De consument klaagt over gebrekkige kwaliteit van de vloerdelen, terwijl de ondernemer erop wijst dat de vloerdelen door de consument niet conform de handleiding zijn gelegd

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Kwaliteit / Schade    Jaartal: 2023
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: Ongegrond   Referentiecode: 207729/211028

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

Dit geschil betreft de installatie van een PVC-laminaatvloer geleverd door de ondernemer. De consument beweert dat de vloer van slechte kwaliteit was op het moment van installatie, met krakende geluiden en beschadigingen. De ondernemer stelt dat de consument de vloer niet volgens de handleiding heeft gelegd en de verkeerde ondervloer heeft gebruikt. Een deskundig onderzoek is uitgevoerd en heeft vastgesteld dat de vloer van goede kwaliteit is, maar slecht is geïnstalleerd door de consument. Op basis van dit onderzoek heeft de commissie geconcludeerd dat de klacht van de consument ongegrond is.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil

De consument heeft de klacht voorgelegd aan de ondernemer.
Het geschil betreft een koopovereenkomst van 25 juli 2020 betreffende delen pvc laminaatvloer voor de
koopsom van € 1.084,60. De consument klaagt over gebrekkige kwaliteit van de vloerdelen, terwijl de
ondernemer erop wijst dat de vloerdelen door de consument niet conform de handleiding zijn gelegd.

Standpunt van de consument

Voor het standpunt van de consument verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern komt
het standpunt op het volgende neer.
Na het in eigen beheer aanbrengen van de vloer zijn de volgende gebreken aan de vloerdelen
geconstateerd: op verschillende stukken is de vloer stuk gegaan en dit wordt steeds erger; bovendien is er
constant gekraak te horen wanneer men over de vloer loopt, ook dit geluid neemt toe.

Er is onder de vloerdelen een dunne ondervloer aangebracht, die apart van de vloerdelen bij de
ondernemer is gekocht. De betreffende medewerkers verzekerden de consument dat die ondervloer
geschikt was voor de pvc laminaatvloer.
De consument eist herstel van de schade, dan wel vervanging van de vloer dan wel een tegemoetkoming in
de door haar geleden schade.

Standpunt van de ondernemer

Voor het standpunt van de ondernemer verwijst de commissie naar de overgelegde stukken. In de kern
komt het standpunt op het volgende neer.
De consument heeft de vloerdelen, die kwalitatief goed zijn, niet overeenkomstig de instructies in de
handleiding gelegd. In het bijzonder heeft de consument een ondervloer aangebracht die ongeschikt is voor
deze pvc laminaatvloer. Betwist wordt dat medewerkers van de ondernemer andersluidend hebben
geadviseerd.

Het deskundige onderzoek

De deskundige [..] heeft op 25 mei 2023 een rapport uitgebracht van zijn bevindingen.
Hij is van oordeel dat de vloer in eigen beheer door de consument niet overeenkomstig de handleiding is
gelegd. Het aanbrengen van een twee millimeter dikke en indrukbare ondervloer is voor deze pvc
laminaatvloer onjuist. Door deze ondervloer gaat de vloer bij gebruik bewegen, waarbij de langsverbindingen loskomen en de bovenranden ter plaatse van de klikverbindingen na verloop van tijd breken.
Dit type pvc vloeren heeft aan de onderzijde een niet indrukbare onderlaag, waardoor geen extra
ondervloer mag worden aangebracht. De vloer dient zwevend te worden aangebracht. In de handleiding
wordt ook niet over een extra ondervloer gesproken.

Voorts heeft de deskundige vastgesteld dat de vloer op meerdere plaatsen is vastgelopen tegen de muren,
kozijnen en/of wanden, zulks in strijd met de voorgeschreven minimale expansieruimte van vijf millimeter.
Hierdoor komt de vloer onder ongelijke spanning te staan en is de kans op het losschieten van gekoppelde
stroken op meerdere plekken onvermijdelijk.

De deskundige heeft vastgesteld dat de kwaliteit van vloerdelen voldoet aan de daarvoor geldende
product kwalificaties. De klachten zijn ontegenzeggelijk ontstaan door het op onjuiste wijze installeren van
de vloer. Herstel van de vloer acht hij niet meer mogelijk.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie sluit zich aan bij de bevindingen en beoordeling van de deskundige, erop neerkomend dat
de consument de kwalitatief goede vloerdelen op onjuiste wijze heeft aangebracht waardoor de
geconstateerde problemen zich hebben voorgedaan.

Wat betreft de ondervloer heeft de consument nog aangevoerd dat zij van medewerkers van de
ondernemer meermaals de verzekering heeft gekregen dat de twee millimeter indrukbare ondervloer
geschikt was voor de door haar gekochte pvc laminaatvloer. In zoverre wijt zij de opgetreden problemen
aan een verkeerd advies van de ondernemer. Deze stelling van de consument is gemotiveerd betwist door
de ondernemer, die zegt daartoe navraag te hebben gedaan bij haar medewerkers in het betreffende filiaal.
Desgevraagd heeft de consument van haar stelling verklaard geen (begin van) bewijs te kunnen
bijbrengen, zodat de commissie die stelling bij gebrek aan onderbouwing moet passeren.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe Het Zelfbedrijven, bestaande uit de heer mr. R.J. van
Boven, voorzitter, de heer mr. E.J. Schipper, mevrouw mr. W. van den Berg, leden, op 17 oktober 2023.
de heer mr. R.J. van Boven