De ondernemer heeft al voor het indienen van het geschil bij de Geschillencommissie aangeboden de spachtelputz te herstellen. De consument is hier ten onrechte niet mee akkoord gegaan

  • Home >>
  • Afbouw >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: AFB09-0005

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 4 februari 2008 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het verrichten van overeengekomen werkzaamheden tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 3.891,60. De overeenkomst is uitgevoerd op of omstreeks 16 oktober 2008.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Behandeling van de ondergrond is niet goed uitgevoerd. Het voorstrijken is maar gedeeltelijk / niet goed uitgevoerd. Het opzetten van het spachtelputz heeft te lang geduurd door de zuiging op de wanden die nog aanwezig was. Daardoor is het op de meeste muren wolkerig en erg onregelmatig en streperig.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Alle werkzaamheden en gebruikte materialen zijn conform de offerte d.d. 4 februari 2008 uitgevoerd.   Conform artikel 15 van de voorwaarden hebben wij aangeboden eventuele klachten kosteloos te verhelpen. De consument wenste hier geen gebruik van te maken.   Gezien bovenstaande zijn wij ook van mening dat wij in deze correct en volgens afspraken gehandeld hebben.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Aan het oppervlak van de sierpleisterafwerking zoals aanwezig op de onder punt drie genoemde vertrekken, met uitzondering van de ouderslaapkamer, komen in een te grote mate verkleuringen en plaatselijke onregelmatigheden voor. Een sierpleisterafwerking is een esthetisch fraaie, gestukadoorde eindafwerklaag waar aan het oppervlak geen of slechts in zeer beperkte mate afwijkingen in de kleur en oppervlaktestructuur mogen voorkomen. Bij toepassing van een sierpleisterafwerking met een zeer fijne korrelstructuur dient de ondergrond waarop dit gebeurt zeer vlak en strak (lees glad) te worden afgewerkt. In deze situatie zijn er vanuit het oppervlak van de ondergrond waarop de sierpleisterafwerking werd aangebracht onvlakheden en zuigingsverschillen aanwezig geweest, waardoor er nu plaatselijk verkleuringen en structuurwisselingen zijn ontstaan. Dit zijn onvolkomenheden die ontstaan zijn door applicatietechnische factoren waarop het uitvoerend stukadoorsbedrijf aangesproken kan worden.   Het herstel zal bestaan uit het opnieuw uitvlakken van de wanden waarop de sierpleisterafwerking onvoldoende van esthetische kwaliteit is (uitvlakken volgens oppervlaktegroep 1 voor stukadoorswerk binnen). Hierna dient een nieuw sierpleistersysteem op basis van een voorstrijk- en spachtelpleister te worden aangebracht (volgens oppervlaktegroep 3 voor stukadoorswerk binnen).   Hal 29,60 m2 Woonkamer 33,90 m2 Totaal 63,50 m2 Afplakken en uitvlakken wanden                                        63,50 à € 13,–    €       825,50 Aanbrengen sierpleisterafwerking                                     63,50 à € 17,50   €    1.111,25 Reparatie toiletwanden (witte verf en terra sierpleister) 1/2 uur a € 42,–    €         21,– Totaal (prijzen zijn exclusief BTW)                                                                  €    1.957,75   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   De commissie neemt de bevindingen en conclusies over van de deskundige en maakt deze tot de hare. Gelet hierop is de commissie van oordeel dat het overeengekomen werk niet goed is uitgevoerd en dat dit dient te worden hersteld zijdens de ondernemer. Dat heeft de ondernemer ook al aangeboden voor het indienen van de onderhavige klacht dus in zoverre faalt de klacht dan ook. Herstel zal dus worden bevolen waarbij de commissie het aanbevelenswaardig acht het herstel uit te laten voeren door ervaren werknemers die nog niet bij de consument hebben gewerkt zulks gezien de kennelijk ontstane irritatie bij de consument.   De commissie acht het aanbod dat de ondernemer heeft gedaan, voordat het geschil bij de commissie aanhangig is gemaakt, redelijk. De consument is ten onrechte niet op dit aanbod ingegaan. De ondernemer is gehouden te handelen overeenkomstig zijn aanbod, nu de commissie dit een redelijke oplossing van het geschil acht. De commissie acht de klacht gegrond maar zal gelet op het voorgaande conform het reglement van de commissie geen vergoeding van het klachtengeld opleggen aan de ondernemer.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer verricht die werkzaamheden die nodig zijn om de klacht(en) van de consument te verhelpen, te weten de werkzaamheden als omschreven in bovengenoemd deskundigenrapport onder 5.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, op 24 juli 2009.