De ondernemer dient de consument te informeren over de eigenschappen van het produkt ( vergeling verf).

De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Informatie    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 68810

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in de eerste helft van 2011 tussen partijen  tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van verfhoogglans wit; 4 x 2,5 liter). De aanschafprijs is door de consument meteen bij de koop en levering voldaan.

De consument heeft in februari 2012 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

In de periode juli 2011 – december 2011 is dit huis aan de binnenkant geschilderd. Reeds na enkele maanden was zichtbaar dat de verf verkleurt. De verf wordt namelijk erg geel. Bij de aanschaf van deze verf is mij niets verteld over de kans op verkleuring/vergeling. Ook staat daarover niets op de pot.

Naar aanleiding van mijn klacht heeft de ondernemer nieuwe verf aangeboden. Dat aanbod is niet door mij geaccepteerd.

In reactie op het rapport van de deskundige wil ik aanvoeren dat 30 uren te weinig is voor het herstelwerk. Ook de materiaalkosten zijn te laag becijferd. Als het probleem in de schildersbranche bekend is waarom vertelt de ondernemer dat dan niet als je daar verf koopt. Als ik dit had geweten had ik deze verf nooit gekocht. (Naam ondernemer) is nu juist voor de doe het zelver. Als je weet dat de verf verkleurt moet je dat ook op de bus zetten.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Ik blijf bij wat door mij is aangevoerd. De vergeling treedt inderdaad op op plaatsen waar minder licht toetreedt. Het vergelingsprobleem is overal in meer of mindere mate zichtbaar. Het is in het bijzonder storend daar waar contrast optreedt met echt wit, zoals in het toilet bij witte tegels. Ik was doende mijn huis te (ver)bouwen en heb in die tijd heel veel materialen bij (naam ondernemer) aangeschaft. Ik weet nog dat ik mij bij de aanschaf van deze verf heb laten voorlichten door een verkoopster. Ik wilde hoogglans wit aanbrengen en daarbij is de keus toen gevallen op het huismerk van de ondernemer. Die verkoopster heeft mij niet voor dit vergelingsprobleem gewaarschuwd. Ook op de pot of anderszins wordt hiervoor niet gewaarschuwd. Ik ben er inmiddels achter gekomen dat dit probleem kennelijk algemeen bekend is vanwege het toegepaste type bindmiddel in deze verf. Ik snap echt niet waarom ik hier niet voor ben gewaarschuwd. Mij kan niet worden verweten dat ik mij niet meer heb verdiept in dit product. Het is de ondernemer/verffabrikant die hier de consument als eerste en deugdelijk moet voorlichten. Ik heb in huis slechts twee kozijnen geschilderd. Het schilderwerk is in hoofdzaak uitgevoerd door een voor mijn rekening ingeschakelde klussenier, omdat ik daarvoor gewoon onvoldoende tijd had en ook voor de vereiste kwaliteit. Na mijn klacht is een medewerker van de verffabrikant bij mij aan huis geweest: die stelde mij toen voor 100% in het gelijk met mijn klacht.

In het rapport van de deskundige kan ik mij vinden. Alleen het door hem berekende arbeidsurentotaal is veel te laag. Het is in totaal twee weken werk voor 1 man: derhalve 72 uren. Ook het voor materialen opgevoerde bedrag is te laag. 

De consument verlangt dat het betreffende binnenschilderwerk voor rekening van de ondernemer opnieuw wordt geschilderd.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Nadat de consument bij (filiaal ondernemer) heeft geklaagd heeft een medewerker van de leverancier bij de klant thuis uitleg gegeven over het verschijnsel “vergelen van de verflaag”.

Het betreft hier een intrinsieke eigenschap van dit product, die verbonden is aan het bindmiddel alkydhars. Een dergelijk product heeft de eigenschap om in een donkere omgeving of wanneer ze zijn afgedekt, te vergelen. Bij daglicht doet dit verschijnsel zich minder voor. De leverancier van de verf heeft uit coulance aangeboden om gratis nieuwe verf ter beschikking te stellen. Daarvan heeft de consument geen gebruik gemaakt. 

De consument heeft een onderzoeksplicht en dient van te voren na te gaan welke verf geschikt is voor zijn verfklus. Het huidige probleem had aldus voorkomen kunnen worden. 

