De consument verlangt contributie terug over de maanden dat ze niet heeft kunnen sporten

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Sport en Beweging    Categorie: Overeenkomst / Schadevergoeding product/dienst    Jaartal: 2022
Soort uitspraak: bindend advies   Uitkomst: gegrond   Referentiecode: 123301/135614

De uitspraak:

Waar gaat de uitspraak over?

De consument heeft de ondernemer verzocht haar abonnementsgeld terug te betalen vanaf december 2020. Dit vanwege het niet kunnen volgen van de yogalessen waarvoor de consument een abonnement had. De consument kon de lessen niet volgen omdat de ondernemer door de corona maatregelen moest sluiten. De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie kenbaar te maken. De commissie stelt dat de klacht niet is weersproken, wat maakt dat deze vaststaat. Het gevorderde komt de commissie noch onrechtmatig noch ongegrond voor. De commissie acht de klacht daarom gegrond.

De uitspraak

Onderwerp van het geschil
Het geschil vloeit voort uit een op 11 juli 2012 tussen partijen tot stand gekomen sportschool abonnement.
De consument heeft op 15 februari 2021 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument
Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.De consument heeft de ondernemer het verzoek gedaan haar abonnementsgeld terug te betalen
vanaf december 2020. Dit vanwege het niet kunnen volgen van de yogalessen waarvoor de consument een abonnement had.
De consument kon de lessen niet volgen omdat de ondernemer door de corona maatregelen moest
sluiten.

De consument heeft via de site van de ondernemer, per email en met een brief herhaaldelijk dit verzoek gedaan. De ondernemer reageerde hier niet op en is niet met de consument in gesprek gegaan. Telefonisch en aan de balie is de consument twee keer beloofd dat zij per email een voucher zou ontvangen. Maar deze heeft de consument beiden niet ontvangen. De consument is aangeboden online lessen te reserveren. Telkens als zij daarvoor een poging deed waren de lessen 2 weken vooruit volgeboekt. De consument heeft namelijk een duidelijke voorkeur voor een bepaalde yoga docent, die maar een keer in de week lesgeeft.

De klachten van de consument zijn: dat de ondernemer niet met de consument in contact treedt, haar
geld niet is terugbetaald, de betreffende docent maar een keer in de week lesgeeft en dat de ondernemer zich niet aan de afspraak heeft gehouden de consument de vouchers te sturen.
De consument verlangt haar contributie terug over de maanden dat ze niet heeft kunnen sporten. Het gaat om een bedrag van € 241,47.

Standpunt van de ondernemer
De ondernemer heeft geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid zijn standpunt aan de commissie
kenbaar te maken.

Beoordeling van het geschil
De commissie heeft het volgende overwogen.

De klacht is niet weersproken, zodat deze vaststaat.

Het gevorderde komt de commissie noch onrechtmatig noch ongegrond voor.

De commissie acht de klacht daarom gegrond.

Op basis van het reglement van de commissie is de ondernemer – nu terecht is geklaagd – ook gehouden om het klachtengeld te voldoen aan de consument, alsmede om de behandelingskosten te betalen aan het secretariaat van de commissie. Die behandelingskosten worden de ondernemer separaat
in rekening gebracht.

Beslissing
De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 241,47. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit
bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 52,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie de bijdrage in
de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Sport en Beweging, bestaande uit mr. M.L.J. Koopmans,
voorzitter, mr. C.A. Bontje en J.G. Boelens, leden, op 15 maart 2022.
de heer mr. M.L.J. Koopmans