De onderzochte meter vertoonde een extreem grote positieve fout; demagnetisering van de remmagneet vastgesteld

  • Home >>
  • Energie >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Energie    Categorie: Fraude    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 41262

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil   Het geschil betreft de meterstanden met betrekking tot de levering van elektriciteit.   De consument heeft een bedrag van € 251,90 niet betaald en bij de commissie gedeponeerd.   De consument heeft in 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Voor zover hij kan nagaan is zijn jaarverbruik sinds 2003 stabiel gebleven. Over de daaraan voorafgaande jaren kan hij het niet meer nagaan. Zijn verbruik bedroeg lange tijd 9070 kWh en in 2007, 2008 was zijn verbruik respectievelijk 12.396 kWh en 12.932 kWh In 2009 constateerde hij dat zijn verbruik tot 18.000 kWh enorm opliep en daarom heeft hij gevraagd om ijking van zijn meter. De uitkomst van dat onderzoek zou erop wijzen dat hij gefraudeerd heeft, wat hij betwist. Sinds de vervanging van de meter verbruikt hij slechts 500 kWh per maand wat neer komt op 6.000 kWh per jaar. Daaruit blijkt dat de meter al die jaren niet in orde is geweest   De consument verlangt restitutie van wat hij te veel heeft betaald aan energiekosten vanaf 2003 of eerder, terugbetaling van zijn ijkingskosten en het vervallen van de nota die op de vermeende fraude betrekking heeft.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Op verzoek van de consument is de meter die zich in zijn woning bevond geijkt en is een afwijking van meer dan 700 % geconstateerd. Vervolgens is de meter vervangen. Uit nader onderzoek van de meter is gebleken dat de meter van de consument met een extern magnetisch veld is beïnvloed zoals te lezen is in het rapport van 11 december 2009 dat zich bij de stukken bevindt. De aangetroffen meetfout duidt gelet op het [naam rapport] rapport onder [nummeraanduiding], dat zich eveneens bij de stukken bevindt, op meterfraude met permanente magneten. Een dergelijke afwijking kan verder alleen zijn veroorzaakt door blikseminslag maar in dat geval zou er meer schade aan installatie en apparatuur te zien zijn. Dat zich een dergelijke blikseminslag zou hebben voorgedaan is de ondernemer niet gemeld.   Uit de hem ter beschikkingstaande gegevens blijkt dat de consument sinds 1977 beschikt over de aansluiting en de meter. Tot 2007 is het verbruik constant en vanaf dat moment stijgt het verbruik explosief. Door het aanbrengen van een extern magnetisch veld wordt de remmagneet van de meter verzwakt. Hierdoor zal de meter zodra dat veld is verwijderd, een blijvende positieve afwijking krijgen. De consument heeft een zorgplicht voor de meter en dient zich te onthouden van handelingen of het toelaten van handelingen die als frauduleus kunnen worden aangemerkt. Daarom is de ondernemer bevoegd om de extra kosten die gemaakt moesten worden om nader onderzoek aan de meter te laten uitvoeren, bij de consument in rekening te brengen. De meter is gemanipuleerd en de consument is daarom aansprakelijk voor de gevolgen ongeacht wie de feitelijke handelingen heeft verricht. Na betaling van die kosten zal de ondernemer een herberekening maken ten behoeve van de leverancier.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd. Een oude meter gaat in de regel eerder langzamer lopen dan sneller als die niet gemanipuleerd is. De kosten van ijking die de consument heeft betaald zien op het reguliere traject. Als de noodzaak blijkt om de meter vervolgens nader te controleren, zoals in dit geval, dan zijn daarmee extra kosten gemoeid. Die zijn de consument vervolgens en terecht in rekening gebracht.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Tussen partijen staat vast dat de meter waar het in dit geschil over gaat, zich in de woning van de consument heeft bevonden.   Op grond van de voorwaarden, van toepassing op de overeenkomst tot levering van elektriciteit dat tussen partijen bestaat, is de consument verantwoordelijk – zakelijk weergegeven en voor zover nu van belang – als de meter als gevolg van een externe oorzaak niet goed functioneert, zoals ook door de ondernemer is aangevoerd.   Met de ondernemer is de commissie het verder eens dat er in deze zaak van moet worden uitgegaan dat de onderzochte meter een extreem grote positieve fout vertoont als gevolg van demagnetisering van de remmagneet. Dat een andere externe oorzaak als bijvoorbeeld blikseminslag daarvoor kan worden aangewezen, is onder de gegeven omstandigheden niet aannemelijk. De consument noemt een dergelijk gebeurtenis niet en de ondernemer heeft daarvan geen melding ontvangen.   Onder de gegeven omstandigheden moet ook naar het oordeel van de commissie worden aangenomen dat deze afwijking, gelet op het aangehaalde rapport van de [naam rapport], niet anders veroorzaakt kan zijn dan door plaatsing van een externe magneet. Zoals al is overwogen, is de consument aansprakelijk voor het niet meer goed functioneren van de elektriciteitsmeter als daarvoor externe oorzaken zijn aan te wijzen en daarom is hij ook aansprakelijk voor de kosten van de verschillende onderzoeken die aan de meter zijn verricht.   De ondernemer heeft toegezegd een herberekening te maken van de hoeveelheid door de consument verbruikte elektriciteit. Van die herberekening zal afhangen of en zo ja hoeveel er door de consument te veel is betaald. Dat de consument te veel heeft betaald staat nu nog niet vast en daarom, is zijn verzoek om terugbetaling van wat hij teveel heeft betaald, in het kader van deze procedure niet toewijsbaar.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Met in achtneming van het bovenstaande wordt het depotbedrag aan de ondernemer uitbetaald.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Energie en Water op 18 oktober 2010.