De reiziger had kunnen weten dat een creditcard nodig was om een auto te huren

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Vervoer    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 62175

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 11 mei 2011 met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een fly-drive reis voor 4 personen naar Venetië in Italië met verblijf in een hotel, voor de periode van 16 juli 2011 t/m 23 juli 2011 voor de som van € 2.248,50.   Klager heeft op 25 juli 2011 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.   Standpunt van klager   Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt.   We hebben, naar aanleiding van een advertentie in de krant, telefonisch een reis naar Venetië geboekt, inclusief een huurauto. Op het vliegveld bleek dat een credit card vereist is om een huurauto mee te kunnen nemen. Dit is ons bij de boeking niet gemeld en we waren hiervan ook niet op de hoogte. Dit staat ook niet vermeld in de advertentie. Omdat we geen credit card hebben kregen we de huurauto niet mee. We hebben dus wel betaald voor een huurauto, maar we hebben deze niet kunnen gebruiken. Bovendien hebben we extra kosten moeten maken in verband met het vervoer ter plaatse.   Ter zitting heeft klager verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   We hebben de reispapieren twee dagen voor vertrek ontvangen. We hebben toen niet gezien dat daarin is vermeld dat voor de huur van een auto een creditcard vereist is.   Klager verzoekt de commissie in redelijkheid en billijkheid een vergoeding vast te stellen.   Standpunt van de reisorganisator   Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt.   Klager heeft op 11 mei ’s morgens vroeg via internet een fly drive reis geboekt naar het Gardameer/La Limonaia. Om 7.31 uur is deze reis door ons geautomatiseerde systeem aan klager per email bevestigd. We hebben klager daarna nog per email een vraag gesteld, omdat er onduidelijkheid was over een van de namen. Die vraag zou bij een telefonische boeking niet hebben gespeeld, omdat die vraag dan bij de boeking zelf aan de orde zou zijn geweest. Bij de reisbeschrijving van deze reis op internet is bij “Autohuur Italië april t/m oktober 2011” duidelijk opgenomen dat een creditcard vereist is. Klager was althans kon op de hoogte zijn van dit vereiste. Op 11 mei 2011 heeft klager telefonisch contact met ons opgenomen, waarbij is verzocht de reis om te zetten naar een fly drive reis naar Venetië. Deze reis kent dezelfde voorwaarden als de eerder door klager geboekte fly drive reis. Het valt ook moeilijk in te zien dat wanneer voor de ene fly drive reis een credit card noodzakelijk is, dit bij een omzetting naar een gelijksoortige reis niet het geval zou zijn. Dit geldt nog te meer nu op dezelfde luchthaven werd gevlogen. De klacht dat in het telefooncontact met klager het vereiste van een credit card niet aan de orde is geweest treft derhalve geen doel. De autoverhuurder heeft de kosten aan ons doorberekend, zodat we ook om die reden niet over kunnen gaan tot restitutie. Nu het klager is toe te rekenen dat hij geen gebruik heeft kunnen maken van de huurauto, kunnen we niet overgaan tot vergoeding van de extra kosten van klager in verband met het vervoer ter plaatse.   Ter zitting heeft de reisorganisator verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Indien klager voor vertrek contact met ons had opgenomen in verband met het ontbreken van een creditcard, hadden we naar een oplossing kunnen zoeken. Hoewel dat niet gemakkelijk geweest zou zijn, kan ook niet worden uitgesloten dat met de autoverhuurder iets geregeld had kunnen worden.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   In de reispapieren, die klager (kort) voor vertrek zijn toegezonden, staat – voor zover hier van belang – in vette letter het volgende vermeld:   “Vergeet uw creditcard niet (verplicht) om de borg van uw huurauto te betalen. Deze credit card dient op naam van de bestuurder te staan. (…)”   Ter zitting is gebleken dat klager, anders dan van hem mocht worden verlangd, vooraf geen kennis heeft genomen van de inhoud van de reispapieren, voor zover hier van belang. Anders dan klager heeft gesteld had hij dus voor vertrek op de hoogte kunnen zijn van het vereiste van een creditcard. Klager heeft voorafgaand aan het vertrek naar Italië ook geen contact opgenomen met de reisorganisator in verband met het feit dat hij niet beschikte over een creditcard. Door dit na te laten heeft klager naar het oordeel van de commissie niet voldaan aan de verplichting zijn schade te beperken. Indien klager vooraf wel contact zou hebben opgenomen met de reisorganisator had, zo heeft de reisorganisator ter zitting desgevraagd meegedeeld, naar een oplossing gezocht kunnen worden. Het feit dat thans niet meer met zekerheid kan worden vastgesteld of een dergelijke oplossing bereikt had kunnen worden dient voor rekening en risico van klager te komen, nu hij heeft nagelaten voorafgaand aan het vertrek kennis te nemen van de inhoud van de reispapieren.   De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is. Of, zoals klager stelt en de reisorganisator betwist, de boeking telefonisch tot stand is gekomen, behoeft derhalve geen bespreking meer.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door klager verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 13 februari 2012.