De verkleuring van de vloer is niet het gevolg van een gebrek van het door de ondernemer geleverde product en valt dan ook niet onder de te verlenen garantie.

  • Home >>
  • Afbouw >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Afbouw    Categorie: Ondeugdelijke levering    Jaartal: 2013
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 56355

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil vloeit voort uit een op 18 januari 2008 tussen partijen gesloten overeenkomst. De ondernemer heeft zich daarbij verplicht tot het leveren een aanbrengen van een kunstof vloerafwerking tegen de daarvoor door de consument te betalen prijs van € 12.000,– inclusief BTW. De werkzaamheden zijn opgeleverd in week 4 van 2008.   Standpunt van de consument   Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.   Tijdens het verkoopgesprek heeft de ondernemer uitsluitend gewezen op de gevoeligheid van de vloer voor zwart rubber en sterke koffie. Nadat een zuiver scheerwollen karpet ongeveer negen maanden op de vloer had gelegen, bleek de vloer onder het karpet te zijn vergeeld. Na maanden bood de ondernemer aan de vloer af te schuren en opnieuw te coaten. Hierbij zou minimaal kleurverschil kunnen optreden. Na deze reparatie is de vloer ter plaatse echter veel lichter, veel matter en zijn de overgangsranden rafelig. De ondernemer stelt zich ten onrechte op het standpunt dat zij slechts garantie geven op de UV-bestendigheid van de vloer en dat huishoudelijk gebruik niet kan worden gegarandeerd.   De consument heeft als volgt gereageerd op het deskundigenrapport.   De deskundige heeft bij de berekening van de schade geen rekening gehouden met de kosten welke gemaakt moeten worden om de voorgeschreven herstelwerkzaamheden uit te voeren. Gedurende de herstelwerkzaamheden en de droogtijd zal de gehele inboedel op de betreffende vloer moeten worden gedemonteerd en elders opgeslagen. Tevens dient de consument zich gedurende deze periode elders te huisvesten. De totale kosten hiervan bedragen € 2.362,82 exclusief de huisvestingskosten.   Ter zitting heeft de consument verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Ik ben in grote lijnen akkoord met het deskundigenrapport. De ramen in onze woning beginnen op 1.50 meter hoogte. Er is geen sprake van strijklicht. Het verschil op 10 tot 15 centimeter hoogte is niet relevant, omdat de vloer nooit van die hoogte gezien wordt. Door de reparatie is de vergeling verdwenen, maar er is wel degelijk sprake van een te groot kleurverschil. Ook zijn de randen te rafelig; deze rand van 20 tot 25 centimeter is goed zichtbaar. Zoals ik al heb aangegeven, heeft de deskundige ten onrechte geen rekening gehouden met de verhuis- en opslagkosten en de kosten van tijdelijke huisvesting. Er moet een nieuwe kleurlaag aangebracht worden. Het aanbrengen van alleen een transparante toplaag is zinloos. De ondernemer heeft inderdaad aangegeven dat er een minimaal kleurverschil zou kunnen blijven bestaan. Het werkelijke kleurverschil is echter groter.   De consument verlangt dat het gerepareerde deel van de vloer opnieuw vakkundig wordt herstel zodat inderdaad maar minimaal verschil overblijft zoals toegezegd en dat de ondernemer schriftelijk erkent dat er op deze vloer een garantie geldt voor huishoudelijk gebruik, zowel mechanisch als chemisch waarmee wordt bedoeld dat het morsen van huishoudelijke producten niet tot problemen zal leiden.   Standpunt van de ondernemer   Het standpunt van de ondernemer luidt in hoofdzaak als volgt.   De garantie op de vloer betreft uitsluitend verkleuring door UV licht en kleurvastheid: dat houdt in dat de kleur echt blijft, van binnen uit, maar dat houdt niet in: dat door welk middel van buiten af dan ook geen verkleuringsreactie kan ontstaan.   Zie ook de brief aan de consument van 18 januari 2008. Het herstel is aangeboden en uitgevoerd met de waarschuwing dat er nu wel een kleurverschil kan ontstaan omdat, ondanks dat je dezelfde topcoating besteld bij de fabriek, er een nuance kan ontstaan. De consument is hiermee akkoord gegaan. Dat door huishoudelijk gebruik geen vlekken ontstaan, kan niet gegarandeerd noch erkend worden.   Ter zitting heeft de ondernemer verder nog – in hoofdzaak – het volgende aangevoerd.   