De voor de consument te lage warmtelevering (temperatuur) gedurende de nacht via de collectieve warmte installatie, is conform de collectieve vastgestelde stooklijn

  • Home >>
  • Warmtelevering >>
De Geschillencommissie
Print Friendly, PDF & Email
Commissie: Warmtelevering    Categorie: Overig    Jaartal: 2019
Soort uitspraak: -   Uitkomst: -   Referentiecode: 117129

De uitspraak:

Onderwerp van het geschil

Het geschil betreft het leveren van warmte.

De consument heeft in december 2017 de klacht schriftelijk voorgelegd aan de warmteleverancier.

Standpunt van de consument

Het standpunt van de consument luidt in hoofdzaak als volgt.
De consument heeft in de nacht, als hij moet zitten van de pijn, meer warmte nodig dan de 17 a 18 graden die via de collectieve installatie wordt geleverd. Hij wil een persoonlijke meter of thermostaat.

Standpunt van de warmteleverancier

Het standpunt van de warmteleverancier luidt, voor zover thans van belang, als volgt.
Ook in de nacht kan de consument gebruik maken van de verwarming, zij het dat er tussen 23.00 uur tot 06.00 uur minder/trager afgifte van warmte plaats vindt. De nachtverlaging van de ketels is in overleg met de bewoners ingesteld. De stooklijn wordt dus verlaagd, de ketels gaan niet uit.
Het uitschakelen van de nachtverlaging is mogelijk maar zal nadelige effecten hebben op de stookkosten waar andere bewoners aangesloten bij deze collectieve warmte installatie dan weer over
kunnen gaan klagen gelet op het in overleg met de bewoners(vereniging) afgesproken instelling van de nachtverlaging).

Ter zitting is namens de warmteleverancier nog aangevoerd dat de consument de enige is die hierover heeft geklaagd. Hij heeft de woning en de (collectieve) warmtesystematiek geaccepteerd bij het sluiten van de huurovereenkomst. In overleg met de bewoners is ook voor de nacht een stooklijn vastgesteld waarbij energiezuinigheid en consumentenbescherming een belangrijke rol spelen. Nu er sprake is van een complex met een gemeenschappelijke ketel moet de consument ook rekening houden met de medegebruikers. In de nacht is de afgeleverde warmte tot 6 uur in de ochtend toereikend om de woning tot maximaal 19 graden te verwarmen.
Uit de recente afrekening warmtelevering van de consument blijkt dat er overdag en in de avond erg weinig warmte wordt afgenomen.

In de woonkamer wordt maar zeer bescheiden gestookt en in de slaapkamer eigenlijk helemaal niet. Dat past niet in het door de consument geschetste plaatje.

Beoordeling van het geschil

De commissie heeft het volgende overwogen.

De kern van het geschil is de voor de consument te lage warmtelevering (temperatuur) gedurende de nacht via de collectieve warmte installatie.

Partijen hebben met elkaar op 31 mei 2017 een huurovereenkomst woonruimte gesloten waarbij is overeengekomen dat de warmte wordt geleverd via een collectieve installatie. Dit brengt mee dat de consument zich dient te schikken in de in overleg met de meerderheid van de gebruikers vastgestelde collectieve stooklijn en geen met dit systeem strijdende persoonlijke meter of thermostaat kan vorderen.

Niet weersproken is dat gedurende de nacht tot 6 uur in overleg met de bewoners maximaal 19 graden aan warmte wordt geleverd. Dit komt de commissie, mede gelet op de maatschappelijk gewenste energiezuinigheid, ook redelijk voor.

Op grond van het voorgaande is de commissie dan ook van oordeel dat de klacht van de consument ongegrond is.

Hetgeen partijen voorts nog hebben aangevoerd behoeft geen bespreking nu dit niet tot een ander oordeel kan leiden.

Derhalve wordt als volgt beslist.

Beslissing

Verklaart de klacht ongegrond en wijst het door de consument gevorderde af.

Aldus beslist door de Geschillencommissie Warmtelevering, bestaande uit
mr. N. Schaar, voorzitter, de heer F.J.H. Lemmens en mr. drs. J. Chr. Rube, leden, op 3 oktober 2018.