De reizigers zijn op de vlucht geweigerd omdat de paspoortnummers onjuist waren ingevoerd verkeerd waren ingevoerd. Het boekingskantoor valt dat niet te verwijten.

  • Home >>
  • Reizen >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Reizen    Categorie: Vervoer    Jaartal: 2018
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 114191

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 8 mei 2017 via het boekingskantoor totstandgekomen overeenkomst betreffende een vlucht vier personen van Shanghai naar Singapore met als vertrekdatum 26 mei 2017 en als terugkomstdatum 1 juni 2017 voor de som van € 1.147,–

Klager heeft op 5 juni 2017 de klacht voorgelegd aan de reisorganisator.

Standpunt van klager

Het standpunt van klager luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreid beschreven in aan partijen bekende brieven respectievelijk e-mails aan het boekingskantoor.

Bij vertrek op 26 mei 2017 werden we op de geboekte vlucht van Shanghai naar Singapore geweigerd door luchtvaartmaatschappij [naam] omdat de paspoortnummers verkeerd waren ingevoerd. Achter elk van onze namen stond hetzelfde paspoortnummer. De luchtvaartmaatschappij wilde van geen aanpassing weten. Er is toen met het noodnummer van het boekingskantoor gebeld. Van die zijde werd aangegeven dat de luchtvaartmaatschappij tot aanpassing moest overgaan, maar die weigerde dat te doen. Uiteindelijk hebben we nieuwe tickets moeten boeken en het daarmee gemoeide bedrag willen we vergoed hebben evenals de ontstane meerkosten (€ 1.675,99 nieuwe tickets; van € 957,15 respectievelijk € 718,84, € 47,87 hotelovernachting op 26 mei, € 48,06 hotelovernachting op 31 mei en gemiste overnachting in Singapore € 144,34).

Klager verlangt een vergoeding van € 1.916,25.

Standpunt van het boekingskantoor

Het standpunt van het boekingskantoor luidt in hoofdzaak als volgt en is uitgebreider beschreven in de aan partijen bekende brieven respectievelijk e-mails aan klager.

Wij zijn een agent en als vertegenwoordiger bemiddelen we bij de totstandkoming van een overeenkomst, maar we gaan zelf geen contract aan, omdat we namens de achterman (in dit geval [naam luchtvaartmaatschappij]) tekenen en die is aan het contract gebonden en moet dit uitvoeren. We vermelden ook uitdrukkelijk dat we geen partij bij de uiteindelijke overeenkomst(en) van opdracht zijn en niet optreden als reisorganisator/touroperator.
Bij een bij ons ingediende klacht over de luchtvaartmaatschappij doen we er als agent wel alles aan om tot een oplossing te komen.
Waar het in dit geval mis is gegaan is voor een ons een raadsel, omdat nooit om paspoortgegevens van de passagiers wordt gevraagd (het zijn bijzondere persoonsgegevens) en deze altijd pas bij (online) check-in door de reiziger aan de luchtvaartmaatschappij worden verstrekt.
Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van [naam luchtvaartmaatschappij] van toepassing. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor een handeling van de luchtvaartmaatschappij waarop wij zelf geen invloed hebben. Zouden wij een vergoeding moeten voldoen voor fouten van een luchtvaartmaatschappij dan hebben wij geen bestaansrecht meer.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

Tussen partijen is niet in geschil dat het boekingskantoor bemiddelt bij het boeken van een ticket bij een luchtvaartmaatschappij en dat niet wordt beoogd om contractspartij te worden.
Dat zo zijnde wijst de commissie erop dat klager twee overeenkomsten heeft gesloten. Allereerst werd door klager een bemiddelingsovereenkomst gesloten met het boekingskantoor. Vervolgens werd door de bemiddeling van het boekingskantoor door klager een vervoersovereenkomst gesloten met de luchtvaartmaatschappij.
Op de bemiddelingsovereenkomst zijn niet de ANVR-reisvoorwaarden van toepassing, maar de ANVR-boekingsvoorwaarden.
Vaststaat dat de eerste (bemiddelings)overeenkomst correct is nagekomen en dat de klacht zich richt op de uitvoering van de vervoersovereenkomst. Echter, het boekingskantoor is geen partij bij laatstgenoemde overeenkomst en dat impliceert dat klager niet in haar klacht kan worden ontvangen. Daarnaast wijst de commissie erop dat het boekingskantoor in artikel 5 van de ANVR-boekingsvoorwaarden de aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverleners heeft uitgesloten.
Tot slot wordt erop gewezen dat paspoortgegevens van passagiers bijzondere persoonsgegevens zijn waarover het boekingskantoor als bemiddelaar gelet op de privacywetgeving niet mag c.q. kan beschikken. Daaruit volgt dat het boekingskantoor er niet de hand in kan hebben gehad dat de paspoortnummers verkeerd waren ingevoerd. Deze gegevens komen pas aan de orde bij het inchecken voor de betreffende vlucht.

De commissie is derhalve van oordeel dat de klacht ongegrond is en dat klager zich tot de luchtvaartmaatschappij moet wenden teneinde een vergoeding te krijgen.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Het door klager verlangde wordt afgewezen.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Reizen op 5 maart 2018.