De ondernemer had kunnen weten dat een afvoer door het rookkanaal zoals door hem geoffreerd niet mogelijk was. Consument ontvangt een vergoeding. Andere klacht niet eerst aan ondernemer voorgelegd.

  • Home >>
  • Airconditioning >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Airconditioning    Categorie: Non conformiteit    Jaartal: 2016
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 96790

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 30 oktober 2013 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren en installeren van een [merknaam + type] luchtverwarmer conform offerte nr. 132810 d.d. 28 oktober 2013 tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 5.208,71. De levering en de overeengekomen werkzaamheden vonden plaats op of omstreeks 1 november 2013. De consument heeft op 1 november 2013 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

De ondernemer heeft een werk aangeboden dat onuitvoerbaar is gebleken. Op de offerte stond vermeld dat hij STEK-gecertificeerd was, maar dat blijkt hij niet te zijn. De installatiewerkzaamheden zijn slordig en ruw uitgevoerd, waarbij een gasmeting is vergeten. De kwaliteit van de geleverde luchtverwarmer is slecht.

In de offerte was opgenomen dat de rookgasafvoer zou worden gemaakt door het plaatsen van een flexibele buis door de gemetselde schoorsteen. Juist om die reden had de consument de offerte van de ondernemer aanvaard, hoewel die € 500,– duurder was dan een ander bedrijf. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden deelde de monteur van de ondernemer mee dat een dergelijke oplossing niet mogelijk was en is, naast de gemetselde schoorsteen, een pijp door het dak gemaakt. Op de factuur is wel vermeld dat een flexibele buis zou zijn geplaatst. Achteraf is gebleken dat de flexibele buis niet geplaatst had kunnen worden. Ook is de consument een onjuiste levensduur van het toestel voorgehouden, 40 jaar. In werkelijkheid blijkt de levensduur ongeveer 15 jaar te zijn.

Bij het verwijderen van het oude toestel zijn de muren van de cv-ruimte beschadigd. De aanwezige monteurs maakten ruzie onder elkaar en één van hen heeft de hele dag spelletjes gespeeld op zijn telefoon.

Op 29 oktober 2014 is de consument afgesloten van het gas. [naam van energiebedrijf] kwam die dag een nieuwe gasmeter installeren en de monteur van dat bedrijf heeft toen een gaslek in het door de ondernemer geplaatste toestel geconstateerd. De ondernemer heeft nagelaten om na installatie van het toestel een gasmeting te doen.

Bij het uitvoeren van een servicebeurt in of omstreeks juli 2015 heeft de monteur geconstateerd dat een onderdeel in het toestel defect was, een [merknaam en type]sifon. De servicemonteur heeft dit onderdeel vervangen en de consument heeft de rekening betaald, € 89,40. Omdat er nog garantie op het toestel zat, verlangt de consument vergoeding van deze kosten.

De kwaliteit van het geleverde toestel is slecht. In de laatste twee, zachte, winters kon de consument haar huis nauwelijks warm stoken. Bij zacht weer stookt het toestel maar 2 graden per uur bij. Als alle roosters open staan kan het toestel bij een temperatuur van +5 graden Celsius geen kamertemperatuur bereiken. Bovendien springt het toestel spontaan aan op momenten dat de consument dat niet wil. De consument is van mening dat – gelet op de slechte kwaliteit van het toestel – 1/3e deel van de koopsom een redelijke prijs is en verlangt restitutie van hetgeen zij meer heeft betaald.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
Mijn vorige toestel heeft 37 jaar goed gefunctioneerd. Ook nadat de nieuwe boiler was geïnstalleerd heeft het toestel nog een aantal maanden goed gewerkt. Eind oktober heb ik het toestel aangezet en ineens werkte het niet meer. Ik heb toen de fabrikant gebeld en die verwees mij naar de ondernemer. Die is vervolgens komen kijken. Ik heb de ondernemer de schoorsteen laten zien waar de rookgasafvoer van het toestel op aangesloten moest worden. Het kanaal waar die doorheen moest kon iedereen gewoon zien. De ondernemer kon dat ook gewoon opmeten. De tweede ondernemer die ik om een offerte had gevraagd kon mij meteen al zeggen dat hij de rookgasafvoer niet via het kanaal in de schoorsteen kon laten lopen. Daarmee was hij voor mij in elk geval buiten beeld voor wat betreft de opdracht.
Het oude toestel is ruw gedemonteerd, gewoon weggetrokken. Het nieuwe toestel is gewoon gemonteerd tegen de flarden die van het oude waren blijven zitten. Dat zag er niet uit. Er liepen ook snoeren langs. Ik heb daarover geklaagd en toen is er op 7 november nog een medewerker langs gekomen die het één en ander heeft vastgezet met tape. Die vertelde mij overigens weer dat een flexibele buis nog wel door het schoorsteenkanaal aangelegd had kunnen worden. Maar daarmee was het nog niet netjes afgewerkt. Omdat ik niet verder kwam met de ondernemer, heb ik een ander opdracht gegeven om het netjes te maken.

