De sta/tillift kan qua omvang en gewicht door taxi worden meegenomen. Consument wordt bij de ingang van het vakantiepark afgezet, maar heeft geen recht op afzetten voor het vakantiehuisje zelf.

  • Home >>
  • Taxivervoer >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Taxivervoer    Categorie: Algemene voorwaarden    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 46396

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft een rit van Sliedrecht naar Oosterhout op 19 april 2010 met vertrektijd 14.30 uur.   De consument heeft op 28 april 2010 de klacht voorgelegd aan de ondernemer.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Ten onrechte heeft men (aanvankelijk) geweigerd een door de WMO toegekend hulpmiddel, een sta/tillift, mee te nemen. Na uiteindelijke toestemming is men met een te kleine taxi gekomen. Daardoor pas om 16.00 uur opgehaald in plaats van 14.30 uur. De maximale marge van 60 minuten is hierdoor overschreden. Toch is de rit in rekening gebracht en zijn de kilometers afgeschreven van het budget. Men heeft geweigerd mij bij het vakantiehuisje in het vakantiepark af te zetten.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   De sta/tillift heeft een gewicht van 95 km en heeft een omvang van 1.10/65/115 cm en valt qua omvang dan ook binnen de norm van 125/70/100cm. Verwezen wordt naar foto’s van de sta/tillift, alsmede van de wijze waarop deze is vastgezet met haken aan de vloer van een Rode Kruisbusje. Deze wijze van bevestiging is universeel en komt ook voor in busjes van [gehandicaptenvervoer]. De sta/tillift kan op dezelfde wijze als de scootmobiel in de bus worden gebracht zonder dat er door personeel hoeft te worden getild.   De consument verlangt: – beslissing dat de sta tillift in het vervolg meegenomen moet worden; – het ongedaan maken van de afschrijving van kilometers voor de rit op 19 april 2010; – beslissing dat in het vervolg de consument wordt afgezet bij een vakantiehuisje in een vakantiepark; – vergoeding van kosten, onder andere van de mobiele telefoon; – vergoeding voor de ergernis en het te laat aankomen.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   Het hulpmiddel moet veilig vervoerbaar zijn, zoals valt te lezen in artikel 16 van de [gehandicaptenvervoer]-voorwaarden. Het feit dat blijkbaar de call-agent zich heeft laten overhalen kan de ondernemer niet worden tegengeworpen. Door de diepgaande discussie over het al of niet meenemen van de sta/tillift is er een vertraging ontstaan. Deze vertraging kan de ondernemer niet worden tegengeworpen. De kilometers en de ritprijs zijn doorberekend. Van compensatie kan geen sprake zijn. Wat betreft het niet afzetten bij het vakantiehuisje geldt de regel van vervoer van deur tot deur. Dit betekent van de deur van het vertrekadres tot de deur van de gewenste bestemming, zoals een publieke instelling, ziekenhuis of winkelcentrum et cetera.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Gezien de getoonde foto van de sta tillift en de gegeven explicatie komen we tot een ander standpunt in die zin dat de sta/tillift wel kan worden meegenomen. Wat betreft het al of niet afzetten bij het vakantiehuisje handhaven we de regel van deur tot deur zoals door ons is aangegeven.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen.   Gebleken is dat de sta/tillift qua omvang en gewicht kan worden meegenomen. Ook in bussen van [de gehandicaptenvervoerder] zijn vloerbevestigingspunten aanwezig zoals in de Rode Kruisbus op de foto’s, zodat het apparaat vastgezet kan worden. De diepgaande discussie tussen de consument en vertegenwoordigers van de ondernemer op 19 april 2010 was dan ook niet nodig geweest. De kilometerafschrijving van het budget dient dan ook ongedaan te worden gemaakt. De extra kosten die de consument op 19 april heeft moeten maken dienen te worden vergoed. Voor immateriële schadevergoeding is geen grond aanwezig.   Wat betreft het afzetten van de consument bij het vakantiehuisje overweegt de commissie dat de ondernemer terecht één lijn trekt in die zin dat men de klant bij de ingang van de instelling – in dit geval het vakantiepark – afzet. Dat laat onverlet dat een chauffeur een uitzondering op de regel kan maken, maar recht heeft de consument daar niet op.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ten dele gegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   De ondernemer dient in het vervolg bij vervoer van de consument de sta/tillift in de bus mee te nemen.   De ondernemer maakte de kilometerafschrijving betreffende de rit van Sliedrecht naar Oosterhout op 19 april 2010 ongedaan   De ondernemer betaalt aan de consument een vergoeding van € 10,– wegens gemaakte onkosten op 19 april 2010.   Betaling dient plaats te vinden binnen een maand na de verzenddatum van dit bindend advies.   Indien betaling niet tijdig plaatsvindt, betaalt de ondernemer bovendien de wettelijke rente over dit bedrag vanaf de verzenddatum van het bindend advies.   De commissie wijst het meer of anders verlangde af.   Bovendien dient de ondernemer overeenkomstig het reglement van de commissie een bedrag van € 25,–  aan de consument te vergoeden ter zake van het klachtengeld.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Taxivervoer op 11 februari 2011.