Er is alleen garantie gegeven op UV-bestendigheid. Chemische en mechanische beschadigingen vallen daarbuiten. De tanine in het karpet heeft gereageerd op de topcoating. Dit is een chemische beschadiging die buiten de garantie valt. De reparatiewerkzaamheden zijn op onze kosten uitgevoerd. Vooraf is aangegeven dat er een kans op verkleuring bestaat. De kleur van de vloer is niet veranderd, maar lijkt anders omdat door het schuren de structuur van de vloer is veranderd. Het aanbrengen van een nieuwe kleurcoating en nieuwe toplaag over de gehele vloer kost € 2.500,–. Dat is de kostprijs.   Deskundigenrapport   De door de commissie ingeschakelde deskundige heeft blijkens zijn rapport van 27 juni 2011, voor zover thans van belang, het volgende vastgesteld.   Mededelingen van de consument Volgens informatie van de consument en de aannemer is er een dispuut over de voormalige aanwezigheid van vergelingen in het oppervlak van de vloer van de woonkamer en de verantwoordelijkheid daarvoor. Aannemer zou aangeven dat de garantie ten aanzien van niet verkleuren c.q. kleurvast zijn alleen gelden ten aanzien van UV-verkleuring en dat de bestendigheid ten aanzien van huishoudelijk gebruik/chemische belastingen niet volledig te omschrijven zijn. Consument is van mening dat hij van een vloerafwerking bepaalde eigenschappen mag verwachten die maken dat de vloerafwerking bestand is tegen normaal huishoudelijk gebruik. Aannemer zou slechts hebben aangegeven dat met rubber en het morsen van sterke koffie op de vloerafwerking zoveel mogelijk moest worden voorkomen. Consument geeft aan alles gedaan te hebben om aan die voorwaarden te voldoen. De verkleuring is ontstaan nadat consument enkele maanden na oplevering van de vloerafwerking een wollen kleed met jute rug op de vloerafwerking heeft gelegd en vervolgens werd 6 maanden later het kleed opgetild en bleek een geelverkleuring aan de orde. Consument heeft daarop zowel de leverancier van het kleed als de leverancier van de vloerafwerking (aannemer) aangeschreven. Beiden achtten zich niet voor het gebeurde verantwoordelijk. Via de Geschillencommissie is de overeenkomst met de leverancier van het kleed ontbonden en het kleed is inmiddels retour geleverd, met een kleine waardeafschrijving voor de consument. Aannemer heeft aangegeven als gebaar de vloer te willen repareren. Consument was akkoord met plaatselijk herstel. Volledig herstel werd door hem te ingrijpend geacht, waarbij hij akkoord ging met een resulterende lichte aftekening van de reparatie ten opzichte van het overige vloeroppervlak. Vervolgens heeft aannemer de verkleuring weggeschuurd. Consument heft de indruk dat aannemer hierbij problemen ondervond, aangezien diverse telefoontjes buiten zijn gehoorafstand werden gepleegd met het kantoor van aannemer. Met het schuren werd de vloer lichter van kleur en werd consument door het uitvoerend personeel voor de keus gesteld akkoord te gaan met de resulterende verkleuring of met het beëindigen van de werkzaamheden. Aangezien consument een vloer die half af was niet kon accepteren, is het herstel daarop voortgezet. Het personeel heeft de klus afgemaakt en ten laatste de randjes van de reparatie met een rolletje nagestreken.   Dit levert thans een rafelige beëindiging van de reparatie op. Daarnaast is consument van mening dat de vloerafwerking lichter en doffer oogt dan het overige vloeroppervlak, met name onder het invallende strijklicht. Consument beschikt nog over een klein materiaalmonster dat hij donker heeft bewaard. Consument stelt vast dat de kleur van dat monster wel overeenkomt met de oorspronkelijke vloerafwerking, doch duidelijk zichtbaar donkerder is dan de uitgevoerde reparatie. Ten laatste geeft consument tijdens de bijeenkomst nadrukkelijk aan dat hij erg veel prijs zou stellen op een beoordeling van deskundige ten aanzien van hetgeen verwacht mag worden van een vloerafwerking, onder andere ten aanzien van de plaatsing van kleden en ander normaal huishoudelijk gebruik.   Mededelingen van de aannemer Op weg naar de bijeenkomst kwam aannemer in een file terecht, die hem het tijdig bijwonen van de bijeenkomst verhinderde. Aannemer heeft zich telefonisch afgemeld bij zowel deskundige als consument. Tijdens de afmelding gaf aannemer nog aan dat hij oorspronkelijk de hele verdieping had willen overlagen, doch dat dit uitdrukkelijk niet de wens van consument was.   