De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Informatie schriftelijk    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 116238

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 9 november 2017 via een boekingskantoor met de reisorganisator totstandgekomen overeenkomst. De reisorganisator heeft zich daarbij verplicht tot het leveren van een vliegreis voor twee personen naar [naam bestemming] in Zanzibar met verblijf in een hotel op all inclusive basis, voor de periode van 22 november 2017 t/m 29 november 2017 voor de som van € 1.571,50.
Klager heeft op 22 november 2017 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreid beschreven in aan partijen bekende brieven respectievelijk e-mails aan de reisorganisator.

Toen we op het vliegveld wilden inchecken bleek dat een van de paspoorten slechts vijf maanden en een week bij vertrek geldig was en niet de vereiste zes maanden. Daarom werden we geweigerd en konden we niet vertrekken.
De medewerkster van het boekingskantoor had ons hierop moeten wijzen. Hadden we direct bij de reisorganisator geboekt dan waren we circa € 29,– goedkoper uit geweest en de reisorganisator vermeldt deze specifieke regel wel op de boekingsbevestiging.

Klager verlangt een vergoeding van € 1.575,–.
 
Standpunt van de reisorganisator

Het standpunt van de reisorganisator luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreider beschreven in de aan partijen bekende brieven respectievelijk e-mails aan klager.

Anders dan vaak wordt gedacht beschikken wij niet over paspoortgegevens, het gaat enkel om de voor- en achternaam en de geboortedatum. De reiziger dient te beschikken over een voor de bestemming geldig reisdocument. Volgens artikel 6 van de ANVR-boekingsvoorwaarden moet de reiziger zelf controleren of een visum of ander reisdocument noodzakelijk is. Daarnaar wordt ook verwezen in de boekingsbevestiging.
Op pagina 9 van onze reisbrochure Zanzibar, Kenia, Jaarprogramma 2017/2018 wordt informatie over de benodigde reisdocumenten gegeven en daaruit blijkt dat bij vertrek uit Zanzibar het paspoort nog tenminste zes maanden geldig moet zijn. De informatie uit die brochure maakt deel uit van de reisovereenkomst conform artikel 2 lid 4 ANVR reisvoorwaarden. Artikel 2 lid 5 ANVR reisvoorwaarden houdt de verplichting in dat de reiziger zelf aanvullende informatie moet inwinnen over de paspoortverplichtingen.
Het is juist dat wie de website boekt op enig moment wordt gewezen op de geldigheidsduur van paspoorten.
Met het boekingskantoor is geprobeerd een oplossing te vinden en dat aanbod was geldig tot en met februari 2018 en is nu er geen gebruik van is gemaakt vervallen.

De reisorganisator heeft d.d. 27 november 2017 een vergoeding aangeboden van € 750,– onder de voorwaarde dat een reis in januari/februari 2018 zou plaatsvinden.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De commissie stelt voorop dat in artikel 2 lid 5 van de ANVR-reisvoorwaarden is opgenomen `De reiziger is zelf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen met betrekking tot paspoorten en visaverplichtingen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie ondertussen niet is gewijzigd’, terwijl in artikel 6 lid 2 van de ANVR-boekingsvoorwaarden is opgenomen: `De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd.’ Zowel de ANVR-reisvoorwaarden als de ANVR-boekingsvoorwaarden maken deel uit van de reisovereenkomst.

Een en ander impliceert dat als is vereist dat een paspoort na vertrek uit het te bezoeken land nog tenminste zes maanden geldig moet zijn, het de taak van de reiziger is na te gaan of aan die eis is voldaan. Dat sluit ook aan bij het feit dat reisorganisaties en boekingskantoren in verband met de privacy maar in beperkte mate beschikken over persoonsgegevens, namelijk de voor- en achternaam alsook de geboortedatum.

Dat wie via de website van de reisorganisator direct bij de reisorganisator boekt op enig moment wordt gewezen op de geldigheidsduur van paspoorten maakt het niet anders. De commissie kan zich de onvrede van klager indenken dat wie zich wendt tot een boekingskantoor en voor een advies een bedrag is verschuldigd ook mag verwachten dat goede voorlichting wordt verstrekt en dat wie boekt op de website van de reisorganisator beter uit is: èn minder kosten èn een verwijzing naar de geldigheidsduur van paspoorten. Maar het advies van het boekingskantoor is niet onbeperkt en hier betreft het iets dat de reiziger zelf dient na te gaan. 
 
De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 5 juni 2018.