De ondernemer heeft onterecht een te hoog aanbetalingspercentage gerekend

  • Home >>
  • Wonen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Wonen    Categorie: Betaling    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: WON-D01-0833

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil vloeit voort uit een op 14 oktober 2000 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een slaapkamer tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van ƒ 15.255,–. De levering is geschied op of omstreeks 13 december 2000.   De consument heeft een bedrag van ƒ 522,– niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft op 26 februari 2001 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak:   De ondernemer heeft een aanbetaling genomen van meer dan 30% van het aankoopbedrag. Dit terwijl volgens de geldende Algemene Voorwaarden slechts een aanbetaling tot een maximum van 25% van het aankoopbedrag is toegestaan.   De consument verlangt een uitspraak van de commissie, waaruit blijkt dat het gedrag inzake de aanbetaling van 30% niet geoorloofd is.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak:   De ondernemer heeft (kort samengevat) aangegeven dat hij ten aanzien van het aanbetalingpercentage van 30% correct heeft gehandeld.   De ondernemer heeft geen ander aanbod gedaan.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld:   Het niet opmeten van de slaapkamer voordat deze besteld kon worden, akkoord gaan met de meegenomen maten van de consument, het niet goed bestellen en steeds weer andere monteurs zenden die niet van elkaar wisten wat en hoe er afgewerkt moest worden. Voorts heeft de deskundige aangegeven dat thans alle klachten tot tevredenheid zijn opgelost, zij het met uitzondering van de aanbetalingkwestie.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen:   Ter zitting van de commissie is van de zijde van de consument desgevraagd aangegeven, dat de aanvankelijk aanwezige klachten thans tot tevredenheid zijn opgelost, zodat het geschil tussen partijen thans nog uitsluitend betrekking heeft op het feit dat de ondernemer een aanbetalingpercentage heeft genomen van meer dan 30% van de aankoopsom, terwijl volgens de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen slechts een percentage van 25% geoorloofd is. Met betrekking tot dit geschilpunt heeft de commissie nog het volgende overwogen. Artikel 4, lid 1 onder a van de Algemene Voorwaarden van de Centrale Branchevereniging Wonen, bepaalt – voor zover hier van toepassing – het na te melden: “De ondernemer die deelnemer is aan de Stichting Erkenning Wonenbranche is gerechtigd bij het aangaan van een overeenkomst met een consument een aanbetaling te vragen tot een maximum van 25% van de koopsom”. Naar het oordeel van de commissie is het de ondernemer niet toegestaan van deze bepaling af te wijken, tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden, maar dan zal zulks expliciet moeten worden afgesproken tussen de ondernemer en de consument. Noch gesteld noch anderszins is gebleken dat daarvan in het onderhavige geval sprake is geweest. Gelet op het vorenoverwogene komt de commissie dan ook tot de conclusie, dat de ondernemer onterecht een te hoog aanbetalingpercentage heeft gerekend.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is en dat als volgt dient te worden beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt gedeeltelijk toegewezen.   Bovendien betaalt de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie aan de consument een bedrag van ƒ 250,– (€ 113,45).   Het depotbedrag wordt als volgt verrekend: Aan de ondernemer wordt een bedrag van ƒ 272,– (ƒ 522,– – ƒ 250,–) (€ 123,43) overgemaakt. Aan de consument wordt ƒ 250,– (€ 133,45) (klachtengeld) gerestitueerd.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Wonen, op 20 december 2001.