De ondernemer had de gelegenheid dienen te krijgen om de eventuele gebreken zelf te herstellen (art. 7:759 BW)

  • Home >>
  • Klussenbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Klussenbedrijven    Categorie: Schadevergoeding    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 67401

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een in oktober/november 2011 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van materialen en het verrichten van overeengekomen werkzaamheden (renovatie badkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ongeveer € 8.000,– (inclusief meermerk). De overeenkomst is uitgevoerd in december 2011.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De consument heeft schade die is ontstaan doordat de ondernemer ondeugdelijk werk heeft geleverd.   Ten onrechte zijn knelkoppelingen niet dichtgedraaid. De ondernemer heeft een houten vloer gelegd terwijl er wordt gedoucht op de tegels. Dit leidt volgens de consument onvermijdelijk tot lekkages. Door keuze houten vloer zat putje los en dit leidde tot lekkages. Afvoerbuizen niet gelijmd. Op dat moment geen oorzaak van lekkages.   De consument wenst vergoeding van de kosten voor de herstelwerkzaamheden die de consument stelt op € 1.707,67. De consument heeft [een derde] opdracht gegeven om de reparaties uit te voeren en heeft daarvoor een factuur ontvangen ter hoogte van € 1 523,20. Verder heeft de consument voor een bedrag van € 107,67 materialen gekocht.   In de eerste week van februari 2012 ontstond een vochtvlek aan de buitenkant van de muur waartegen de inloopdouche is gemonteerd. Bij het belopen van de vloer kwam er water uit de vloer. De waterleiding maakte een fluitend geluid. Het vermoeden was een lek in de leiding. De ondernemer is hiervan op 6 februari 2012 op de hoogte gesteld per mail.   In het kader van schadebeperking heeft de ingeschakelde verzekeraar een loodgieter opdracht gegeven om de oorzaak van lekkage op te sporen. Deze loodgieter heeft aangegeven dat de lekkage is veroorzaakt door slecht leidingwerk en voorts dat er sprake was van een constructiefout. Deze loodgieter heeft de lekkages aan de koppelingen verholpen.   De consument had geen vertrouwen meer in de deskundigheid van de ondernemer. De ondernemer heeft ook niet tijdig gereageerd op de mail van 6 februari. Dit heeft de consument doen besluiten om de herstelwerkzaamheden aan een derde op te dragen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De ondernemer was pas 8 februari 2012 op de hoogte van de problemen bij de consument. Dit kwam door een defecte internetverbinding bij de ondernemer. Op 8 februari 2012 is wel telefonisch tussen partijen gesproken, maar toen had al een onderzoek plaatsgevonden waarvoor de ondernemer niet was uitgenodigd. De ondernemer heeft nimmer de kans gehad om de klachten te onderzoeken. De ondernemer is ook niet in gebreke gesteld. De ondernemer had de gelegenheid dienen te krijgen om de eventuele gebreken zelf te herstellen (art. 7:759 BW). De ondernemer betwist dat er sprake is van een ondeugdelijke constructie alsmede de door de consument gestelde schade.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft een rapport opgesteld. De bevindingen in dat rapport zijn niet van belang voor het onderhavige geschil en zullen om die reden niet nader worden weergegeven.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De ondernemer wijst er terecht op dat de consument hem ten onrechte niet in de gelegenheid heeft gesteld om binnen een redelijke termijn zelf een onderzoek in te stellen en de eventuele gebreken in het door hem uitgevoerde werk weg te nemen. De acute problemen door de lekkage waren immers verholpen zodat naar het oordeel van de commissie er geen sprake was van omstandigheden als bedoeld in artikel 7:759 BW waardoor dit niet van de consument kon worden gevergd. Dat de consument door gebeurtenissen in het verleden geen vertrouwen meer had in de ondernemer maakt dat niet anders.   Het voorgaande leidt er toe dat de ondernemer niet gehouden is de gevorderde schade aan de consument te vergoeden.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven op 11 september 2012.