Vervolgens heb ik een jaar lang gestookt. In dat jaar is er niemand aan het toestel gekomen. Er is in dat jaar geen onderhoud gepleegd. Toen kwam [naam van energiebedrijf] en die sloot alles af vanwege gaslekken. Ik kan u op foto 1 bij het rapport van de deskundige tonen waar die zijn aangetroffen. Die plekken zijn door de monteur van [naam van energiebedrijf] wit gelakt. Nadat dat probleem was opgelost, kwam het volgende probleem: een onderdeel in het toestel dat kapot ging. Dat is vervangen maar uiteindelijk is het uur arbeidsloon niet vergoed, omdat na één jaar alleen nog garantie werd gegeven op het onderdeel en niet meer op de arbeid. Omdat ik dan toch moest betalen voor de arbeid, heb ik het euvel door een derde laten herstellen, want ik heb geen vertrouwen meer in deze ondernemer.

Daarom heb ik het gaslek ook niet gemeld. [naam van energiebedrijf] heeft op vier plaatsen lekkages vastgesteld. De ondernemer had de installatie gasdicht moeten opleveren, maar dat hebben ze niet gedaan. Het toestel is niet goed geïnstalleerd. De fittingen op de aansluiting naar de gasleiding waren niet goed aangedraaid.

Na het vervangen van de thermostaat is het toestel niet meer spontaan ingeschakeld. Ik zet de thermostaat op handbediening, omdat ik niet geregeld thuis ben en de kachel alleen aanzet als ik hem nodig heb. Maar ik krijg het niet warmer dan 18 à 19 graden Celsius. Dat was overigens toen de oude thermostaat nog niet was vervangen. Ik heb een monteur van een andere ondernemer gevraagd om het toestel maximaal in te regelen. Dat heeft er niet toe geleid dat de klacht met betrekking tot de capaciteit was verholpen.

De consument verlangt een vergoeding van € 4.254,40, welk bedrag zij als volgt heeft gespecificeerd:
• plaatsing van de afvoer conform offerte  : €   500,–;
• reparatie cv-ruimte    : €   300,–;
• reparatie gaslekkage en verplichte gasmeting : €   200,–;
• vergoeding voor weggelekt gas   : €   140,–;
• arbeidsloon vervanging van een onderdeel : €     48,40;
• materiaal vervanging onderdeel   : €      41,–;
• 2/3e deel van de aankoopsom   : € 3.025,–; +
 Totaal : € 4.254,40.

Standpunt van de ondernemer

Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.

Bij het opnemen van het werk is aan de consument voorgehouden dat de ondernemer een kunststof rookgasafvoer in de gemetselde schoorsteen kon aanleggen mits daar ruimte voor zou zijn, dus een tweede schacht van minimaal ø 100 mm of vierkant. Dat was pas te zien tijdens de vervanging, omdat er een afgetimmerd plafond in de woning aanwezig was en de ondernemer kon dat niet verwijderen. Normaal zitten er twee schachten in een gemetselde schoorsteen en de ondernemer is ervan uitgegaan dat dat hier ook het geval zou zijn. De flexibele buis is, anders dan de consument meent, niet in rekening gebracht. Evenmin heeft de ondernemer in rekening gebracht dat hij de losgeraakte rookgasafvoerbuis weer veilig en vakkundig heeft gemonteerd.

De ondernemer merkt op dat hij 100% te goeder trouw heeft gehandeld bij deze spoedklus. Dat de consument de woning niet op temperatuur krijgt, kan volgens de ondernemer niet aan de apparatuur liggen. Volgens hem heeft het puur met het afstellen en inregelen te maken. De ondernemer denkt dat de problemen worden veroorzaakt doordat de consument niet goed met het toestel weet om te gaan.

Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.
De consument heeft op 28 oktober 2013 gevraagd of wij wilden komen kijken, omdat haar verwarmingstoestel was uitgevallen. Dat stond, zo bleek ons, in een aparte technische ruimte, in een kast. Over de hele voorkant van het toestel waren de kunststofelementen gesmolten. Zoiets had ik nog nooit gezien.

De consument heeft ons gewezen op de schoorsteen. Ik heb haar toen gezegd dat een flexibele afvoer door die schoorsteen best mogelijk zou zijn, maar dat ik dat pas kon zien wanneer het plafond open zou zijn gemaakt. Tijdens de montage van het nieuwe toestel bleek dat de afvoer niet via de bestaande schoorsteen gerealiseerd kon worden. De enige veilige optie was door het dak. Technisch gezien was het niet mogelijk om de rookgasafvoer van het nieuwe toestel te combineren met de bestaande afvoer. De consument was het daar niet mee eens. Ik heb geprobeerd om het haar uit te leggen, maar ik kreeg niet uitgelegd dat het echt zo moest.

Tijdens het demonteren van het oude toestel hebben we ontdekt dat de rookgasafvoer van de geplaatste boiler los zat tussen het systeemplafond, tegen een elektrabuis aan. Dat was levensgevaarlijk, want die elektrabuis was al aan het smelten. Dat verklaarde ook waarom alle kunststofelementen op het oude toestel waren gesmolten. Dat toestel heeft hele hete rookgassen aangezogen voor de verbranding.

Wij zijn komen kijken voordat de offerte werd gemaakt. Toen bleek dat de consument een probleem had met de manier waarop wij de rookgasafvoer wilden maken, heb ik tegen de jongens gezegd dat ik na afloop wel met de klant zou gaan overleggen. De consument had een probleem: zij zat in de kou en had baat bij een nieuw werkend toestel waarvan de rookgassen op een veilige manier werden afgevoerd.

Over gaslekkages heb ik nooit iets gehoord. Daarover heeft de consument bij mij niet geklaagd. Alle toestellen worden door de fabrikant afgeperst voordat ze de fabriek verlaten. Ik acht het uitgesloten dat er een gaslek in het toestel heeft gezeten. Wij hebben de fittingen aangedraaid en het systeem op druk gezet, tot aan de gaskraan. Ik heb geen idee hoe de installatie heeft kunnen gaan lekken. Er is al een jaar overheen gegaan en wij hebben geen onderhoud gepleegd aan het toestel.

Het toestel heeft meer dan voldoende capaciteit om de woning van de consument warm te krijgen. Ik vermoed dat het verkeerd is ingeregeld. Maar daar mogen wij niets meer aan doen. De thermostaat is vervangen door de fabrikant van het toestel.

Het toestel moet aangesloten worden volgens het installatievoorschrift van de fabrikant. In dit voorschrift staat vermeld dat de aansluitingen voor rookgas en verse lucht direct via het dak moeten worden gerealiseerd. Dat kan dus ook niet via een schoorsteenkanaal.

Deskundigenrapport

De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft, zoals blijkt uit zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.

Flexibele buis (Rookgasafvoer):
In de offerte/opdrachtbevestiging is door de ondernemer opgenomen dat de rookgasafvoer gemonteerd zal worden door middel van een kunststof flexibel kanaal, door het gemetselde bestaande “schoorsteen” kanaal. De gemetselde “schoorsteen”, op de overloop zichtbaar, heeft een buitenafmeting van breed 390 mm en diep 175 mm. Met een gebruikelijke steen dikte 100 mm zal de inwendige afmeting (ruw) ca. breed 190 mm en diep 75 mm bedragen. Daarbij zou het misschien mogelijk zijn om een flexibel kanaal met een diameter van 60 mm aan te brengen, nog afgezien van een knik.

