrag van € 630,70. Het restant, € 721,30, wordt uitbetaald aan de ondernemer.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 50,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 230,–.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Groen op 20 april 2011.