De exorbitante stijging van het verbruik van 11 en 18 maal ten opzichte van de voorgaande jaren had tot onderzoek moeten leiden. Uitleg ondernemer acht de commissie onvoldoende.

  • Home >>
  • Warmtelevering >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Warmtelevering    Categorie: Omvang verbruik    Jaartal: 2017
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 111569

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft de kosten van levering van warmte.

De consument heeft op 3 oktober 2016 de klacht voorgelegd aan de warmteleverancier.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument huurt de woning sinds 1959.

De afrekening 2015 voor warmtelevering is veel te hoog. Het gemeten warmteverbruik en de daaruit voortvloeiende kosten van warmtelevering zijn in vergelijking met 2014 en de jaren daarvoor verdubbeld terwijl de woonsituatie ongewijzigd is.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

De woning van de consument wordt aan vier kanten ingesloten. De consument is zuinig in het verbruik en verbruikt niet in de zomer. Over de jaren 2013 en 2014 heeft zij geld teruggekregen.
De consument heeft aan de warmteleverancier uitleg gevraagd van het gemeten warmteverbruik, maar die uitleg niet gekregen.

De consument verlangt kwijtschelding van het bij te betalen bedrag ad € 1.252,10 voor 2015 en hetzelfde voor 2016.

Standpunt van de warmteleverancier

Het standpunt van de warmteleverancier luidt in hoofdzaak als volgt.

De hoge kosten van de consument vloeien voort uit een hoog verbruik, dat ver boven het gemiddelde in dit complex ligt.

Het gemiddelde verbruik in dit deel van het complex in 2015 was 1.527 eenheden. Het verbruik van de consument was 7.014 eenheden.

Er zijn geen onjuistheden aangetoond, niet in administratieve zin en niet in technische zin.
De radiatorkranen zijn in orde. De warmteverdelers functioneren naar behoren.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Het aan de consument in rekening gebrachte verbruik is ruim 4½ keer zo hoog als het gemiddelde verbruik in dit complex.

Het verbruik is met name in de woonkamer en slaapkamer 2 is explosief gestegen, respectievelijk van (in 2014) 238 eenheden naar (in 2015) 2674 eenheden en van 211 eenheden naar 3849 eenheden. Dat betekent respectievelijk ruim 11x en ruim 18x het verbruik van het voorafgaande jaar.

De warmteleverancier geeft als enige verklaring voor dit verschil dat de consument veel verbruikt en veel zuiniger zou kunnen stoken. De warmteleverancier stelt dat er “tot dusver geen onjuistheden (zijn) aangetoond, niet in administratieve en niet in technische zin.”

De commissie acht de door de warmteleverancier gegeven uitleg ten ene male onvoldoende. Een stijging van het verbruik van respectievelijk 11 en 18 maal ten opzichte van de voorgaande jaren moet ook voor de warmteleverancier als onwaarschijnlijk hoog worden geacht. Het lag op de weg van de warmteleverancier een onderzoek (ter plaatse) in te stellen naar bovenvermelde explosieve stijging, dan wel, indien dat onderzoek is uitgevoerd, ultimo ter zitting haar stellingen te motiveren en te onderbouwen met stukken onder meer door inbreng van dat onderzoek. Uit niets blijkt dat de warmteleverancier dat heeft gedaan.

De commissie is van oordeel dat de consument in de hierboven beschreven situatie niet het aan haar toegerekende verbruik behoeft te voldoen, maar dat zij slechts (afgerond) behoeft te voldoen een verbruik gelijk te stellen aan 2014.
In 2014 was het verbruik 68,859 Gigajoule (GJ). Voor 2015 dient zij te voldoen op basis van een verbruik van 70 GJ.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De warmteleverancier dient de afrekening voor 2015 aldus aan te passen dat de consument 70 GJ verschuldigd is.

De warmteleverancier dient binnen vier weken na de verzending van deze beslissing de gecorrigeerde/gecrediteerde factuur aan de consument te versturen.

De commissie wijst het meer of anders verlangde af.

Bovendien dient de warmteleverancier overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 27,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Warmtelevering op 16 augustus 2017.