de klachten na reparatie worden veroorzaakt door hetzelfde defect als voor de reparatie. ondernemer treft geen blaam

  • Home >>
  • Elektro >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Elektro    Categorie: Reparatie    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116922

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 6 januari 2018 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van reparatiewerkzaamheden aan een Benq beamer.

Het apparaat is op 3 februari 2018 aan de consument teruggegeven.

Het geschil betreft de vraag op de ondernemer aansprakelijk is voor gebreken aan het apparaat.

De consument heeft op 25 februari 2018 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De consument heeft de beamer op 6 januari 2018 aan de ondernemer afgegeven. Het was de bedoeling dat een prijsopgave gegeven zou worden voor reparatie of reiniging van het apparaat, waardoor wazige vlekken in het beeld zouden verdwijnen. De beamer werkte verder prima.

De prijsopgave voor de reparatie kwam te hoog uit en ook reinigen van het apparaat vond de consument te duur, daarom heeft hij het apparaat teruggekregen tegen betaling van de onderzoekskosten.

De beamer is door de ondernemer naar de reparateur gebracht en weer terug. Daarbij is kennelijk schade aan het apparaat ontstaan. De eerste keer dat de consument het apparaat gebruikte na het terugkrijgen was een witte pixel zichtbaar. Na enkele minuten verdween die weer. Maar enkele weken later verscheen de witte pixel weer af en toe en op gegeven moment was deze permanent zichtbaar. Het kan niet anders dan dat deze nieuwe klacht veroorzaakt is door de reparatie.

Reparatie van deze nieuwe schade zou duurder zijn dan een nieuw apparaat.

De ondernemer heeft aansprakelijkheid voor de schade niet ontkend, maar het aanbod van de ondernemer ter compensatie is niet redelijk. De kosten voor de consument zouden dan hoger uitkomen dan de kosten die de consument verwachtte kwijt te zijn voor oplossing van het oorspronkelijke probleem.

De consument verlangt kosteloze reparatie van het apparaat dan wel een vervangend apparaat voor een prijs die niet hoger is dan de maximale kosten zonder prijsopgave vooraf bij reparatie, te weten € 150,– en terugbetaling van de onderzoekskosten.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Na het inleveren van het ongeveer tien jaar oude apparaat is dit door de ondernemer intern getest. Daarbij werden witte vlekken geconstateerd. De ondernemer kon de klacht zelf niet verhelpen en heeft daarom een externe reparateur ingeschakeld.

Deze reparateur heeft geconstateerd dat de DMD chip defect is. Reparatiekosten zouden de ruim boven de besproken maximumprijs uitkomen. De consument heeft besloten de beamer niet te laten repareren. De onderzoekskosten had hij al vooraf betaald.

De ondernemer heeft het apparaat niet nogmaals getest, de consument heeft het apparaat ongerepareerd opgehaald.

De ondernemer heeft aan de consument nog een aanbod gedaan in de vorm van korting op een vervangende beamer, welk aanbod de consument niet geaccepteerd heeft.


Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

De deskundige heeft de beamer onderzocht. Het beeld klopt met de foto’s van de consument, de des-kundige ziet enkele vlekken en stippen op het beeld. Het is niet aannemelijk dat deze schade ontstaan is door ondeskundig vervoeren of uitpakken van de beamer. Er is ook geen uitwendige schade aan de beamer zichtbaar en de omlijsting is niet beschadigd.

De deskundige heeft vastgesteld dat na het verwijderen van de kap van de beamer binnenin erg stoffig was en dat deze niet is schoon gemaakt.

De diagnose van de reparateur dat de Digital Micromirror Device (DMD) chip defect is klopt. Dit onderdeel kost ongeveer € 120,– en een monteur zal ongeveer twee uur nodig hebben om deze te vervangen.
De verwachte kosten zouden dan op ongeveer € 220,– exclusief BTW komen.
Gezien de leeftijd van de beamer is repareren niet verstandig, mede omdat deze beamer ook een lamp heeft met een beperkte levensduur.

Conclusie:
De vlekken of stippen in het beeld hebben beide als oorzaak een defecte DMD chip. De klacht zal zich hoogstwaarschijnlijk in de toekomst verder uitbreiden. Om te concluderen dat de DMD chip defect is, is het niet nodig de beamer open te maken (een monteur kan via een foto of het beeld bepalen wat het defect is). De verkoper is in de regel niet technisch onderlegd en kon vooraf niet bepalen wat er defect aan de beamer was.

Dat het beeld voor en na onderzoek verschilt is mogelijk. Dit wordt veroorzaakt door hetzelfde onderdeel, het kan gebeuren dat klachten anders zijn na onderzoek en het komt vaker voor omdat het verplaatsen, vervoeren, open maken en onderzoeken van elektronica een bepaald risico met zich meebrengt.

