De oorzaak van het rottingsproces ligt niet in de wijze waarop de pui is geplaatst, maar in de pui zelf. De pui beantwoordt niet aan de overeenkomst.

  • Home >>
  • Doe-Het-Zelfbedrijven >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Doe-Het-Zelfbedrijven    Categorie: Ondeugdelijke levering/(non)conformiteit    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 39304

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 2 december 2005 tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een hardhouten schuifpui tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 1.228,90. De levering vond plaats op of omstreeks 3 december 2005. De consument heeft de schuifpui zelf geplaatst.   De consument heeft op 2 december 2009 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ik heb de schuifpui geplaatst en geverfd. Na verloop van tijd ontstond er een klein scheurtje in het hout van de horizontale balk aan de onderkant van de pui. Hierin is waarschijnlijk water gekomen en van hieruit is de pui gaan rotten. Inmiddels is de pui aan de onderkant geheel verrot. Ik ben van mening dat sprake is van een gebrek aan de pui dat ik niet na 4 jaar behoef te verwachten bij een pui van hardhout. De ondernemer heeft geweigerd mij een nieuwe pui te leveren. Hij zegt dat de fabrikant van de pui failliet is en dat er maar twee jaar garantie op de pui zat en dat terwijl de ondernemer nu puien verkoopt van een andere fabrikant met een garantie van tien jaar. Ik kan dit niet accepteren. De ondernemer dient mij een nieuwe pui te leveren en deze ook te plaatsen. Ik heb er geen behoefte aan die werkzaamheden opnieuw zelf te doen, terwijl de ondernemer aansprakelijk is voor het gebrek.   De consument verlangt een gerepareerde of geheel nieuwe schuifpui, die door of voor rekening van de ondernemer wordt geplaatst en afgewerkt.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Wij hebben aansprakelijkheid voor het gebrek aan de pui tegenover de consument afgewezen en wij blijven hierbij. De oorzaak van het gebrek ligt niet in de pui zelf, maar in de wijze waarop deze is geplaatst. De consument zou zich dan ook moeten richten tot het bedrijf dat de pui heeft geplaatst en niet tot ons bedrijf.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   De deskundige is van oordeel dat de onderdorpel van de schuifpui van een zeer slechte kwaliteit is. De onderkant van de dorpel, die op het lood staat, ziet er nog goed uit. De bovenkant is onder de verf gaan rotten op de plaats waar de ijzeren rail zich bevindt waarover de pui schuift. Een hardhouten kozijn mag na 5 jaar niet gaan rotten. Een nieuwe pui kost € 1.309,–.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Uit de bevindingen van de deskundige blijkt dat, anders dan de ondernemer meent, de oorzaak van het rottingsproces niet ligt in de wijze waarop de pui is geplaatst, maar in de pui zelf. Die pui heeft dus niet beantwoord aan de overeenkomst. De ondernemer is gehouden een nieuwe pui te leveren en te plaatsen. Aangezien sprake is van zogenoemde non-conformiteit, is de consument geen gebruiksvergoeding verschuldigd.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer demonteert en verwijdert de schuifpui van de consument en voert deze af. Vervolgens levert en plaatst de ondernemer een nieuwe hardhouten pui en werkt deze af. Eventuele schade die bij het verwijderen van de bestaande pui en de plaatsing van een nieuwe ontstaat, wordt door de ondernemer kosteloos hersteld.   Een en ander dient te geschieden binnen een termijn van drie maanden na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien een en ander door handelen of nalaten van de ondernemer niet of niet naar de eisen van deugdelijk vakmanschap binnen de gestelde termijn is geschied, kan de consument zich weer tot de commissie wenden zonder opnieuw klachtengeld te betalen.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 75,– aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Doe-Het-Zelfbedrijven op 7 maart 2011.