de door de ondernemer geleverde laotop functioneert naar behoren. klacht ongegrond

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Ondeugdelijke levering / (non-)conformiteit    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 115221

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil heeft betrekking op het functioneren van de door de consument op 18 augustus 2016 voor een bedrag van € 299,– bij de ondernemer gekochte laptop. 

De consument heeft haar klacht op 14 februari 2017 schriftelijk voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De laptop heeft van aanvang af niet naar behoren gewerkt. De Wifi-verbinding valt steeds weg.
De laptop is zowel in februari 2017 als in oktober 2017 ingeleverd bij de ondernemer maar het probleem blijft terugkomen. Het kan niet aan het Wifi-signaal bij de consument huis liggen, want andere apparaten functioneren daarmee wel naar behoren.

De consument wil dat de koopovereenkomst ontbonden wordt.

Naar aanleiding van het door de ondernemer gevoerde verweer dat het om een zakelijke transactie zou gaan heeft de consument gesteld dat de laptop een privé-aankoop betrof. De consument stond echter niet geregistreerd in het klantenbestand van de ondernemer en haar bedrijf wel. Daarom is de factuur kennelijk op naam van haar bedrijf gezet.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Het betreft hier een zakelijke klant, zodat de commissie deze klacht niet in behandeling kan nemen.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Het apparaat functioneert naar behoren. Het Wifi-signaal in de woning van de consument is echter ontoereikend. Dat andere apparaten als tablets of smartphones daar wel naar behoren functioneren kan te maken hebben met het feit dat hiervan de software- en signaal- pakketten kleiner zijn en dat de beveiliging anders werkt, zodat een trage infrastructuur voor die apparaten geen probleem hoeft te zijn.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Partijen verschillen van mening over de vraag of het particuliere koop betreft. Het secretariaat van de commissie heeft de consument in januari 2018 verzocht zich hieromtrent nader uit te laten. De consument heeft enkele dagen daarna laten weten dat de factuur wel op de naam van haar onderneming staat, maar dat het toch een privé-aankoop betrof. De ondernemer is gevraagd om hierop te reageren. Op 8 maart 2018 was nog geen reactie van de ondernemer ontvangen. Desondanks heeft het inmiddels door de commissie in gang gezette deskundigenonderzoek doorgang gevonden. Op 21 maart 2018 heeft de deskundige omtrent zijn onderzoek gerapporteerd. Bij schrijven van 5 april 2018 heeft de ondernemer laten weten het standpunt te betrekken dat het om een zakelijke koop ging. Hij heeft niet gereageerd op de nadere toelichting van de consument op dit punt.

De commissie zal niet treden in de beantwoording van de vraag of het om een consumentenkoop gaat of niet. Daargelaten of dit zou kunnen, gezien de tegenstrijdige standpunten van partijen op dit punt, is immers thans voldoende informatie voorhanden om een inhoudelijk oordeel te geven over de klacht. Door de vraag naar de ontvankelijkheid onbeantwoord te laten zal, gezien hetgeen hierna wordt overwogen, geen der partijen in zijn belangen worden geschaad.

De bevindingen van de deskundige zijn helder en concludent. De consument heeft op die bevindingen niet meer gereageerd en ze dan ook niet weersproken.
De commissie neemt daarom de bevindingen van de deskundige over en maakt ze tot de hare. Op basis hiervan wordt dan ook geconcludeerd dat het door de ondernemer geleverde product technisch gesproken naar behoren functioneert en dat het feit dat dat in de woning van de consument anders is te wijten is aan factoren die buiten de beïnvloedingssfeer van de ondernemer gelegen zijn. Hiervoor kan de ondernemer dan ook geen verwijt treffen.

De klacht is ongegrond.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De commissie wijst het door de consument verlangde af.
 
Aldus beslist op 12 april 2018 door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit
mevrouw mr. C.H. van Breevoort-de Bruin, voorzitter, de heer mr. P. Rijpstra en de heer J. Duijns, leden.