De kosten voor het inzetten van een verreiker niet voor rekening van consument, nu de consument de ondernemer hierover had geinformeerd en de ondernemer heeft nagelaten de situatie vooraf te bekijken

  • Home >>
  • Verhuizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Verhuizen    Categorie: Verhuizing    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116088

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een tussen de consument en de ondernemer gesloten verhuis/bewaarnemingovereenkomst, waarbij de ondernemer zich heeft verplicht tot het uitvoeren van een verhuizing van een inboedel van Maastricht naar de opslag en van de opslag naar Meerssen tegen een daarvoor door de consument te betalen prijs, welke voorafgaand aan de verhuizingen is vastgesteld. Volgens de offerte was de verhuisprijs € 1.272,50 plus opslagkosten.

Het uitvoeren van de verhuizing vanuit de opslag vond plaats op of omstreeks 19 januari 2018.
De consument heeft de rekening betaald.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De verhuizing kon niet worden voltooid omdat de benodigde apparatuur voor het verhuizen van een kast ontbrak. Voor dit onderdeel was een zogenaamde verreiker nodig die niet voorhanden was. Voor het gebruik van de verreiker werd € 300,– extra in rekening gebracht. De verhuizing werd vier dagen na de afgesproken datum voltooid.

De consument wil de betaalde € 300,– terug.

Standpunt van de ondernemer

De ondernemer heeft niet gereageerd en is ook niet op de zitting verschenen.

Uit het klachtenformulier en de vóór de zitting van de consument ontvangen bescheiden kan blijken dat de ondernemer geen rekening had gehouden met de noodzaak van het gebruik van een verreiker en zou hebben gezegd tegen de consument, dat de oorspronkelijke kosten voor de verreiker € 450,– waren waarvan hij slechts € 300,– in rekening heeft gebracht. Op 20 februari 2018 bood de ondernemer aan nog € 50,– extra te willen vergoeden.

Beoordeling van het geschil
 
De commissie heeft het volgende overwogen.

De algemene voorwaarden voor verhuizingen en voor bewaarneming van de Organisatie voor Erkende Verhuizers zijn van toepassing.

Onweersproken is gebleven dat de verhuizing en de opslag zijn betaald, alsmede de extra in rekening gebrachte kosten ad € 300,– inzake het inzetten van de verreiker.

Vaststaat dat de ondernemer voor de verhuizing van een kast van de opslag naar de woning in Meerssen een zogenaamde verreiker nodig had.

Desgevraagd heeft de consument ter zitting meegedeeld dat hij bij de opname van de boedel in oktober 2017 de ondernemer reeds gewezen heeft op de omvang van de kast en ook heeft gezegd dat de kast waarschijnlijk niet in de lift in Meerssen zou passen.

Gesteld noch gebleken is dat de ondernemer het nodig heeft gevonden de situatie in de woning in Meerssen op te nemen.

Gezien deze omstandigheden oordeelt de commissie dat het inzetten van een verreiker voor rekening en risico van de ondernemer moet blijven. De ondernemer is kennelijk gewezen op de waarschijnlijke onmogelijkheid van het gebruik van de lift voor het transport van de kast en had immers de situatie in de woning in Meerssen kunnen opnemen.

Er zijn geen omstandigheden gesteld of gebleken die tot een ander oordeel nopen.

Dat betekent dat de klacht gegrond moet worden verklaard en dat de ondernemer het bedrag van
€ 300,– aan de consument dient te restitueren.

Beslissing

De commissie verklaart de klacht gegrond.

Bepaalt dat de ondernemer binnen een maand na verzending van dit advies aan de consument betaalt een bedrag van € 300,–.

De ondernemer zal tevens het klachtengeld ad € 52,50 aan de consument vergoeden.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie een bijdrage in de behandelingskosten van het geschil verschuldigd.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Verhuizen, bestaande uit
mr B. Hagendoorn, voorzitter, D. van der Ent en drs W.Nienhuis, leden, op 20 juni 2018