Naar het vaktechnisch oordeel van de deskundige is de omvang van de geconstateerde gebreken ernstig.

Herstel is technisch mogelijk, het onderdeel kan vervangen worden. De deskundige raadt deze reparatie echter niet meer aan omdat er meer defect zou kunnen gaan.

De herstelkosten zijn bij benadering tussen € 250,– en € 300,–. Vervangen van de beamer is de beste oplossing, gezien de kosten voor herstel en de leeftijd van de beamer.

Aanvullend heeft de deskundige nog het volgende gerapporteerd.

Met de mededeling dat de vlekken en stippen hetzelfde onderdeel als oorzaak hebben bedoelt de deskundige dat beide als oorzaak een defecte DMD chip hebben. Met de vlekken bedoelt de deskundige de wazige vlekken en met stippen bedoelt hij, zoals de consument het noemt, de dode pixels. De stippen zijn te groot om benoemd te worden als pixels, daarom spreekt de deskundige over stippen.
Omdat de beamer ongeveer tien jaar oud is, is het aannemelijk dat de DMD chip het kan begeven.

De DMD chip is stuk en deze kan beide klachten genereren, in dit geval kan een klacht stabiel blijven of verergeren, dit is niet voorspelbaar. De stof kan geen oorzaak zijn van het defect, dit is in dit geval uitgesloten. Elke verandering kan een effect genereren (ook onderzoeken, demonteren, bewegen, verplaatsen en vervoeren).

Het optreden van de nieuwe klacht is niet te verklaren. We hebben het hier over een apparaat dat niet meer zo jong is, het blijft elektronica en het komt vaker voor dat er een verschil ontstaat in de oorspronkelijke klacht als een apparaat op de werkbank van een reparateur staat. Nogmaals, duidelijk is wel dat de vlekken veroorzaakt worden door de DMD chip, maar ook de stippen hebben de DMD chip als oorzaak.

De deskundige kan aangeven wat de storing is en wat de oplossing zal zijn (in dit geval het vervangen van een onderdeel), hij kan als deskundige niet gokken wat de daadwerkelijke oorzaak zou kunnen zijn.

Er is geen sprake van een klachtverandering. De deskundige geeft aan dat klachtverandering (bijvoor-beeld door metingen en het in- en uitbouwen van componenten) als deze wel eens  sporadisch voor kunnen komen, er is aan de apparatuur geen vervoerschade waargenomen en ook is het inwendige van de beamer origineel en niet beschadigd.

De deskundige heeft uitdrukkelijk niet willen aangeven dat de schade tijdens het onderzoek is ontstaan. Tijdens het onderzoek kan er een klachtverandering ontstaan. Dit kan allemaal oorzaken hebben (bijvoorbeeld statische elektrisch, trilling, spontaan zonder
aanwijsbare reden).

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De consument heeft aangegeven dat de door hem ter reparatie afgegeven beamer na ophalen klachten vertoonde, die veroorzaakt zijn door de ondernemer dan wel de door de ondernemer ingeschakelde reparateur. In die situatie is het aan de consument om hetgeen hij stelt tenminste aannemelijk te maken.

De deskundige heeft gerapporteerd dat de klachten waarvoor de consument de beamer ter reparatie heeft aangeboden veroorzaakt werden door de DMD chip.

De gebrekkige pixels waarmee de consument na het ophalen van het apparaat geconfronteerd is, zijn ook het gevolg van een gebrek aan de DMD chip.

De consument heeft bovendien aangegeven dat na ophalen van de beamer aanvankelijk bij het starten een pixel tijdelijk een fout gaf, maar later weer niet. Volgens de consument is de beamer eerst enkele weken na het ophalen permanent fouten gaan vertonen.

Zowel de reeds aanwezige als de enige tijd na het ophalen ontstane klachten worden veroorzaakt door hetzelfde defecte onderdeel. Volgens de deskundige kunnen verschillen in klachten ten gevolge van een defect in een dergelijk onderdeel zonder direct aanwijsbare oorzaak optreden.
Bovendien zijn de nieuwe klachten pas enige tijd na het ophalen van het apparaat ontstaan, waarmee op zijn minst onzeker is dat deze klachten het rechtstreeks gevolg zijn van handelen of nalaten van de ondernemer.

Naar het oordeel van de commissie is dan ook onvoldoende aannemelijk geworden dat door toedoen van de ondernemer dan wel de door de ondernemer ingeschakelde reparateur schade is ontstaan aan het apparaat.

Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door de consument verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Elektro, bestaande uit mr. F.H.C.M. van Schaijk, voorzitter, J. Duijns en mr. M.A. Arntz, leden, op 6 september 2018.