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
De ondernemer blijft bij diens standpunt. Het is gebruikelijk dat deze verf (hoogglans wit op basis van alkydhars) in meer of mindere mate geel verkleurt. De vergeling bij de consument zal niet overal even storend zijn. Er zijn hierover wel meer klachten ontvangen en dan wordt nieuwe verf ter beschikking gesteld gelijk ook hier is aangeboden, maar geweigerd.

Er zijn geen inhoudelijke bedenkingen tegen het rapport van de deskundige.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Patijen waren aanwezig bij mijn onderzoek ter plaatse.

Tijdens de inspectie is mede op aanwijzing van de consument het volgende geconstateerd:

Het betreft schilderwerk aan 9 binnendeuren en binnendeurkozijnen, traphekken in het trappenhuis en 20 stuks vensterbanken. De afwerklaag van al deze onderdelen is vergeeld.
De onderdelen die geen of zeer weinig daglicht krijgen zijn sterker vergeeld dan de onderdelen die meer daglicht krijgen. Sterk vergeeld zijn de binnenzijde van de kastdeuren en de toiletdeur. 

Herstel is technisch mogelijk en wel als volgt:
De desbetreffende onderdelen licht afschuren, eventueel bijwerken, overgronden en overschilderen met watergedragen lakverf (op basis van acrylaat).

De deskundige geeft twee opties voor herstel, namelijk wanneer het herstel wordt uitgevoerd door een schildersbedrijf en wanneer alleen de kosten van het materiaal worden vergoed:

1. Herstelkosten als genoemde onderdelen door een Schildersbedrijf moeten worden overgeschilderd:

Loonkosten 30 uur a € 42,50 = € 1.275,–
Materiaalkosten € 150,–
Totaal koon- en materiaalkosten € 1.425,–
B.T.W 19% € 270,75
Totaal inclusief B.T.W. € 1.695,75

De  bovenstaande prijsvorming is gebaseerd op de tijdseenheden uit het tijdnormenboek voor schilderwerkzaamheden (uitgave van het Bedrijfschap Schildersbedrijf).

2. Kosten materiaal wanneer de consument het zelf moet schilderen:

Totale kosten materiaal:
Watergedragen grondlak 2 x 2,5 ltr a € 33,95 = € 67,90
Watergedragen lakverf 2 x € 55,– = € 110,–
Totaal € 177,90

De conclusie van de deskundige is de volgende:

De toegepaste oplosmiddel houdende lakverf op basis van alkydhars, is van het fabricaat SPS coatings. Dit is een type lakverf dat voldoet aan de milieueisen die per 1 januari 2010 wettelijk verplicht zijn. Het is in de schildersbranche een algemeen bekend staand feit en dat is het altijd al geweest, dat synthetisch lakverven als nadelige eigenschap hebben, dat ze vergelen. De vergeling wordt versterkt als het geschilderde oppervlak geen of weinig daglicht ontvangt. Dit heeft o.a. te maken met het afbreken van de onverzadigde vetzuren die aanwezig zijn in het bindmiddel, alkydhars. De vergeling vindt nagenoeg altijd plaats bij binnenschilderwerk.

Door deze nieuwe wetvoorschriften, is het gehalte oplosmiddel verminderd en het gehalte bindmiddel verhoogd. Dit heeft als gevolg dat de hoeveelheid linoleenzuur ook is verhoogd en dus ook de vergelingsgraad.

De mate van vergeling is enorm verhoogd in vergelijking met de oude situatie.

Beoordeling

De problematiek van de vergeling bij alkydhars gedragen verf – in het bijzonder bij wit hoogglans – zijn al langjarig bekend in de verfsector (en ook de commissie heeft daar ambtshalve de nodige kennis over verkregen). Dat is ook de reden waarom tal van verffabrikanten hierover informatiebladen hebben uitgegeven, ook voor de eindgebruikers. Een en ander is via internet ook eenvoudig opvraagbaar.

Het gaat niet zozeer om de vraag of er vergeling zal optreden, maar hoe snel dit zal gebeuren.
Er zijn diverse factoren die de reactie van het vergelen kunnen versnellen. Hoe minder daglicht er komt op het geschilderde oppervlak hoe sneller de reactie van het vergelen van het bindmiddel zal plaatsvinden. Dus in sponningen, kasten en donkere ruimtes verloopt de vergelingsreactie sneller dan in ruimtes met veel licht. Bij hogere temperaturen wordt de reactie zelfs versneld. De temperatuur draagt bij aan het versnellen van het drogingsproces en dus ook het vergelingsproces van de verf.