Waarnemingen en bevindingen van de deskundige Ter plaatse is een polyurethaan gietvloer met transparante topcoating aangebracht door aannemer. Het betreft een eenkleurige polyurethaan gietvloer. In het midden van het zitgedeelte in de woonkamer is van afstand een duidelijk zichtbaar kleurverschil in de vorm van een rechthoek waar te nemen, een en ander zoals voort zou komen uit een verwijderde verkleuring door een vloerkleed. Onder strijklicht is zichtbaar dat het oppervlak van de gietvloer een enigszins andere glansgraad kent dan de oorspronkelijke gietvloer. Dit verschijnsel komt voort uit het uitgevoerde schuurwerk, dat altijd een microruw oppervlak zal opleveren. Bij aflakken wordt dit verschil in ruwheid/glansgraad niet weggenomen. Bij beschouwing onder strijklicht is de nagerolde rand van de reparatie duidelijk zichtbaar. Echter, het is noodzakelijk om een dergelijke aansluitrand na te rollen. Zou dit niet worden gedaan, wordt de nieuwe topcoating over de oorspronkelijke topcoating gerold, met een minimaal, doch onder strijklicht duidelijk zichtbaar, hoogteverschil tot gevolg. Door de rand af te rollen wordt het hoogteverschil weggenomen, maar gaat de strakke belijning van een afgeplakt reparatiegebied ook verloren. Dit wordt overigens ook wel eens als voordeel gezien, omdat beschouwing onder strijklicht in principe niet is toegestaan en het ontbreken van een strakke reparatielijn de reparatie enigszins verdoezeld. Bij het plaatsen van het nog beschikbare monster op de reparatie is een kleurverschil tussen reparatiegebied en oorspronkelijke gietvloer/monster bij beschouwing vanaf 1,80 m hoogte duidelijk waarneembaar. Wordt de rand van de reparatie echter van zeer nabij beschouwd, blijkt er echter niet of nauwelijks sprake van een feitelijk kleurverschil. De klacht van consument is in dit geval gebaseerd op een optisch effect. In verband met het verschil in microruwheid van het oppervlak van de geschuurde reparatie en de (gevloeide) gietvloer wordt door de belasting van het vloeroppervlak met strijklicht dit licht verschillend verstrooid, met een andere kleurervaring tot gevolg. Dit is geen bijzonder fenomeen voor een plaatselijk uitgevoerde reparatie en zou bij een geheel behandelde vloer niet tot een klacht hebben kunnen leiden. Zeker niet indien men beschouwd dat het feit slechts in deze ernst zichtbaar wordt door het aanwezige invallende strijklicht, terwijl algemeen geldt dat beschouwing onder strijklicht niet wordt toegestaan als beoordelingsmethode, omdat onder dergelijk licht de meest geringe onregelmatigheid sterk benadrukt zichtbaar wordt.  Het aanbod van aannemer om de gehele verdieping te behandelen is de enige reparatiewijze waarop adequaat esthetisch herstel kan plaatsvinden.   Een nieuwe, plaatselijke reparatie zal geen verbetering van het beeld opleveren. Dit is in principe nog altijd mogelijk, nu blijkt dat de geelverkleuring inderdaad volledig is weggeschuurd. Ten aanzien van het specifiek verzoek van consument ten aanzien van het bestand zijn van de vloerafwerking tegen i.c. het geplaatste vloerkleed wil deskundige dan nog het volgende opmerken. Kunststof vloeren kennen een hoge chemische bestandheid en polyurethaan gietvloeren behoren daarbij nog tot de betere soorten. Een algehele chemische bestandheid bestaat echter niet. Er bestaan honderden mogelijke chemische belastingen, welke inderdaad onmogelijk volledig in kaart kunnen worden gebracht. Al was het maar omdat de belasting van de vloerafwerking vaak in een chemisch samengestelde vorm plaatsvindt, waarbij de afzonderlijke reactieve stoffen niet bekend zijn. Een wollen kleed met een jute rug kan, indien de jute rug erg jong is of door bijvoorbeeld oppervlaktecondensatie op het contactvlak kleed/vloerafwerking enigszins vochtig wordt tanine afgeven. Tanine is een stof welke is verwant aan looizuur, maar is bijvoorbeeld ook de inhoudsstof die verkleuring door sterke koffie en thee veroorzaakt (!). Dit houdt in dat dus ook door tanine vergeling kan worden veroorzaakt. Deskundige is van mening dat het achteraf op zich wel mogelijk is om de verkleuring te “voorspellen”, lees: alsnog te verklaren, maar dat een waarschuwing vooraf door een vloerenbedrijf toch niet voor de hand ligt. Een leverancier van een dergelijk kleed zou eventueel wel op de hoogte kunnen zijn van de mogelijke afgifte van tanine en de gevolgen voor een kunststof (maar ook een parket of marmoleum) vloerafwerking. Deskundige is echter niet de mening toegedaan dat een dergelijke chemische expertise tot de normale competenties van een kunststof vloerenbedrijf behoort.   