Het aangeboden benodigde kunststof flexibel kanaal diameter 80 mm had nooit aangebracht kunnen worden zoals al snel bleek na aanvang van de werkzaamheden. Daarbij bleek dat de rookgasafvoer van de warmwaterboiler en oude luchtverwarmingsunit, middels een T-stuk, tussen het plafond was aangesloten op het kanaal “schoorsteen” en uitmondde op het pannendak middels een pannendakdoorvoer. Op de door de ondernemer bijgevoegde foto van de woning is een gemetselde schoorsteen te zien voor de openhaard. De aanwezige dakdoorvoer in het pannendak fungeert/fungeerde voor de rookgasafvoer van de luchtverwarmingsunit en warmwaterboiler en nu nog alleen voor de warmwaterboiler.

Warmwaterboiler:
In juni 2013 is door een andere ondernemer de warmwaterboiler vervangen. De rookgasafvoer hiervan werd toen aangesloten op de oude rookgasafvoer. Of dit vakkundig is uitgevoerd, valt te betwijfelen, gelet op hetgeen de ondernemer aantrof na het demonteren van het plafond. De deskundige verwijst naar een hiervan door de ondernemer gemaakte foto. Door de ondernemer is de rookgasafvoer van de warmwaterboiler opnieuw aangesloten op het rookgaskanaal “schoorsteen”.

Afwerking:
De afwerking van het bestaande geïsoleerde luchtkanaal op het nieuwe kanaaldeel had volgens de deskundige meer aandacht moeten verkrijgen van de monteurs van de ondernemer. Netjes afplakken met tape van het oude geïsoleerde luchtkanaal en de bekabeling in een kabelgootje monteren maakt dat het er vakkundig afgewerkt uitziet, ook al is het in een technische ruimte(kast). Nu is het door de consument door een betimmering(koof) alsnog aan het zicht onttrokken.

Gaslekkage:
Bij plaatsing van een nieuwe gasmeter door [naam van energiebedrijf], d.d. 29 oktober 2014, werd geconstateerd dat er een lekkage zat in de gasleiding na de gasmeter. Bij nader onderzoek zat het lek in het door de ondernemer aangepaste fittingwerk in het leidingsysteem bij vervanging van de luchtverwarmingsunit en niet in de unit. De ondernemer zegt dat zij na het gastechnisch aansluiten een druktest(meting) zou hebben uitgevoerd. De consument betwist dat. Er ontbreekt een gaslekkage/opleveringsrappor-tage waaruit zou kunnen blijken dat deze daadwerkelijke is uitgevoerd.

Factuur [naam derden partij]:
[naam derde partij] factuurnummer GF1547128, d.d. 06-07-15 betreft onderdeel 1 stuk [merknaam] sifon 33,89 Euro excl. (BTW 41,00 Euro incl. BTW). Dit zou onder de garantie van de fabrikant vallen. Namens de fabrikant werd aangegeven dat dit een onderdeel is, dat in een bepaalde serie units is toegepast en niet voldoet aan de kwaliteitseisen van de fabrikant. Dit onderdeel wordt nu door de dealerinstallateurs vervangen tijdens de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden met een onderhoudscontract.

Thermostaat:
Klacht: het toestel springt af en toe spontaan aan.
De thermostaat is voor de zekerheid door de ondernemer vervangen tijdens het bezoek van de deskundige op 10 november 2015 en meegenomen voor nader onderzoek op toch mogelijke afwijking(en). Aan de consument en de deskundige is aangeven dat dit, geheel gratis, wordt uitgevoerd onder garantie.

Capaciteit:
[merk + type luchtverwarmer] beschikt over voldoende capaciteit om de woning te verwarmen. De thermostaat beschikt over verschillende mogelijke toepassingen van instellingen. Om het toestel optimaal, energie besparend, te kunnen laten functioneren, moet de thermostaat op een juiste wijze worden ingesteld / geprogrammeerd door een daarvoor opgeleide monteur. De consument koos tijdens het bezoek van de deskundige voor de instelling “handbediening”.

STEK:
STEK certificering is door nieuwe Europese regelgeving vanuit Brussel vervangen door de F-gassen certificering voor bedrijven. De huidige STEK instelling verzorgt de examinering voor monteurs betreffende de F-gassen handelingen aan koudetechnische installaties met chemische koudemiddelvullingen. De luchtverwarmingunit bevat geen koudemiddelvulling en daarmede behoeft de installateur en zijn monteur(s) niet te voldoen aan het F-gassen besluit.

