De ondernemer staat er voor in dat de kilometerstand “logisch is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op de koopovereenkomst en de consument hiermee schriftelijk akkoord is gegaan.

  • Home >>
  • Voertuigen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Voertuigen    Categorie: Informatie    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 112401

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 22 augustus 2014 tussen partijen totstandgekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een [merk en type auto] tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 7.000,–.

De levering vond plaats op of omstreeks 6 september 2014.

De consument heeft op 12 juni 2017 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.

Op 22 augustus 2014 heb ik bij de ondernemer een [merk en type auto] gekocht. De aankoopnota vermeldt een kilometerstand van 5.238 km. Deze komt overeen met de tellerstand op het moment van verkoop. Bij een poging begin juni 2017 om de auto te verkopen via autotrack, moest de km-stand ingevoerd worden. Autotrack checkt deze bij de database van de RDW. Ik kreeg als boodschap ‘onlogische km-stand’ en vervolgens geen toegang tot plaatsen van een advertentie op hun website. Hierop heb ik bij de RDW een tellerrapport opgevraagd. Hieruit blijkt dat de geregistreerde kilometerstand op de datum van verkoop aan mij aanzienlijk lager is dan eerdere geregistreerde kilometerstanden. Op 12 juni 2017 heb ik de ondernemer per mail om opheldering gevraagd. Vervolgens heb ik herhaaldelijk telefonisch contact gehad met de vestigingsleider van de ondernemer. Steeds werd mij mondeling toegezegd, dat zij een tellercorrectie zouden aanvragen. Steeds kreeg ik het antwoord dat zij er mee bezig waren. In de tussentijd was de auto echter vanwege de onlogische tellerstand onverkoopbaar.

Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Afgelopen week heb ik eindelijk vernomen dat de bij de RDW geregistreerde tellerstand is gecorrigeerd, waardoor thans een logische tellerstand bij de RDW staat geregistreerd. De schade die ik heb opgelopen door het feit dat ik de auto niet in juni 2017 maar pas nu kan verkopen, wens ik te verhalen op de ondernemer. Ik ben van mening dat de auto sinds juni 2017 € 500,– minder waard is geworden. Dit bedrag verlang ik dan ook van de ondernemer. Sinds juni 2017 heb ik 500 km met de auto gereden. De auto wordt verkocht, omdat mijn echtgenoot en ik geen auto meer nodig hebben.

Standpunt van de ondernemer

Ter zitting heeft de ondernemer – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.

Het heeft lang geduurd, maar de bij de RDW geregistreerde tellerstand is inmiddels gecorrigeerd. Ik betwist de hoogte van de door de consument geleden schade.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Uit het door de consument bij de dossierstukken gevoegde tellerrapport van de RDW blijkt dat het bij de RDW op het moment van verkoop geregistreerde oordeel over de tellerstand reeds onlogisch moet zijn geweest, omdat de reeks tellerstanden op dat moment al niet oplopend was. Op de op 9 mei 2014 geregistreerde tellerstand van 49.903 km volgde immers een op 4 juli 2014 geregistreerde tellerstand van 5.237 km. Dus partijen staat niet ter discussie dat op de tussen partijen tot stand gekomen koopovereenkomst de Bovag standaardbepalingen van toepassing zijn. Gezien het bepaalde in artikel 14 lid 5 van deze bepalingen en gezien het feit dat de ondernemer bij de totstandkoming van de koopovereenkomst niet expliciet aan de consument heeft gemeld dat de kilometerstand onlogisch was en dit ook niet op de koopovereenkomst heeft vermeld, kan de schade die de consument door deze omissie leidt aan de ondernemer worden toegerekend. Gezien het bepaalde in voornoemd artikel staat een verkoper er namelijk voor in dat de door hem vermelde stand ‘logisch’ is, tenzij expliciet op de overeenkomst is vermeld dat deze ‘onlogisch’ is en de consument met deze vermelding uitdrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.

De commissie acht de ondernemer dan ook aansprakelijk voor de schade die de consument lijdt ten gevolge van het feit dat hij de consument een auto heeft gekocht met een ‘onlogische’ tellerstanden-registratie bij de RDW. De commissie begroot deze schade wegens waardevermindering (gelegen tussen de periode juni 2017 – november 2017) aan de hand van de ANWB Koerslijst (www.anwb.nl/auto/koerslijst#/) op een bedrag van € 150,–.

Beslissing

De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 150,–.

Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van
€ 127,50 aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.

Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.

Overeenkomstig het reglement van de commissie is de ondernemer aan de commissie als bijdrage in de behandelingskosten van het geschil een bedrag verschuldigd van € 485,–.

Het meer of anders verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Voertuigen op 8 november 2017.