De oorzaak van de klachten is niet de kwaliteit van de door de ondernemer geleverde wandtegels, maar de wijze waarop de door de consument ingeschakelde aannemer zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd.

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 47290

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 20 mei 2008 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van wandtegels tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 189,–. De levering vond plaats op of omstreeks 20 mei 2008.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   De door de ondernemer geleverde tegels zijn gebrekkig. Er zitten haarscheuren in. Uit het onderzoek van [de onafhankelijke schade-expert] is gebleken dat er sprake is van een gebrekkige tegel doordat deze voorafgaand in het transporttraject vanaf de fabrikant tot de ondernemer blootgesteld is geweest aan voor de tegel negatieve weersinvloeden. Daarnaast kan mogelijk ook sprake geweest zijn van trekkrachten tijdens de krimp van een door een derde toegepaste lijm. Met het oog op deze mogelijke alternatieve causaliteit is het redelijk dat de ondernemer de helft van de herstelkosten van € 3.710,– vergoedt.   De consument verlangt dat de ondernemer de helft van de herstelkosten vergoedt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De haarscheurtjes zijn veroorzaakt door de lijm die is gebruikt bij het aanbrengen van de tegels. Bovendien is de lijm aangebracht op een pas gestuukte ondergrond. De tegels zijn kapot getrokken door de werking van de pas gestuukte ondergrond in combinatie met de niet flexibele lijm. Er is geen sprake van een gebrekkige tegel. De klacht van de consument is ongegrond.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De ondernemer is het eens met het advies van de door de commissie benoemde deskundige.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voorzover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De kristalvorming wijst sterk op ettringietvorming. Ettringiet is het resultaat van de reactie van tricalcium-aluminaat of verbindingen daarvan die aanwezig zijn in cement met sulfaten zoals die voorkomen in gips en stucmortels en water. De vorming van ettringiet heeft een forse volumevergroting tot gevolg in mortels waarbij door de optredende kristaldruk tegels breken. Deze reactie ontstaat als bijvoorbeeld cementgebonden tegellijm wordt aangebracht op een gipsgebonden ondergrond indien op die ondergrond geen isolerende voorstrijk als primer wordt aangebracht. Bij vorstschade zien we een ander type scheuren, maar moeten ook complete verpakkingen bevroren zijn geweest. Deze tegels vertonen geen vorstschade. Omnicem PL79 flex van de fabrikant Omnicol, is een eenvoudige lijm met een laag harsgehalte, geschikt voor dunne tot middeldikke lagen in binnentoepassing. Dat de lijm niet geschikt is voor buitentoepassing betekent ook dat deze lijm minder geschikt is voor hoge vochtbelasting zoals in badkamers. De oorzaak van de scheurvorming in de tegels heeft niets van doen met de kwaliteit van de tegel maar heeft alles te maken met de zeer slechte kwaliteit van het uitgevoerde werk en de voor deze toepassing ongeschikte tegellijm waarbij door hoge vochtbelasting en onvoldoende isolatie met primer Omnibind TP ettringietvorming is ontstaan; scheurvorming door ontstane hoge kristaldrukken. De scheuren in het tegelwerk hebben hier niets van doen met de kwaliteit van de tegel.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit het advies van de door de commissie benoemde deskundige blijkt dat de oorzaak van de klachten van de consument niet gelegen is in de kwaliteit van de door de ondernemer geleverde wandtegels, maar in de wijze waarop de door de consument ingeschakelde aannemer zijn werkzaamheden heeft uitgevoerd.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is. De consument zal zich moeten wenden tot de aannemer.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven, op 26 mei 2011.