Resumé:
De consument had en heeft als wens het aanbrengen van de kuststof flexibele buis in de bestaande “schoorsteen”. De ondernemer heeft de verwachting gewekt, zowel mondeling als in de offerte, dat dat mogelijk zou zijn. In de offerte / opdracht is geen voorbehoud opgenomen, dat de mogelijkheid zou kunnen bestaan, dat als tijdens de uitvoering van de werkzaamheden het onuitvoerbaar zou blijken te zijn er toch een doorvoering door het platte dak zou moeten komen. In de offerte / opdracht is geen aparte prijs opgenomen voor de oplossing zoals die uiteindelijk is uitgevoerd. Het prijsverschil tussen de opdracht aan de ondernemer en de alternatieve offerte bedraagt € 457,71.

De tweede aanbieder heeft direct bij opname aangegeven dat zij geen gebruik zouden kunnen maken van de “schoorsteen” en in de aanbieding een rookgasafvoercombinatie door het plat dak opgenomen, incl. aanbrengen. Op het moment dat de werknemers van de ondernemer tot ontdekking kwamen dat deze uitvoering onmogelijk bleek, is de consument hevig teleurgesteld geraakt en is de communicatie zo sterk ontregeld dat zij besloot de ondernemer onder geen beding meer binnen te laten in haar woning.

Garantie:
Als er geen communicatie meer is tussen de ondernemer en de consument is het voor de ondernemer onmogelijk om garantie te kunnen verlenen, noch op de door [naam van energiebedrijf] geconstateerde gaslekkage, die niet is gemeld bij de ondernemer, noch ten aanzien van de klachten over de kwaliteit van het geleverde toestel. Omdat de ondernemer geen onderhoud middels een onderhoudscontract heeft kunnen / mogen uitvoeren, is zij niet in de gelegenheid geweest dit onderdeel te vervangen.

[merknaam] onderdeel en thermostaat:
Volgens een e-mail van de consument d.d. 9 november 2015 is het onderdeel terugbetaald door de fabrikant (€ 41,00). De thermostaat is onder garantie vervangen door de fabrikant [naam] tijdens het bezoek van de deskundige op 10 november 2015.

Beoordeling van het geschil

De commissie zal ingaan op de klachten zoals de deskundige die in zijn rapport heeft behandeld. Dat betreft achtereenvolgens:
• de wijze van monteren van de rookgasafvoer;
• de afwerking van de nieuwe installatie
• de gaslekkage;
• de vervanging van een onderdeel door [naam derden partij];
• de thermostaat;
• de capaciteit.

Ten aanzien van de rookgasafvoer stelt de commissie vast dat de deskundige heeft opgemerkt dat het rookgaskanaal waar de consument de afvoer doorheen wilde laten lopen in elk geval op de overloop zichtbaar was en dat met meet- en rekenwerk vastgesteld kon worden dat een oplossing met een flexibele buis niet mogelijk was. De commissie is van oordeel dat, hoe begrijpelijk wellicht ook in verband met het spoedkarakter van de opdracht – de ondernemer de consument ten onrechte heeft voorgehouden dat een afvoer van de rookgassen zoals zij die wenste mogelijk zou zijn. Daarmee is voldaan aan een voorwaarde om de overeenkomst (gedeeltelijk) te vernietigen wegens dwaling en de gevolgen van die dwaling te herstellen.

Door [naam medewerker] van [naam fabrikant] is op de zitting verteld dat de [merknaam + type] luchtverwarmer aangesloten moet worden volgens het installatievoorschrift van de fabrikant. In dit voorschrift staat vermeld dat de aansluitingen voor rookgas en verse lucht direct via het dak moeten worden aangesloten. Dus niet in een kanaal. Tevens moet worden voldaan aan de veiligheidsvoorschriften zoals NEN 3028, relevante artikelen in het bouwbesluit, NEN 1010, en aan plaatselijk geldende voorschriften van nutsbedrijven.

Anders dan de ondernemer heeft opgemerkt, is de commissie van oordeel dat hij dit bij het opnemen van het werk wel had kunnen bemerken, al was het alleen al vanwege het feit dat ook een collega-ondernemer dat bij een opname van het werk heeft kunnen onderkennen.