De omvang van de geconstateerde gebreken is opvallend. De enige oplossing voor een esthetisch herstel is behandeling van het volledige vloeroppervlak op de verdieping, aangezien deze geheel voegloos is uitgevoerd. Hierbij dient de gehele vloer te worden geschuurd en vervolgens te worden voorzien van een topcoating.   Herstel is mogelijk. De herstelkosten bedragen bij benadering: Schuren gehele vloer ten behoeve van een overlaging (gietvloer of direct topcoating): 16 uur à € 40,– = € 640,– € 761,60 (inclusief BTW) Aanbrengen nieuwe topcoating: 8 uur à € 40,– = € 320,– € 380,80 (inclusief BTW) Aanbrengen nieuwe topcoating: Materiaal, verbruiksartikelen € 375,– (inclusief BTW) Zodat de herstelkosten bedragen: € 1.517,40 inclusief BTW.   Beoordeling van het geschil   De commissie heeft het volgende overwogen. De consument heeft de ondernemer opdracht gegeven voor het leveren en leggen van de onderhavige vloer per brief van 27  december 2007. In deze brief stelt de consument onder andere dat de garantie op mechanische en chemische duurzaamheid eveneens vijf jaar zou moeten gelden. De ondernemer heeft hierop de opdracht bevestigd per brief van 7 januari 2008. Voor wat betreft de garantie verwijst de ondernemer in deze brief naar zijn algemene voorwaarden. In deze algemene voorwaarden wordt geen garantie gegeven op mechanische en chemische duurzaamheid. De consument heeft deze opdrachtbevestiging voor akkoord ondertekend en aan de ondernemer teruggestuurd.   De conclusie moet dan ook zijn dat niet aannemelijk is dat de ondernemer de door de consument verlangde garantie op mechanische en chemische duurzaamheid heeft toegezegd. De commissie is met de ondernemer en de door de commissie ingeschakelde deskundige van oordeel dat dit in redelijkheid ook niet van de ondernemer zou kunnen worden verlangd, omdat het aantal mogelijke chemische belastingen dermate hoog is dat dit onmogelijk in kaart gebracht kan worden.   Met betrekking tot de specifieke beschadiging van de vloer door de tanine uit het karpet is de commissie het met de deskundige eens dat van een vloerenleverancier als de ondernemer niet verwacht mag worden dat hij over de chemische expertise beschikt dat hij de mogelijke afgifte van tanine door het karpet had kunnen voorspellen. De commissie voegt hier aan toe dat gesteld noch gebleken is dat de consument de ondernemer heeft geconsulteerd voordat hij het karpet op de vloer legde en dat de ondernemer dus zeer waarschijnlijk in het geheel niet in de gelegenheid is geweest de beschadiging te voorspellen.   De verkleuring van de vloer van de consument is veroorzaakt door het niet door de ondernemer geleverde karpet, welke verkleuring de ondernemer ook niet heeft kunnen c.q. moeten voorspellen. De verkleuring is niet het gevolg van een gebrek van het door de ondernemer geleverde product. De verkleuring valt dan ook niet onder de door de ondernemer te verlenen garantie.   De commissie ziet zich uitsluitend nog gesteld voor de beantwoording van de vraag of de ondernemer de door hem uitgevoerde herstelwerkzaamheden deugdelijk heeft uitgevoerd.   Uit het deskundigenrapport, dat de commissie zowel feitelijk als vaktechnisch juist voorkomt, blijkt dat de ondernemer bij de reparatie de noodzakelijke werkzaamheden heeft uitgevoerd en dat hij deze ook vakkundig heeft uitgevoerd. De gevolgen van deze werkzaamheden van de vloer zijn hierbij volgens de deskundige onvermijdelijk. De commissie neemt het advies van de deskundige over en baseert dit bindend advies op dit deskundigenrapport. Dat de kleurverschillen naar objectieve maatstaven te groot zouden zijn en de randen wederom naar objectieve maatstaven te rafelig zouden zijn, zoals door de consument gesteld, wordt door de deskundige op geen enkele wijze bevestigd.   Tussen partijen staat vast dat de ondernemer voor aanvang van de reparatiewerkzaamheden gewezen heeft op de mogelijkheid van kleurverschil. De consument heeft dit toen geaccepteerd. Ook staat vast dat de ondernemer voor aanvang van de reparatiewerkzaamheden heeft voorgesteld de gehele vloer te overlagen. De consument heeft daar toen niet mee ingestemd.   Op grond van het voorgaande is de commissie van oordeel dat de klacht ongegrond is.   Derhalve wordt als volgt beslist.   Beslissing   Het door de consument verlangde wordt afgewezen.   Aldus beslist door de Geschillencommissie Afbouw, 7 december 2011.