De tot stand gekomen overeenkomst kan alleen gesloten zijn onder de toen geldende algemene voorwaarden, waarin deze commissie nog niet als bevoegde instantie werd aangewezen. Commissie niet bevoegd.

  • Home >>
  • Makelaardij >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Makelaardij    Categorie: Bevoegdheid    Jaartal: 2009
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: MAK07-0096

De uitspraak:

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.   In april 2005 is opdracht tot bemiddeling bij de verkoop van een aan de consument toebehorende woning verstrekt en in de loop van 2005 hebben in dat verband diverse activiteiten plaats gevonden. De ondernemer had de beschikking gekregen over een sleutel van het te verkopen pand.   In 2006 meldde de consument dat er ingebroken was, zonder dat er sprake was van vernieling van het slot. De consument verwijt, zo begrijpt de commissie, aan de ondernemer dat deze voor die inbraak en de daardoor ontstane schade verantwoordelijk is.   Ofwel de consument verwijt de ondernemer daadwerkelijke betrokkenheid bij de inbraak als zodanig (dus strafrechtelijk verwijtbare medeplichtigheid), ofwel de consument verwijt de ondernemer dat hij onvoldoende zorgvuldig met de sleutel is omgegaan en aldus het mogelijk heeft gemaakt dat de sleutel door onbevoegden meegenomen is kunnen worden.   In het eerste geval gaat het om een verwijt dat ook buiten het geval dat er een contractuele relatie bestond, tot een verwijt van onrechtmatig handelen aanleiding zou hebben gegeven. Daarvoor is echter niet de commissie, doch de burgerlijke rechter bevoegd.   In het tweede geval gaat het om een verwijt, dat de ondernemer onvoldoende haar contractuele zorgplicht is nagekomen. Dat kan dan enkel betrekking hebben op de contractuele relatie welke tussen hen sedert april 2005 bestond.   De toen tot stand gekomen overeenkomst is, zo daarop algemene voorwaarden van toepassing waren, gesloten onder de toen geldende algemene voorwaarden, waarin deze commissie nog niet als bevoegde instantie werd aangewezen.   Mitsdien is niet gebleken dat de commissie bij enige tussen partijen geldende contractuele bepaling als bevoegde instantie is aangewezen, zodat de commissie niet bevoegd is.   Beslissing   Op grond van het voorgaande acht de commissie zich onbevoegd het geschil te behandelen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Makelaardij op 10 december 2007.