Een oplossing zoals door de consument gewenst is vanuit technisch oogpunt niet te realiseren. De consument heeft echter de opdracht aan de ondernemer gegeven, omdat hij haar heeft voorgehouden dat hij dat wel kon. De tweede offerte die de consument had gekregen was voor een bedrag van € 4.751,–. De ondernemer heeft het werk aangeboden voor € 5.208,71. De commissie zal de consument compenseren voor de door de ondernemer op dit punt onjuist gegeven informatie door op het factuurbedrag het prijsverschil tussen de beide offertes in mindering te brengen, € 457,71.

Met betrekking tot de afwerking van de nieuwe installatie is de commissie niet gebleken dat die vanuit technisch of veiligheidsoogpunt aanpassing behoefde. Dat volgt ook niet uit het rapport van de deskundige. In dat geval bestaan geen gronden om de ondernemer dienaangaande tot herstel of vergoeding van kosten gehouden te achten.

Met betrekking tot de gaslekkage is de commissie van oordeel dat, nu niet is gebleken dat tussen de installatie van het nieuwe toestel en de inspectie door [naam van energiebedrijf] derden nog werkzaamheden aan de installatie hebben verricht, aannemelijk is dat de door [naam van energiebedrijf] geconstateerde lekkages zijn ontstaan doordat bij de installatie van het nieuwe toestel is verzuimd de installatie op gasdichtheid te testen, zoals de consument ook heeft gesteld. Dat leidt echter niet direct tot een aanspraak op vergoeding van herstelkosten.

Wanneer een gebrek wordt geconstateerd in de uitvoering van werkzaamheden, dient de opdrachtgever het gebrek bij de opdrachtnemer te melden en de opdrachtnemer een redelijke termijn te gunnen om het gebrek te verhelpen. Dat is in dit geval niet gebeurd, want de gaslekkage is niet bij de ondernemer gemeld. In dat geval kan de ondernemer niet in verzuim zijn geraakt. Redenen om te kunnen oordelen dat de ondernemer in dit geval ook zonder ingebrekestelling in verzuim is gekomen zijn niet gebleken.

Om voor een schadevergoeding wegens herstelkosten in aanmerking te komen, moet zijn voldaan aan de voorwaarde dat de ondernemer juridisch in verzuim is geraakt. Aan die voorwaarde is ten aanzien van de klacht met betrekking tot de gaslekkage niet voldaan. In dat geval komt een verzoek tot vergoeding van de herstelkosten niet voor toewijzing in aanmerking.

Ten aanzien van het onderdeel dat is vervangen heeft de fabrikant erkend dat dit gebrekkig was. Het onderdeel wordt in alle toestellen van het betreffende type vervangen. In dat geval staat voldoende vast dat de consument aanspraak kan maken op een gratis vervanging van het onderdeel, niet alleen voor wat betreft de kosten van het onderdeel, maar ook voor wat betreft de arbeidskosten. Het door de consument dienaangaande verlangde bedrag van € 48,40 is dus toewijsbaar.

Op de klacht met betrekking tot de thermostaat is gereageerd door deze kosteloos te vervangen. Volgens de consument is het toestel daarna niet meer spontaan, ongecontroleerd, ingeschakeld. De commissie neemt aan dat met de vervanging van de thermostaat de klacht is verholpen, zodat op dit punt verder geen voorziening meer hoeft te worden getroffen.

Rest tenslotte de klacht met betrekking tot de capaciteit van het toestel. Vanuit technisch oogpunt bestaan geen gronden om te oordelen dat het toestel de capaciteit zou missen om de woning van de consument voldoende warm te stoken. Ook de deskundige komt tot deze slotsom. Dat de ketel technisch gebreken vertoont of niet voldoet aan de overeenkomst, omdat hij niet geschikt is voor een normaal gebruik in de situatie waarvoor het is aangeschaft is niet gebleken. In dat geval bestaan geen gronden om in te gaan op het verlangen van de consument om 2/3e deel van de koopsom terug te krijgen.

Het voorgaande betekent dat de ondernemer de consument moet compenseren tot een totaal van € 457,71 plus € 48,40, zijnde € 506,11. Nu een belangrijk deel van de klachten gegrond wordt geoordeeld, is de ondernemer tevens gehouden het door de consument betaalde klachtengeld aan haar te vergoeden, alsmede een bijdrage in de behandelingskosten te voldoen aan de commissie. Beslist wordt daarom als na te melden.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 506,11. Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies. Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.

Het door de consument meer of anders verlangde wordt afgewezen.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 160,–.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Airconditioning op 17 december 2015.