De kleurkeuze van de verf speelt bij het zichtbaar worden van vergeling een grote rol. Alle verven ongeacht kleur zullen vergelen. Alleen de mate waarin het zichtbaar wordt zal bij wit en/of gebroken witte kleuren groter zijn dan bij andere kleuren. De vergeling van alkydharsverven heeft uitsluitend esthetische en geen verftechnische consequenties.

Het hiervoor overwogene is veelal reden om particulieren aan te raden om voor binnenschilderwerk watergedragen acrylaatverven toe te passen, gelijk hier ook door de deskundige in het kader van vereist herstel is aanbevolen.

In casu mag er van worden uitgegaan dat de consument van dit alles geen weet had. Vast staat dat  op het product geen waarschuwing voor het vergelingrisico stond vermeld en uit niets blijkt dat de consument een informatieblad met voornoemde inhoud ter hand is gesteld door de ondernemer. Voorts moet hier voor juist worden gehouden dat de consument bij het vragen van advies evenmin is gewezen op dit risico, waarbij het dus tevens in de rede had gelegen om de consument juist bij deze kleurkeuze – wit hoogglans – voor binnenschilderwerk verf te adviseren op acrylaatbasis, gelijk – zoals reeds gezegd – door de deskundige van de commissie ook is geadviseerd.

Naar het oordeel van de commissie dient in een situatie zoals die hier aan de orde is, de informatieverplichting van de ondernemer te prevaleren boven de verplichting van de onwetende consument om zich ter zake het product tijdig en goed te informeren. Uit niets blijkt dat de consument weet had van deze deels verftechnische vergelingsproblematiek bij juist alkydharsgedragen verf. Bovendien is niet gebleken dat de ondernemer de betreffende informatie voorhanden had op een wijze die eenvoudig en tijdig door de consument kon worden geraadpleegd, bijvoorbeeld door informatiebladen (met eventueel websiteaanduidingen) ter beschikking te stellen op wijze dat die niet over het hoofd kunnen worden gezien in het geval verf als deze (en in het bijzonder van deze kleur) wordt aangeschaft voor binnengebruik. Voor zich spreekt dat een waarschuwing voor vergeling bij bepaald gebruik op of bij de verpakking hoort te worden vermeld. Daarvan is ook geen sprake. Het samenstel van deze omstandigheden levert een verwijt op wat de ondernemer in termen van toerekenbaar tekortschieten raakt. Door de consument is hierover dus terecht geklaagd.

De consument heeft naar het oordeel van de commissie recht op een aanvullende schadevergoeding waarmee hij in staat moet worden geacht om een derde professionele partij in te schakelen om de vergeling ongedaan te maken. Dit ook nu door de consument een professionele derde is ingeschakeld om het schilderwerk uit te voeren. In casu komt dat er op neer dat het betreffende binnenschilderwerk moet worden overgedaan inclusief voorbewerking van de ondergrond, gronding en aflak.

De commissie berekent die schadeloosstelling als volgt:

Loonkosten exclusief BTW:
 – 55 uren (en dus meer dan de deskundige heeft berekend) a 42,50 euro = € 2.337,50;

Materiaalkosten exclusief BTW:
 – 150,– euro (de commissie handhaaft dit door de deskundige berekende bedrag, waarbij voor de waardering van de hoogte van dit bedrag in het midden kan worden gelaten dat deels de aanschaf van grondverf is vereist).

B.T.W:
 – 21% (nu deze werkzaamheden ongetwijfeld eerst na 1 oktober 2012 zullen worden uitgevoerd en het een nieuw woning(deel) betreft waarvoor het lage BTW tarief  van 6% niet geldt), zijnde € 522,38;

Derhalve in totaal inclusief B.T.W. € 3.009,88, welk bedrag nog eens moet worden vermeerderd met € 177,90 voor kosten van nieuw aan te schaffen verf, zodat het uiteindelijke totaalbedrag bedraagt € 3.187,78. Dit laatstgenoemde bedrag zal de commissie ten laste van de ondernemer toewijzen als schadevergoeding.

Nu door de consument terecht is geklaagd is de ondernemer op basis van het reglement van de commissie tevens gehouden om het klachtengeld te voldoen aan de consument.                
Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 3.187,78. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies tot aan de datum van de algehele voldoening.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 100,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Wijst af wat meer of anders is verzocht.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 7 september 2012.